Hotărârea nr. 47/2005

HOTARAREA NR. 47 pentru aprobarea anexelor privind modificarea Programului de investitii pe anul 2005 în cadrul aceluiasi capitol al clasificatiei bugetare 63.02." Servicii, dezvoltare publica si locuinte " si a listei cu defalcarea pozitiei C " Alte cheltuieli de investitii " cap. 63.02.
05h47

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 47

pentru aprobarea anexelor privind modificarea Programului de investitii pe anul 2005 în cadrul aceluiasi capitol al clasificatiei bugetare 63.02.”Servicii, dezvoltare publica si locuinte” si a listei cu defalcarea pozitiei C “Alte cheltuieli de investitii” cap. 63.02.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul nr. 9902/2005 prin care Directia Tehnica propune aprobarea anexelor privind modificarea Programului de investitii pe anul 2005 în cadrul aceluiasi capitol al clasificatiei bugetare 63.02.”Servicii, dezvoltare publica si locuinte” si a listei cu defalcarea pozitiei C “Alte cheltuieli de investitii” cap. 63.02.,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.5 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele pulice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba anexa nr.1 privind modificarea Programului de investitii pe anul 2005 în cadrul aceluiasi capitol al calsificatiei bugetare 63.02. “ Servicii, dezvoltare publica si locuinte”.

Art.2. Se aproba anexa nr.2 privind defalcarea poz.C “Alte cheltuieli de investitii” cap. 63.02.

Art.3. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se modifica în mod corespunzator anexele nr.3 din HCL nr. 10/27.01.2005 si nr. 6 din HCL nr. 359/23.12.2004.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.


Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola


PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola