Hotărârea nr. 53/2005

HOTARAREA NR. 53 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. 169/2004 privind atribuirea în folosinta gratuita a loturilor repartizate prin tragere la sorti tinerilor beneficiari ai Legii nr.15/2003
05h53

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 53

privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. 169/2004 privind atribuirea în folosinta gratuita a loturilor repartizate prin tragere la sorti tinerilor beneficiari ai Legii nr.15/2003

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul nr. 9916/2005 prin care Comisia pentru punerea în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003 propune atribuirea în folosinta gratuita a loturilor repartizate prin tragere la sorti tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003,

Având în vedere HCL nr. 86/2004 modificata si completata prin HCL nr. 135/2004 prin care s-a aprobat lista cuprinzând tinerii beneficiari ai Legii nr. 15/2003,

Urmare HCL nr.231/2004 privind aprobarea documentatiei PUZ – “ Extindere Cartier Tineretului” zona Tiglari Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 1 alin.2 , art. 4 din Legea nr. 15/2003 si ale art. 5 alin.2 din Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003, aprobate prin H.G. nr. 896/2003,

În temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.f , ale art. 125 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se modifica si se completeaza anexa nr.1 la Hotarârea nr. 169/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în sensul redistribuirii unor loturi, conform anexei la prezenta hotarâre.

Art.2. Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan NicolaPRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola