Hotărârea nr. 5/2005

HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe luna februarie 2005, pe baza de abonamente finantate din bugetul local
05h5

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 5

privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe luna februarie 2005, pe baza de abonamente finantate din bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2005,

Analizand raportul nr. 1542/2005 al Serviciului Public de Asistenta Sociala prin care se propune aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe luna februarie 2005, pe baza de abonamente finantate din bugetul local

Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, In conformitate cu prevederile cu art. 18 alin.1 lit. j si art.19 alin.1, lit. g din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap si cu prevederile art.4, al.2 din Ordinul nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul si interurban, precum si stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav precum si pentru asistentii personali ai acestora,

In temeiul art.38 alin.2 lit. "e", "i" si "s" precum si ale art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba lista persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe luna februarie 2005, pe baza de abonamente finantate din bugetul local in baza valabilitatii certificatului de persoana cu handicap, conform anexelor 1, 2 si 3.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Asistenta Sociala va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari. .

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola