Hotărârea nr. 68/2005

HOTARAREA NR. 68 privind aprobarea achizitionarii de teren în vederea extinderii Cimitirului Municipal Sibiu si numirea comisiei de negociere a pretului
05h68

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 68

privind aprobarea achizitionarii de teren în vederea extinderii Cimitirului Municipal Sibiu si numirea comisiei de negociere a pretului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul nr. 9737/2005 prezentat de Serviciul Patrimoniu privind aprobarea achizitionarii de teren în vederea extinderii Cimitirului Municipal Sibiu si numirea comisiei de negociere a pretului,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba achizitionarea, prin negociere directa, a suprafetei de17.300 mp. teren aflat în proprietatea privata a unor persoane fizice,respectiv parcelele cadastrale nr. A 140, A 141, A 143 , Fn 144 , Fn 145, Fn 146 situate în vecinatatea Cimitirului Municipal Sibiu în vederea extinderii cimitirului.

Art.2. Se numeste comisia de negociere a pretului care va avea urmatoarea componenta :

a) dl. Mitea Eugen Viceprimar - presedinte
b) dl Nistor Dorin sef Serv Juridic - secretar
c) dl. Popescu Marin Serv. Cadastru, agricultura, disciplina în constructii - membru
d) Birk Ecaterina consilier municipal - membru
e) Mathes Helmut consilier municipal - membru

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu si membrii comisiei mentionate la art.2 vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola