Hotărârea nr. 71/2005

HOTĂRÂREA NR. 71 privind concesionarea prin negociere directă a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu, pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale S.C Rodipet S.A Bucureşti - Sucursala Sibiu (Completată de HCL NR. 227/2005)
05h71

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 71

privind concesionarea prin negociere directa a unor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale S.C Rodipet S.A Bucuresti – Sucursala Sibiu

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005, Analizând raportul nr. 9980/2005 prin care Serviciul Patrimoniu propune concesionarea prin negociere directa a unor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale S.C Rodipet S.A Bucuresti – Sucursala Sibiu, Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, În conformitate cu prevederile art. 8 ^1 din OUG nr. 26/2004 aprobata prin Legea nr. 442/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate în portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, În temeiul dispozitiilor art. 38 alin. 2 lit. “g” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,


HOTARASTE

Art.1. Se aproba concesionarea prin negociere directa a unor terenuri apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale S.C “Rodipet” S.A Bucuresti – Sucursala Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba contractul de concesiune conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 24.02.2005


Presedinte
Marga Grau


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola


Anexa nr.1 la HCL nr. 71/2005

 

Lista terenurilor apartinând domeniului public al municipiului Sibiu,
pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale S.C. Rodipet S.A.Bucuresti –Sucursala Sibiu

Nr. crt.
Amplasament chiosc
Suprafata mp
C.F.
Nr. top
1
Piata Unirii –Parc Astra
7
9811 Sibiu
1518/1/2
2
Stefan cel Mare -Complex
10,50
3
str. Semaforului # Negoveanu
7
7930 Selimbar
1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
4
B-dul Victoriei –Primarie
13
9811 Sibiu
1581/2
5
B-dul Victoriei –spital militar
5,50
9811 Sibiu
1789/2
6
str. Lunga # Gladiolelor
5,50
15017 Sibiu
2854/1/1/1/1/4/1/1/1/3/1/1/1/2
7
str. Luptei (Rosiorilor)
6
8
str. Luptei (Rosiorilor)
10
9
Calea Gusteritei –statie
7
9811 Sibiu
3338/2/3/2
10
Policlinica veche -str. Balea
5,50
21487 Sibiu
3418/2/2/2
11
Mihai Viteazu langa telefoane
5
16422 Sibiu
4072/1/1/1/1/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
12
Calea Cisnadiei # Rahovei
24,50
13
Gorjului
7
14
Miraslau vis a vis SC Drumuri Nationale
10,50
15
Piata Rahovei
12
2626 Selimbar
1135/2/2/2/2
16
Piata Rahovei
11
2626 Selimbar
1135/2/2/6/2
17
Mitropoliei -posta
5,50
9811 Sibiu
532/2
 
TOTAL
152,5

Anexa nr.2 la HCL nr. 71/2005

CONTRACT DE CONCESIUNE
NR. …………din ……………2005


CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL SIBIU, reprezentat prin Klaus Werner Johannis, primar , cu sediul in Sibiu, B-ul Victoriei nr. 1-3, cod fiscal nr. R 42.70.740, cont nr. RO60TREZ57621220207XXXXX deschis la Banca Nationala - Trezoreria Municipiului Sibiu, in calitate de concedent

si

S.C. Rodipet S.A. Bucuresti -Sucursala Sibiu cu sediul in Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 6, cod fiscal 4897015, nr. Registru Comertului J/32/17/92, cont IBAN RO68BPOS330028XXXXX ROL 01 BANC POST –SIBIU, reprezentata prin dl. Luca Ratiu Calin -director agentie Sibiu , avand domiciliul in Sibiu, in calitate de concesionar.

In temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor coroborate cu art. 8 indice 1, art. 8 indice 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 aprobata si modificata prin Legea nr. 442/2004, privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari., a HCL nr. …………………. si a procesului verbal de negociere nr. 8323/2005, s-a incheiat prezentul contract de concesiune.


CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. – (1) Obiectul contractului este cedarea si preluarea in concesiune a terenului in suprafata de ………. mp, situat in Sibiu, …………………., inscris in CF ……………., nr. top. ………… apartinand domeniului public al municipiului Sibiu pe care este amplasat un punct de vanzare al S.C. Rodipet S.A. – Sucursala Sibiu.
Obiectul concesiunii este utilizarea exclusiva a terenurilor pentru amplasarea punctelor de vanzare in scopul indeplinirii obiectului de activitate si nu poate fi extinsa la alte activitatii.
- (2 ) – Obiectivele concedentului sunt:
a) amplasarea de chioscuri in vederea distribuirii presei,
b) dezvoltarea retelei de presa pe raza municipiului Sibiu.

Art.2. Predarea -primirea obiectului concesiunii este consemnata in procesul-verbal de predare-primire si va constitui anexa la contractul de concesiune.

Art.3 . In derularea contractului de concesiune , concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur : terenul in suprafata de ………….., apartinand domeniului public al municipiului Sibiu , ……………….., inscris in CF ……………., nr. top. ………….

CAP. III. TERMENUL

Art.4. Termenul concesiunii este de 3 ani , incepand cu data de 02.11.2004. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.

CAP. IV. REDEVENTA

Art. 5. Pretul concesiunii este de ……… lei/mp reprezentand echivalentul a 157 euro /mp. la data semnarii contractului.
Pretul concesiunii se va achita in 2 ani, revenind o redeventa anuala de ……….. lei/mp

Art.6. Redeventa anuala se va indexa in fiecare an cu indicele de inflatie sau deflatie, comunicat de Comisia Nationala de Statistica prin Buletinul Statistic de Preturi . In acest fel redeventa aferenta anului anterior indexata cu indicele de inflatie/deflatie aferent acestui an va deveni redeventa pentru anul urmator.

CAP.V. PLATA REDEVENTEI

Art.7. Redeventa se va plati in contul concedentului nr. RO60TREZ57621220207XXXXX deschis la Banca Nationala - Trezoreria Municipiului Sibiu, in cazul in care contul concedentului se va modifica, acesta va comunica concesionarului noul cont.

Art.8. Plata redeventei se face pana la data de 25.03 a fiecarui an pentru anul in curs prin ordin de plata, numerar, etc. Redeventa aferenta perioadei 02.11.2004 –31.12.2004 si anului 2005 se va achita la data semnarii contractului de concesiune.

Art. 9. Intarzierile la plata redeventei se vor sanctiona cu dobanzi de 0,06 %/zi, pentru fiecare zi de intarziere si penalitati de 0,5% pe luna sau fractiune de luna calculata la suma datorata, urmand ca pentru intarzierile la plata a redeventei anuale ce depasesc 6 luni sa se procedeze la retragerea concesiunii fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti (pact comisoriu expres).

CAP.VI. INCETAREA CONCESIUNII

Art.10. –(1)- Incetarea contractului de concesiune poate avea loc in urmatoarele situatii:
a.- La expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;
b.- Pentru cazurile de interes public, national sau local, prin denuntarea unilaterala de catre concedent cu restituirea redeventei incasate aferente perioadei ramase in anul in cursul caruia se opereaza rezilierea.
c.- In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin rezilierea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
d.- In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea unilaterala de catre concesionar.
e.- La disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri; concesionarul are obligatia de a notifica deindata concedentului despre disparitia bunului ori despre imposibilitatea de realizare a obiectivului pentru care s-a realizat concesionarea, declarand renuntarea la concesiune.
f.- in situatia in care interesul national sau local impune rascumpararea concesiunii; aceasta se poate face numai prin Hotarare a Consiliului Local in baza unei documentatii tehnico-economice in care se va stabili pretul rascumpararii care nu poate fi mai mare decat redeventa achitata; in aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune.
g.- acordul partilor.
h. – in situatia reorganizarii concesionarului conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata sau a Legii nr. 64/1995 precum si a falimentului, concesiunea inceteaza de drept, fara nici o alta formalitate, de la data inregistrarii in registrul comertului, cu obligatia restituirii bunurilor de retur, libere de orice sarcini.
-(2)- La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune terenul ce a fost utilizat de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:
a) bunuri de retur: terenul in suprafata de ………….., apartinand domeniului public al municipiului Sibiu , ……………….., inscris in CF ……………., nr. top. ………….

CAP. VII. OBLIGATIILE PARTILOR:

Art.11. - Concedentul are urmatoarele obligatii:
a.- Sa predea concesionarului bunul concesionat liber de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de predare/primire.
b.- Concedentul are obligatia de a nu tulbura pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.
c.- Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricarei imprejurari de natura a afecta drepturile concesionarului in masura in care aceste situatii depind in tot sau in parte de vointa sa.

Art.12. Concesionarul are urmatoarele obligatii:
a.-. sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si permanenta a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa si sa despagubeasca pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa;
b.-. sa puna la dispozitia concedentului documentele si informatiile cerute de acesta privind obiectul concesiunii, modul de desfasurare a investitiei.
c.- sa plateasca redeventa la valoarea, in termenul si modul stabilite prin contractul de concesiune.
d.- sa realizeze lucrarile de investitii corespunzatoare proiectului si avizelor legale.
e.- sa plateasca pe toata durata concesiunii impozitele si taxele datorate statului si Administratiei Publice Locale legate de obiectul concesiunii.
f.- pe toata perioada de derulare a contractului, concesionarul nu va putea subconcesiona, in tot sau in parte unei alte persoane, obiectul concesiunii sub sanctiunea nulitatii contractului.
g.- concesionarul are intreaga responsabilitate in ceea ce priveste respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului.
h.- la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat sa restituie in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.
i.- in termen de 30 zile de la incheierea contractului de concesionare, concesionarul are obligatia de a inscrie concesiunea, pe cheltuiala sa , in documentele de publicitate imobiliara ( carte funciara).
j.- In termen de 90 de zile de la data semnarii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depuna cu titlu de garantie la dispozitia concedentului o suma egala cu redeventa anuala.
Garantia va fi depusa in contul concedentului nr. RO22TREZ5765006XXX000228 deschis la B.N. Trezoreria Sibiu. Din aceasta suma concedentul poate preleva penalitatile si sumele datorate de concesionar.
k.- garantia se va restitui dupa achitarea integrala a pretului concesiunii.
l - concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct terenul numai in vederea amplasarii de chioscuri pentru distribuirea presei sub sanctiunea retragerii concesiuni.

CAP. VIII. DREPTURILE PARTILOR

Art.13. Concedentul are dreptul de a inspecta bunul concesionat, de a verifica modul si stadiul de realizare a investitiilor, modul in care este satisfacut interesul public prin realizarea activitatii, verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar; verificarea se va exercita cu notificarea prealabila a concesionarului cu minim 48 de ore inainte.

Art. 14. - Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.

Art.15. - Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si raspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art.16. - Concesionarul are dreptul de a folosi si culege fructele bunului ce face obiectul contractului de concesiune potrivit naturii acestuia si obiectivelor stabilite prin contractul de concesiune.

CAP. IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 17. - Pentru nerespectarea obligatiilor inserate in prezentul contract, partea in culpa este obligata sa plateasca celeilalte parti despagubiri corespunzatoare prevederilor prezentului contract sau stabilite de legislatia in vigoare.

Art.18. - Situatia de forta majora exonereaza partile de raspundere in ceea ce priveste indeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le revin.
Prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, care impiedica partile sa-si execute integral sau partial obligatiile ce le revin.
Aparitia si incetarea fortei majore se va comunica celeilalte parti in termen de 5 zile prin telefon, fax, etc., urmat de o scrisoare recomandata cuprinzand constatarea evenimentelor de acest gen, de catre organele competente.
In caz de forta majora, comunicata si constatata in conditiile de mai sus, executarea obligatiilor partilor se decaleaza in consecinta, cu perioada corespunzatoare acesteia, cu mentiunea ca nici una din parti nu va pretinde penalitati pentru intarzierile in executarea contractului.
Partea care nu a indeplinit obligatia comunicarii si dovedirii fortei majore, va suporta irevocabil consecintele si urmarile cazului de forta majora, cat si indeplinirea celorlalte obligatii.
In conditiile in care forta majora conduce la o decalare a obligatiilor partilor mai mare de 6 luni, partile se vor reuni pentru a hotari asupra executarii in viitor a clauzelor incluse in contract.

CAP.X. REGIMUL BUNURILOR

Art. 19. Bunurile de retur, respectiv terenul concesionat va fi restituit concedentului, la expirarea sau incetarea contractului de concesiune, liber de orice sarcini.

Art. 20. In cazul in care concedentul hotaraste ca la expirarea contractului de concesiune sa preia bunurile proprietatea concesionarului, respectiv constructia realizata pe terenul concesionat, acesta are drept de preemtiune pe care si-l poate exercita cu minim 60 de zile inainte de data incetarii concesiunii; valoarea de preluare va fi valoarea contabila ramasa la data preluarii; preluarea bunurilor se va face in baza unui contract de vanzare/cumparare pe care concesionarul este obligat sa-l incheie cu concedentul.

CAP. XI. CLAUZE DE MEDIU

Art. 21.- Concesionarul se obliga sa respecte prevederile legale privind protectia mediului pe toata perioada de derulare a prezentului contract de concesiune.

CAP. XII . LITIGII

Art. 22. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract, daca nu pot fi solutionate pe cale amiabila se vor prezenta instantelor judecatoresti competente.

CAP.XIII . DISPOZITII FINALE

Art. 23. Pe toata durata concesiunii cele doua parti se vor supune legislatiei in vigoare din Romania.

Art. 24. Modificarea si completarea prezentului contract se poate face ori de cate ori va fi nevoie prin acte aditionale, cu acordul partilor in functie de necesitate si noi reglementari in materie.
Contractul de concesiune si procesul verbal de predare-primire s-au intocmit in 4 (patru) exemplare, cate doua pentru fiecare parte.

CONCEDENT, PRIMAR


CONCESIONAR, S.C. RODIPET S.A. BUCURESTI SUCURSALA SIBIU


Director Economic,

Serv.juridic,

Sef Serviciu Patrimoniu


P R O C E S V E R B A L
incheiat azi ……………/……….2005


MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul in Sibiu, b-dul Victoriei nr. 1-3, reprezentat prin primar KLAUS WERNER JOHANNIS, in calitate de predator
si
S.C. Rodipet S.A. Bucuresti -Sucursala Sibiu cu sediul in Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 6, cod fiscal 4897015, nr. Registru Comertului J/32/17/92, cont IBAN RO68BPOS330028XXXXX ROL 01 BANC POST –SIBIU, reprezentata prin dl. Luca Ratiu Calin -director agentie Sibiu, avand domiciliul in Sibiu, in calitate de primitori,
am procedat la predarea/primirea terenului in suprafata de ………. mp, situat in Sibiu, …………………., inscris in CF ……………., nr. top. ………… apartinand domeniului public al municipiului Sibiu pe care este amplasat un punct de vanzare al S.C. Rodipet S.A. – Sucursala Sibiu.

Terenul se preda liber de sarcini si in stare de a fi folosit conform contractului.
Prezentul proces verbal, intocmit in 4 (patru) exemplare constituie anexa la contractul de concesiune.

CONCEDENT, PRIMAR
CONCESIONAR, S.C. RODIPET S.A. BUCURESTI, SUCURSALA SIBIU
Director Economic,
Serviciul Juridic,
Sef Serviciu Patrimoniu,


PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola