Hotărârea nr. 44/2005

HOTARAREA NR. 44 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, organizare de santier si influenta cresterii manoperei la serviciile si lucrarile concesionate catre SC DPC SA Sibiu pentru anul 2005 (Modificată de HCL NR. 346/2005)
05h44

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 44

privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, organizare de santier si influenta cresterii manoperei la serviciile si lucrarile concesionate catre SC DPC SA Sibiu pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu înrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul nr. 9895/2005 înocmit de Directia Tehnica prin care se propune aprobarea Procesului Verbal de negociere a tarifelor între Primaria Municipiului Sibiu si SC DPC SA pentru anul 2005,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art.2 si cap. 5 Anexa 1 din H.G. nr. 1179/2002 privind aprobarea structurii devizului general,

În temeiul art.34 alin.2 lit. i, j in Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba cotele de cheltuieli indirecte, profit, organizare de santier, proiectare si influenta cresterii manoperei , utilajelor conform procesului verbal nr. 8102/09.02.2005 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Prevederile art.1 se aplica la lucrarile efectuate începând cu data de 1 martie 2005.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu si directorul general al SC DPC SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola