Hotărârea nr. 56/2005

HOTARAREA NR. 56 pentru revocarea HCL nr. 244/2004 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între str. C. Darwin - str. Turismului - str. O. Ghibu cu destinatie : creare cai de acces
05h56

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 56

pentru revocarea HCL nr. 244/2004 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil –teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între str. C. Darwin – str. Turismului – str. O. Ghibu cu destinatie : creare cai de acces

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul nr. 9922/2005 prin care Serviciul Patrimoniu propune revocarea HCL nr. 244/2004,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 62 din Legea nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se revoca HCL nr. 244/2004 privind privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil –teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între str. C. Darwin – str. Turismului – str. O. Ghibu cu destinatie : creare cai de acces, ca fiind inoportuna, începând cu data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei hotarâri.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola