Hotărârea nr. 67/2005

HOTARAREA NR. 67 privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Forjorilor , nr.20
05h67

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 67

privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Forjorilor , nr.20

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul nr. 9929/2005, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui imobil - teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Forjorilor , nr.20 în favoarea d-lui Simulescu Ciprian,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 5 din Legea nr. 213/1998

În temeiul dispozitiilor art. 38 alin 2 lit. “h “, art. 125, precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. – Se aproba vânzarea fara licitatie publica a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Forjorilor , nr.20, în suprafata totala de 1207 mp, identificat în CF 35307 Sibiu, top 4182/1/1/2 , în favoarea d-lui Simulescu Ciprian, cu domiciliul în Sibiu, str. Principatele Unite, nr.6, în urmatoarele conditii :
- sa nu figureze cu debite fata de Consiliul Local al Municipiului Sibiu ;
- sa nu fie în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;
- sa nu fie adjudecator al unei licitatii anterioare în urma careia nu a încheiat contract cu Primaria Municipiului Sibiu .

Art.2. – Pretul de vânzare este stabilit la valoarea de 23,64 euro/mp ( echivalent în lei la data semnarii contractului de vânzare – cumparare) + TVA , pret stabilit conform fisei de evaluare a terenului întocmita în baza relatiei recomandata de Corpul Expertilor Tehnici din România.
Valoarea terenului va fi achitata integral la data semnarii contractului de vânzare-cumparare în forma autentica .

Art.3. Dl. Simulescu Ciprian va suporta toate cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de vânzare-cumparare.

Art.4. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri, fiind împuternicit sa semneze contractul de vânzare – cumparare.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola