Hotărârea nr. 50/2005

HOTARAREA NR. 50 privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
05h50

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 50

privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 24.02.2005

Analizând raportul nr. 9617/26.01.2005, prezentat de Serviciul Public Administrare parcuri Si Zone Verzi, privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi,

Având în vedere HCL nr.12/2003 privind înfiintarea Serviciului Public de interes local pentru Administrarea Parcurilor si Zonelor Verzi din Municipiul Sibiu si HCL nr. 130/24.04.2003, privind completarea obiectului de activitate si aprobarea tarifelor pentru Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 din O.U.G. nr. 45/2003, art. 6 alin. 9 din Legea nr. 52/2003, art. 8 din Legea nr. 189/1998.

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d, f si i, art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1. Începând cu data de 01.03.2005, se aproba tarifele practicate în cadrul Serviciului Public administrare Parcuri si Zone Verzi, conform anexelor 1si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se proroga pâna la data de 28.02.2005 termenul de aplicare a tarifelor pentru flori taiate si plante anuale, practicate de Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi.

Art. 3. Începând cu data de 01.03.2005, orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art. 4. Seful Serviciului Public Administrare Parcuri si Zone Verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.


Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUN.SIBIU
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE
PARCURI SI ZONE VERZI SIBIU
NR. 9617 / 26.01.2005


APROBAT,
PRIMAR,
KLAUS IOHANNIS

 

R A P O R T

privind aprobarea tarifelor practicate in cadrul Serviciului Public
Administrare Parcuri Si Zone Verzi

Avand in vedere obiectul de activitate al serviciului, completat prin HCL.130/24.04.2003, propunem, aprobarea tarifelor practicate in cadrul Serviciului Public Administrare Parcuri Si Zone Verzi, datorita cresterii preturilor la materiale ( ulei, combustibili, lanturi ), precum si a cresterii costurilor cu forta de munca, din anul 2003 si pana in prezent.

Luand in considerare cele de mai sus, se impune aprobarea tarifelor practicate in cadrul Serviciului Public Administrare parcuri Si Zone Verzi, conform anexelor la preyentul raport , incepand cu data de 01.03.2005.

Totodata, propunem prorogarea pana la data de 28.02.2005, a termenului de aplicare a tarifelor pentru flori taiate si plante anuale, practicate in cadrul Serviciului Public Administrare Parcuri Si Zone Verzi, aprobate prin HCL nr. 337 / 2003.

Temeiul legal al prezentului raport il constituie: art. 8 din Legea 189/1998, art. 16 din O.U.G nr. 45/2003, art. 6 alin. 9 din Legea nr. 52/2003, O.G nr. 71/2002.

Fata de cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari prin care, sa se aprobe cele solicitate, conform anexelor.


VICEPRIMAR, IOAN BANCIU
SEF SERVICIU, ING.VLADUT VLADIMIR DAN

CONTABIL SEF, EC. COSA OTILIA

Intocmit,
CONSILIER JURIDIC, OGNER GABRIELA DANIELA


PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola