Hotărârea nr. 420/2005

HOTARAREA NR. 420 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 147/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.420 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 147/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2005, Analizând raportul nr. 70787/2005 prin care Direcția Administrație locală propune modificarea și completarea Hotărâm nr. 147/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând H.C.L. nr. 383/2005 privind alegerea viceprimarului Ciorugă Eugen Ion și H.C.L. nr. 416/2005 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Șovăială Constantin ,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 57 și art.58 din Legea nr. 24/2000,

în temeiul prevederilor art. 56 alin.2 și 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,                        HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se modifică și se completează Hotărârea nr. 147/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu după cum urmează :

  • a) Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului va avea următoarea componență :

MATHES HELMUT KARL

BIRK ECATER1NA

NOWAK GERTRAUD ELISABETA

SÎRGH1E ANCA DOINA

CIORUGĂ EUGEN ION

  • b) Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură va avea următoarea componență:

KLEIN HANS

NIEDERMAIER HELMUT PAUL

GRÂU MARGA IOHANNA

MITEA EUGEN

ȘOVĂIALĂ CONSTANTIN                     /)

Adoptată în Sibiu la data de 22.12.2005/.

Președinte                                                   / /

Gerold Hei mann                          Contrasemnează

Secretar

w.                                  Iordan Nicola