Hotărârea nr. 428/2005

HOTARAREA NR. 428 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD „Construire imobil” Gusterita str. Viilor FN beneficiar Cocos Gheorghe si sotia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.428

privind aprobarea documentației de urbanism - PUD „Construire imobil” Gușterița str. Viilor FN beneficiar Cocoș Gheorghe și soția

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 22.12.2005

Analizând Raportul nr. 71190/2005 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD -“Construire imobil” Gușterița str. Viilor FN pe un teren proprietate privată Cocoș Gheorghe și soția identificat în CF Gușterița nr. 2982 nr. top. 2323/6 conform proiect nr. 5 - 50/2005 elaborat de SC S & B Impex SRL, arh. Tudor Smaranda,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “h” și “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD -“Construire imobil” Gușterița str. Viilor FN pe un teren proprietate privată Cocoș Gheorghe și soția, domiciliați în Sibiu Șos. Alba lulia nr. 65, identificat în CF Gușterița nr. 2982 nr. top. 2323/6 conform proiect nr. 5 -50/2005 elaborat de SC S & B Impex SRL, arh. Tudor Smaranda,cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Viilor.

Art. 3- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 22.12.2005

Președinte

Gerold Hermann


Contrasemnează

Secretar/

Iordan Nicola