Hotărârea nr. 46/2005

HOTARAREA NR. 46 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pentru anul 2005
05h46

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 46

privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2004,

Analizând raportul nr. 8187/2005 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului local

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 15 pct.2 din O.U.G. nr. 45/2003, ale art.1 din O.U.G nr.32/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2005, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu si Seful Serviciului Public Centrul Financiar Crese vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.


Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola


PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola