Hotărârea nr. 49/2005

HOTARAREA NR. 49 privind rectificarea bugetului pe anul 2005, la venituri proprii, pentru C.F. Gradinita nr. 15 si Liceul C-tin Noica Sibiu
05h49

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 49

privind rectificarea bugetului pe anul 2005, la venituri proprii, pentru C.F. Gradinita nr. 15 si Liceul C-tin Noica Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând rapoartele nr. 9907/2005 si nr. 9909/2005 prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2005, la venituri proprii, pentru C.F. Gradinita nr. 15 si Liceul C-tin Noica Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.15 pct.2 si art. 32 alin.1 din O.U.G. 45/2003,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d, i si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005, la venituri proprii, pentru Centrul Financiar Gradinita nr. 15 conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005, la venituri proprii, pentru Liceul C-tin Noica Sibiu conform anexelor nr. 3, 4 si 4.1 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar de Stat si directorii unitatilor scolare mentionate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.


Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola