Hotărârea nr. 425/2005

HOTARAREA NR. 425 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Locuinte colective, Sibiu, Aleea Sevis f.n

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 425 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Locuințe colective, Sibiu, Aleea Sevis f.n

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 22.12.2005

Analizând Raportul nr. 70791/2005 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Locuințe colective, Sibiu, Aleea Sevis f.n conform proiect nr 234/2005 intocmit de S.C.Quadrant s.r.l- Alba lulia - arh. Lucian Enache, pe un teren in suprafața de 6354 mp, proprietate Poplacean Man, Murg Marioara, Poplacean Mioara Felicia, Poplacean Constantin loan, Poplacean Felicia Elena si Nica Dana Maria, identificat in CF Selimbar 8812, nr top. 1134/3/5/1/1; 1136/1/1; 1134/3/5/2/1; 1136/2/1, din care suprafața studiata reprezintă 5023 mp.

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Locuințe colective, Sibiu, Aleea Sevis f.n. conform proiect nr 234/2005 intocmit de S C. Quadrant s.r.l.-Alba lulia - arh. Lucian Enache pe un teren in suprafața de 6354 mp proprietate Poplacean Man, Murg Marioara, Poplacean Mioara Felicia, Poplacean Constantin loan, Poplacean Felicia Elena si Nica Dana Maria, identificat in C.F. Selimbar 8812, nr top. 1134/3/5/1/1; 1136/1/1; 1134/3/5/2/1; 1136/2/1, din care suprafața studiata reprezintă 5023 mp, condiționat de realizarea unei parcări verzi și cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 22.12.2005

Președinte


Gerold Hermann


Contrasem neaiză

Secretar/ /

Iordan Nicela