Hotărârea nr. 69/2005

HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren proprietatea municipiului Sibiu , situat în Sibiu , Calea Dumbravii nr. 26, în vederea construirii unor scari de acces si a caietului de sarcini care sta la baza concesionarii terenului sus mentionat
05h69

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 69

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren proprietatea municipiului Sibiu , situat în Sibiu , Calea Dumbravii nr. 26, în vederea construirii unor scari de acces si a caietului de sarcini care sta la baza concesionarii terenului sus mentionat

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 9734/2005, privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a unui teren proprietatea municipiului Sibiu , situat în Sibiu , Calea Dumbravii nr. 26, în vederea construirii unor scari de acces si a caietului de sarcini care sta la baza concesionarii terenului sus mentionat

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr.219/1998, privid regimul concesiunilor, ale art. 5 alin 1 din Normele Metodologice - Cadru de aplicare a Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor aprobate prin H.G. nr.216/1999

În temeiul art. 38, alin.2 lit. “g” , art. 46 alin.1 si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. – Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unui teren, identificat în CF nr. 13028 Sibiu, top 3792/2/1/2/1/2, 3792/1/2/1/2 în suprafata de 5 mp, proprietatea municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbravii nr. 26, destinat construirii unei scari de acces.

Art.2. - Pretul de pornire la licitatie va fi de 1.357.668 lei/mp – zona II, stabilit prin fisa de evaluare a terenului întocmita în conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991, HG nr. 500/1994, HG nr. 983/1998 si conform indicilor de inflatie prevazuti în Buletinul Statistic de Preturi, pret valabil pâna la data de 28.02.2005.Fisa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de inflatie, înaintea desfasurarii sedintei de licitatie. Plata concesiunii se va face în 3 ani.

Art.3. - Durata concesiunii este de 49 ani.

Art.4.- Se aproba caietul de sarcini ce sta la baza concesionarii prin licitatie publica a terenului proprietatea municipiului Sibiu, Calea Dumbravii nr. 26, înscris în CF 13028 Sibiu, top 3792/2/1/2/1/2, 3792/1/2/1/2 în suprafata de 5 mp., conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 5. Se aproba comisia de analizare si evaluare a ofertelor în urmatoarea componenta:
Ioan Banciu - viceprimar - presedinte
Dorin Nistor - serv.juridic - membru
Mariana Hasu - directia fiscala locala - membru
Dorin Laschescu - SUAT - membru
Vasile Pânzar - serv. patrimoniu - secretar
reprezentant - Agentia de Protectie a Mediului – membru
reprezentant - DGFP - membru

Art.6. Se aproba comisia de solutionarea a contestatiilor în urmatoarea componenta:
Iordan Nicola - secretar - presedinte
Viorica Bândescu - director economic - membru
Lia Oproiu - serv. Juridic - secretar

Art.7. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr.1 la HCL nr. 69/2005

 

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului proprietatea
municipiului Sibiu, situat în Calea Dumbravii nr. 26 destinat constructiei unei scari de acces

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

1.l. Terenul care urmeaza a fi concesionat se afla situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbravii nr. 26 . Terenul precizat în plansele anexa este destinat constructiei obiectivului – scari de acces, în conformitate cu P.U.D. –ul aprobat prin H.C.L. nr. 22/2005.
1.2. Terenul care face obiectul concesiunii este proprietatea municipiului Sibiu înscris în C.F. nr. 13028 Sibiu nr. top 3792/2/1/2/1/2, 3792/1/2/1/2 în suprafata de 5 mp.
1.3. Constructia ce se va realiza: scari de acces, corespunde din punct de vedere al destinatiei cu planul urbanistic de detaliu întocmit în acest scop.

Cap. II. MOTIVATIA CONCESIONARII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun concesionarea unor bunuri - terenuri, sunt urmatoarele:
- prevederile art. 2 alin. 2 lit. “ h “ din Legea nr. 219/1998 care precizeaza ca terenurile proprietate publica pot face obiectul unei concesiuni.
- prevederile art. 5 alin. 1, ale art. 6 alin 1si 2 din Normele Metodologice – Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
- administrarea eficienta a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.
-H.C.L. nr. 22/2005.

Cap. III. DURATA CONCESIUNII

Terenul situat în Sibiu, Calea Dumbravii nr. 26 se concesioneaza pe durata de 49 ani.

Cap. IV. INCETAREA CONCESIUNII

4.1. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în urmatoarele situatii:
a) La expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
b) Pentru cazurile de interes public national sau local, prin denuntarea unilaterala de catre concedent cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului.
Daca partile nu se înteleg asupra cuantumului despagubirii, urmeaza sa se adreseze instantelor judecatoresti.
c) În cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin rezilierea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri în sarcina concesionarului;
d) În cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea unilaterala de catre concesionar, cu plata de despagubiri în sarcina concedentului;
e) La disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri; concesionarul are obligatia de a notifica deîndata concedentului despre disparitia bunului ori despre imposibilitatea de realizare a activitatii sau serviciului public declarând renuntarea la concesiune.
f) In situatia în care interesul national sau local impune rascumpararea concesiunii; aceasta se poate face numai prin Hotarâre a Consiliului Local in baza unei documentatii tehnico-economice in care se va stabili pretul rascumpararii; in aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune.
4.2. În cazul încetarii concesiunii pentru una din cauzele prevazute la pct. 4.1. concesionarul are obligatia de a preda concedentului documentatia tehnica referitoare la obiectivul de investitii care urma sa se realizeze (sau s-a realizat partial sau total) pe terenul concesionat.

Cap. V. ELEMENTE DE PRET

5.1. Pretul de pornire la licitatie al concesiunii este de 1.357.668 lei/mp , pentru zona II, pret stabilit conform fisei de evaluare a terenului întocmita în conformitate cu prevederile H.G. nr.834/1991, H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 si a indicilor de inflatie prevazuti în Buletinul Statistic de Preturi, pret valabil pâna la data de 28.02.2005. Fisa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de infaltie înaintea desfasurarii sedintei de licitatie. Pasul de strigare este de 2.000 lei.
5.2. Plata concesiunii se va face anual în termen de 3 ani.
5.3. Redeventa anuala va fi indexata functie de indicele de inflatie comunicat de Comisia Nationala de Statistica prin Buletinul Statistic de Preturi si se va achita pâna la data de 25.03 a fiecarui an pentru anul în curs prin ordin de plata, numerar, etc.
5.4. Întârzierile la plata redeventei se vor sanctiona cu penalitati de 1% /zi de întârziere la suma datorata, urmând ca pentru întârzierile la plata a redeventei anuale ce depasesc 6 luni sa se procedeze la retragerea concesiunii fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti (pact comisoriu expres).
5.5. Garantia de participare la licitatie depusa de ofertantul câstigator, respectiv 10 % din valoarea totala stabilita la pret de pornire, se retine de concedent pâna în momentul încheierii contractului de concesiune urmând ca dupa aceasta data garantia sa constituie redeventa datorata de catre concesionar pentru primul an de concesiune. În cazul în care redeventa datorata de concesionar pentru primul an de concesiune depaseste valoare garantiei depuse, concesionarul va achita diferenta aferenta la data încheierii contractului de concesiune.

Cap. VI. REGIMUL BUNURILOR

Terenurile care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate si exploatate de concesionar in conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea ramânând proprietatea concedentului si urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/incetarea contractului de concesiune; acestea constituie bunuri de retur si revin de drept concedentului, gratuit si libere de orice sarcini; in aceasta categorie intra si bunurile ce au rezultat din investitiile prevazute în contractul de concesionare precum si bunurile rezultate din investitii si modernizari efectuate de concesionar fara aprobarea concedentului.
Asupra bunurilor rezultate din investitii sau modernizari efectuate de concesionar pe cheltuiala sa dar cu aprobarea concedentului, acesta din urma are drept de preemtiune la cumparare, pretul pe care trebuie sa-l plateasca fiind egal cu valoarea contabila actualizata conform procedurilor legale;
Bunurile proprii, care apartin concesionarului ( cu exceptia celor realizate din investitii si modernizari efectuate fara aprobarea concedentului ) ramân in proprietatea concesionarului, acesta putând dispune de ele oricum doreste.

Cap.VII. CONDITII DE MEDIU

Concesionarul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului

Cap. VIII. CARACTERISTICILE INVESTITIEI


8.1. Investitia se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism si va fi asigurata pentru gradul 7 de seismicitate.
8.2. Arhitectura va fi în concordanta cu ambientul arhitectual zonal.
8.3. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din productia interna sau din import, care sa confere personalitate obiectivului ce se va realiza.
8.4. Amplasarea în teren ca si accesele vor fi proiectate astfel încât sa se asigure circulatia în zona.
8.5. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia cladirilor învecinate precum si protectia mediului.
8.6. Regimul de înaltime si tratarea arhitecturala va fi în concordanta cu proiectul realizat în acest sens P.U.D-ul aprobat prin HCL nr. 22/2005.
8.7. Durata de executie a obiectivului va fi de 12 luni de la data eliberarii autorizatiei de construire, interval în care solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile, care poate fi prelungita conform Legii nr. 50/1991, republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu maxim 12 luni, la cererea concesionarului.

CAP. IX . OBLIGATIILE PARTILOR

9.1. Concedentul are urmatoarele obligatii:

a.- Sa predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare/primire.
b.- Concedentul are obligatia de a nu tulbura pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.
c.- Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricarei împrejurari de natura a afecta drepturile concesionarului în masura în care aceste situatii depind în tot sau în parte de vointa sa.

9.2. Concesionarul are urmatoarele obligatii:

a.-. sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si permanenta a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa si sa despagubeasca pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa;
b.-. sa puna la dispozitia concedentului documentele si informatiile cerute de acesta privind obiectul concesiunii, modul de desfasurare a investitiei.
c.- sa plateasca redeventa la valoarea, în termenul si modul stabilite prin contractul de concesiune.
d.- sa realizeze lucrarile de investitii corespunzatoare proiectului si avizelor legale.
e.- sa plateasca pe toata durata concesiunii impozitele si taxele datorate statului si Administratiei Publice Locale.
f.- pe toata perioada de derulare a contractului, concesionarul nu va putea subconcesiona, în tot sau în parte unei alte persoane, obiectul concesiunii.
g.- concesionarul are întreaga responsabilitate în ceea ce priveste respectarea legislatiei în vigoare cu privire la , P.S.I. ,protectia mediului si persoanelor.
h.- la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat sa restituie în deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.
i.- în termen de 30 zile de la încheierea contractului de concesionare, concesionarul are obligatia de a înscrie concesiunea, pe cheltuiala sa , în documentele de publicitate imobiliara ( carte funciara).
j.- sa constituie în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, cu titlu de garantie , o suma fixa reprezentând o cota parte ( 10 % din valoarea totala a concesiunii ) din suma obligatiei de plata de catre concedent, stabilita de acesta si datorata pentru primul an de activitate.
Garantia va fi depusa în contul concedentului nr. RO22TREZ5765006XXX000228 deschis la B.N. Trezoreria Sibiu.. Din aceasta suma concedentul poate preleva penalitatile si sumele datorate de concesionar.
k.- garantia se va restitui dupa achitarea integrala a pretului concesiunii.
l. - concesionarul este obligat sa realizeze obiectivul de investitii în scopul caruia s-a realizat concesionarea terenului.
m.- achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local.


Cap.X. RASPUNDEREA PARTILOR

In toate cazurile de incetare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa predea concedentului documentatiile tehnice referitoare la obiectivele de investitii nerealizate sau realizate partial.
In cazul nerespectarii de catre una dintre parti a prevederilor contractului de concesiune, partea in culpa datoreaza celeilalte parti despagubiri corespunzatoare prevederilor contractului de concesiune sau corespunzator legislatiei specifice in domeniu; despagubirile sint cumulative si nu exclusive.
Situatiile de forta majora exonereaza de raspundere partea care le invoca si dovedeste in conditiile legii; aparitia cazurilor de forta majora trebuie comunicata in termen de 5 zile de la aparitie, comunicarea urmind a fi insotita de documentele care atesta cazul de forta majora; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forta majora nu va fi exonerata de raspundere; in cazurile de forta majora invocate si dovedite ca atare, partile vor conveni la decalarea obligatiilor cu perioada afectata de forta majora.

Cap. XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derularii contractului de concesiune si care nu se pot solutiona pe cale amiabila vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Cap. XII. DISPOZITII FINALE

12.1. Drepturile si îndatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesionare.
12.2. Dupa concesionare , realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata.
12.3. Solutiile prezentate o data cu depunerea optiunilor, în cazul adjudecarii licitatiei, nu reprezinta aprobarea acestora si nu exonereaza pe câstigator de obtinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizatia de constructie, s.a.m.d.).
12.3. Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiilor privesc pe concesionar.
12.4. Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente si obtinerea acordului de la detinatorii acestora privesc pe concesionar.
12.5. Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii continuitatea activitatii în scopul careia a fost concesionat terenul.
12.6. Concedentul are dreptul ca prin împuternicitii sai sa urmareasca mersul lucrarilor de constructii în vederea asigurarii calitatii si stabilitatii cât si încadrarea în termenul de punere în functionare stabilit prin actul de concesionare.
12.7. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantului contra cost, în valoare de 1.500.000 lei.
12.8.Taxa de participare la licitatie este de 500.000 lei.
12.9 Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie,
garantia bancara necesara executarii acestor lucrari.
Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a garantiei de participare în conformitate cu Legea nr. 219/1998 ( cuantumul garantiei de participare la licitatie va fi stabilit astfel încât sa asigure plata pentru redeventa datorata în primul an de concesiune- 10%).
12.10. Daca din diferite motive licitatia se amâna, se revoca sau se anuleaza, decizia de amânare, revocare sau anulare sau nu poate fi atacata de ofertanti, daca ofertele nu au fost deschise.
Ofertantilor li se va înapoia în termen de cinci zile garantia de participare la licitatie si contravaloarea documentatiei de licitatie pe baza unei cereri scrise si înregistrare la Primaria Municipiului Sibiu.
Prin depunerea ofertei, toate conditiile impuse prin caietele de sarcini se considera însusite de ofertant.
12.11. În vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa faca dovada platii :
- garantiei de participare la licitatie, în suma de 10% din valoarea totala a pretului de pornire la licitatie a terenului,
- caietul de sarcini aferent licitatiei, inclusiv toate documentele necesare licitatiei în suma de 1.500.000 lei.
- taxa de participare la licitatie în suma de 500.000 lei
Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
- au debite fata de Consiliul Local al Municipiului Sibiu,DGFP;
- sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;
- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

Garantia de participare , valoarea caietului de sarcini si taxa de participare la licitatie se vor achita la casieria Primariei Municipiului Sibiu.
Restituirea garantiei în cazul ofertantilor care nu au adjudecat se efectueaza la cerere de la caseria Primariei Sibiu.


Viceprimar,
Director Economic,
Serv. Juridic,
Serv. Patrimoniu


PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola