Hotărârea nr. 441/2005

HOTARAREA NR. 441 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.441 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2005,

Analizând raportul nr. 70799/2005 prin care Serviciul public de Asistență Socială propune aprobarea pentru anul 2006, a unui număr de 425 de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav în cadrul Biroului Protecție Specială și a unui număr de 700 de indemnizații,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 18 alin.l lit f, art.19 alin.l lit. c , și art. 20 alin.2 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap aprobată prin Legea nr. 519/2002 , art. 6 alin.l și 2 din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, art. 5 din anexa nr.l la Ordinul 794/380/2002,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s și ale art. 46 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă pentru anul 2006 :

  • a) un număr de 425 de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav în cadrul Biroului Protecție Specială - Seiviciul Public de Asistență Socială;

  • b) un număr de 700 de indemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 22.12.2005


Președinte

Gerold HermannContrasemn

Secretar

Iordan Nic^iy