Hotărârea nr. 440/2005

HOTARAREA NR. 440 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi (Modificată de HCL NR. 128/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREzl NR. 440

privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 22.12.2005

Analizând raportul nr. 12.962/06.12.2005, prezentat de Serviciul Public Administrare parcuri și zone verzi, privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții proprii,

Având în vedere HCL nr. 12/2003 prin care s-a înființat Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi din Municipiul Sibiu și s-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare al acestuia și HCL nr. 3/2004 de reorganizare a acestui serviciu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în baza dispozițiilor art. 21 și art. 22 din O.Gnr. 9/2005, art. 40 lit. a din Legea nr. 53/2003,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit.e, art. 46 alin.l din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. începând cu data de 01.01.2006, se aprobă modificarea și completarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, după cum urmează:

 • 1. COMPARTIMENT CONTABILITATE:

 • a) - se transferă postul de referent tr.I din cadrul compartimentului contabilitate la biroul studii și proiectare;

 • b) - un post de referent tr.IA din cadrul biroului studii și proiectare se transferă în cadrul compartimentului contabilitate;

 • c) - de la compartimentul contabilitate se transferă postul vacant de muncitor calificat tr. I la birou sere;

 • 2. BIROU ADMINISTRARE SERE :

 • a) - se transformă 1 post vacant de muncitor calificat tr.II în 1 post muncitor calificat tr.I;

 • b) - se transformă 1 post vacant de muncitor necalificat în 1 post referent debutant - tehnician horticol;

 • c) - din cadrul compartimentului contabilitate, se transferă 1 post de muncitor calificat tr.I, la birou sere;

 • 3. BIROU ADMINISTRARE PEPINIERĂ:

 • a) - se transformă 2 posturi vacante de muncitor necalificat în 2 posturi muncitor calificat tr.I;

 • b) - se transformă 1 post vacant de muncitor necalificat în 1 post referent debutant - tehnician horticol;

4 SERVICIU ADM.ZONE VERZI:

 • a) - se transformă 3 posturi vacante de muncitor necalificat în 3 posturi de muncitor calificat tr.I;

 • b) - se transformă 1 post vacant de muncitor necalificat în 1 post muncitor calificattr.il;

 • c) - se transformă 1 post vacant de maistru tr.I în 1 post referent debutant-tehnician horticol;

 • d) - se transferă 1 post de inspector de specialitate gr.n de la birou studii și proiectare la serv.adm.zone verzi;

 • e) - se înființează 6 posturi de muncitor necalificat - sezonier (perioadă determinată)

5. BIROU TEHNIC :

 • a) - se transformă compartimentul tehnic în birou tehnic;

 • b) - se înființează funcția vacantă de șef birou-inspector de specialitate gr.I;

 • c) - se transformă 2 posturi vacante de muncitor calificat tr.II în 2 posturi muncitor calificat tr.I;

 • d) - se transferă la biroul tehnic un post vacant de referent gr.IA de la birou studii și proiectare;

Art. 2. Se aprobă organigrama și statul de funcții la Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se revocă anexele nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 3/2004.

Art. 4. Directorul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 22.12.2005

Președinte


Gerold Hermann


Contrasemnează


Secretar l Iordan Nicoia


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUN.SIBIU

ANEXA NR.l

H.C.L nr....../ 2005

ORGANIGRAMA

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi


Președinte

Gerold Hermann


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


■JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA NR.2

ILC.Lnr. .4.4x2. / 2005

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi în Municipiul Sibiu

Nr.crt.

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director-insp.specialitate gr.I A

S

1

2.

Contabil șef-inspector specialitate gr.I

s

1

Compartiment Contabilitate

1.

Referent tr. IA

M

1

1.

Referent tr.I

M

1

2

Consilier juridic gr.IV

S

1

Birou A(

ministrare Sere

1.

Șef Birou - referent gr.I A

SSD

1

2.

Referent debutant - tehnician horticol

M

1

3.

Muncitor calificat tr.I

2

4.

Muncitor calificat tr.II

5

5.

Muncitor necalificat

3

Birou Ac

ministrare Pepinieră

1.

Șef Birou - inspector specialitate gr.I

S

1

2.

Referent debutant - tehnician horticol

M

1

3.

Muncitor calificat tr.I

2

4.

Muncitor calificat tr.II

2

5.

Muncitor necalificat

3

Serviciu Administrare Zone Verzi

1.

Șef serviciu - inspector specialitate gr.I

S

1

2.

Inspector specialitate gr. 11

S

3.

Referent gr.I A

SSD

1

4.

Referent debutant- tehnician horticol

M

1

5.

Muncitor calificat tr.I

3

6.

Muncitor calificat tr.II

11

7.

Muncitor necalificat

29

8.

Muncitor necalificat ( sezonier- per.deter. )

6

Birou Tehnic

1.

Șef birou - inspector specialitate gr.I

S

I

2 ______j.____i

Inspector specialitate gr.I                ___

S

1

3.

Referent gr.I A

SSD

1

4.

Maistru tr.I

M

1

5.

Muncitor calificat tr.I

2

6.

Muncitor calificat tr.II

7

Birou de

Studii și Proiectare

1.

Inspector de specialitate gr.I

S

2

2.

Inspector de specialitate gr.II

s

1

3.

Insp. de specialitate gr.111

s

1

4.

Referent gr.I

SSD

1

5.

Referent tr.I A

M

1

6.

Referent tr.I

M

1

7.

Referent tr.III

M

3

TOTAL

103

Președinte

Gerold Hermann


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola