Hotărârea nr. 418/2005

HOTARAREA NR. 418 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii si institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si modificarea listei obiectivelor de investitii (Completată de HCL NR. 1/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.418 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii și instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și modificarea listei obiectivelor de investiții

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2005,

Analizând raportul nr. 70832/2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local, al unor servicii și instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și modificarea, în consecință a listei obiectivelor de investiții

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 pct.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.Se aprobă rectificarea bugetului local, diminuarea cheltuielilor cu suma rămasă neutilizată la fondul de garantare al împrumuturilor externe și modificarea în consecință a listei obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista obiectivelor de investiții se modifică în conformitate cu hotărârile Guvernului României privind suplimentarea alocațiilor de la bugetul de stat și se regularizează corespunzător resursele bugetului local.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, din venituri proprii, conform anexelor nr. 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului Școlii cu clasele I-V1H Regina Mafia Sibiu, din venituri proprii, conform anexelor nr. 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu”, din venituri proprii, conform anexelor nr.6 - 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Primarul municipiului Sibiu și directorii serviciilor și instituțiilor publice menționate , vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 22.12.2005.

Președinte

Gerold Hermann


Contrasemnează

Secretar Iordan,Nicola

JUDEȚUL SIBIU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR NICOLA IORDanexai la HCL M6./12.2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial an

influențe

Plan rectificat an

Plan inițial trim IV

influențe

Plan rectificat trim

IV

Impozitul pe profit

0102

1,102,380

597,620

1,700,000

148,000

597,620

745,620

Impozitul pe clădiri de la pers.fizice

030202

8,642,676

-820,858

7,821,818

-676,824

-820,858

-1,497,682

Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de pers fizice

030203

2,333,940

-400,000

1,933,940

197,470

-400,000

-202,530

Impozitul pe terenuri de la pers.fizice

030209

3,227,650

-271,185

2,956,465

406,920

-271,185

135,735

Alte impozite și taxe de la populație

030230

586,610

271,185

857,795

85,660

271,185

356,845

Impozitul pe clădiri de la pers.juridice

050201

16,679,334

-1,279,138

15,400,196

446,461

-1,279,138

-832,677

Impozitul pe terenuri de la pers.juridice

050202

4,300,000

-644,175

3,655,825

326,540

-644,175

-317,635

Impozitul pe terenul din extravilan

080206

26,090

8,890

34,980

6,530

8,890

15,420

Alte încasări din impozite directe

080230

107,000

48,000

155,000

6,750

48,000

54,750

Impozitul pe spectacole

1502

35,000

22,000

57,000

8,750

22,000

30,750

Alte venituri privind circulația pe drumurile publice

210206

1,102,360

587,440

1,689,800

165,590

587,440

753,030

Contr. datorate de pers, beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social

210214

8,000

15,188

23,188

2,000

15,188

17,188

Venituri din recuperarea ch.de judecată,imputații despăgubiri

220202

64,540

5,760

70,300

9,130

5,760

14,890

Venituri din amenzi

220203

337,150

161,300

498,450

34,280

161,300

195,580

Restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

220205

0

330,983

330,983

0

330,983

330,983

încasări din alte surse

220230

230,000

146,132

376,132

7,500

146,1321

153,632

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice

300201

7,774,580

1,592,350

9,366,930

461,760

1,592,350

2,054,110

Venituri din privatizare

300204

0

712,748

712,748

0

" 712,7481

712,748

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

300210

5,804,540

-2,305,098

3,499,442

0

-2,305,098

-2,305,098

Sume defalcate din TVA pt.învățământ

33.02.01

43,822,878

233,197

44,056,075

9,648,938

233,197

9,882,135

Donații și sponsorizări

400201

5,200,000

-2,834,500

2,365,500

-300,000

-2,834,500

-3,134,500

Subvenții pentru cadastru imobiliar

370216

130,000

30,000

160,000

13,000

30,000

43,000

învățământ-salarii

57.02.02

43,293,771

233,197

43,526,968

9,596,738

233,197

9,829,935

Servicii publice-lnvestiții

63.02.50.70.72

43,085,330

-2,804,500

40,280,830

4,670,310

-2,804,500

1,865,810

Fondul de garantare

76.02

1,700,000

-1,220,858

479,142

425,000

-1,220,858

-795,858

Servicii publice-Alte materiale

63.02.50.20.25

427,500

-110,000

317,500

117,500

-110,000

7,500

Rambursțri de credite

88.02

600,000

110,000

710,000

0

110,000

110,000

PREȘEDINTE^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr 2- la H.C.L. nr. kl 'c/

2oc

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI SIBIU

Rectificări bugetare anul 2005

capitol

59.03

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

An 2005

trimestrul IV

rectificări

trimestrul IV

Credite 2005

aprobat

aprobat

bugetare

rectificat

rectificat

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

1

0001

1060000

165080

20000

185080

1080000

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

2

0002

60000

15080

20000

35080

80000

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

3

60000

15080

20000

35080

80000

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

4

2103

40000

15080

20000

35080

60000

Taxe si alte venituri in invatamant

5

210917

0

0

Venituri din prestări servicii

6

210920

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

7

210923

0

0

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

8

210926

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

9

210927

0

0

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

10

210928

0

0

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

11

210929

0

0

Alte venituri de la instituțiile publice

12

210930

40000

15080

20000

35080

60000

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine

13

210931

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

210933

0

0

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

15

2203

20000

0

0

0

20000

Venituri din concesiuni si inchirieri

16

220307

20000

0

0

0

20000

Pășuni comunale

17

220323

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

18

0

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

19

3009

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri aie instituțiilor publice

20

300901

0

0

IV SUBVENȚII (cod 38.03)

21

1000000

150000

0

150000

1000000

IV Subvenții de la buget primite de instit publice(cod 38.03.02)

22

3803

1000000

150000

150000

1000000

Subvenții de la bugetele locale

23

380302

1000000

150000

0

150000

1000000

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

24

0009

0

0

0

0

0

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

25

4009

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

26

400901

0

0

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+

6909)

27

1060000

165080

20000

185080

1080000

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

28

5509

0

0

0

0

0

Corpurile gardienilor publici

29

550910

0

0

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

30

550950

0

0

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

31

5709

0

0

0

0

0

Invatamant preșcolar

32

570902

0

0

Invatamant primar si gimnazial

33

570903

0

0

Invatamant liceal

34

570904

0

0

Invatamant profesional

35

570905

0

0

Invatamant postliceal

36

570906

0

0

Invatamant special

37

570908

0

0

Centre de specializare si perfecționare

38

570912

0

0

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

39

570914

0

0

Alte instituții si acțiuni de invatamant

37

570950

0

0

EXCEDENT (cod 980901)

74

9809

0

0

0

0

0

Excedent

75

980901

0

0

DEFICIT (cod 990901)

76

9909

0

0

0

0

0

Deficit

77

990901

.0

0

PREȘEDINTE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 5 .

la H.C.L. nr. h 18 /“2^OC5

Rectificare bugetara 2005

capitol 59.03

subcapitol CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI SIBIU____________________________________________________________ lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul IV

Rectificare buget

Credite trim IV rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

1060000

165080

20000

185080

1080000

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

948487.69

185067.69

20000

205067.69

968487.69

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

148500

34970

0

34970

148500

4

Cheltuieli cu salariile

10

105000

25250

0

25250

105000

5

Salarii de baza

10.01

60000

14000

0

14000

60000

6

Salarii de merit

10.02

1000

250

0

250

1000

7

Indemnizații de conducere

10.03

6000

1500

0

1500

6000

8

Spor de vechime

10.04

10000

2500

0

2500

10000

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0

0

10

Alte sporuri

10.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.07

0

0

12

Fond de premii

10.08

5000

1000

0

1000

5000

13

Prima de vacanta

10.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

8000

2000

0

2000

8000

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0

0

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0

0

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

15000

4000

0

4000

15000

18

Alte drepturi salariale

10.14

0

0

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

19000

4500

0

4500

19000

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

3000

720

0

720

3000

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

6000

1400

0

1400

6000

22

Deplasări, detasari, transferări

14

15000

3000

0

3000

15000

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

15000

3000

0

3000

15000

24

Deplasări in străinătate

14 02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

500

100

0

100

500

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

799987.69

150097.69

20000

170097.69

819987.69

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21.01

0

0

30

Transport elevi, student!

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0

0

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0

0

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0

0

35

Hrana

22

0

0

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

0

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0

0

39

Medicamente

23 01

0

0

40

Materiale sanitare

23.02

0

0

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

172000

34010

5000

39010

177000

42

încălzit

24 01

3500

900

0

900

3500

43

Iluminat

24.02

3000

750

0

750

3000

44

Apa, canal, forte motrice

24 03

1500

360

500

860

2000

45

Posta,telefon, telex

24.04

21000

5000

0

5000

21000

46

Furnituri de birou

24.05

7000

1750

4500

6250

11500

47

Materiale pentru curățenie

24.06

1000

250

0

250

1000

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

135000

25000

0

25000

135000

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

102987.69

34987.69

10000

44987.69

112987.69

50

Obiecte de inventar

26

15000

5000

5000

10000

20000

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de inv.

26.03

15000

5000

5000

10000

20000

54

Reparații curente

27

5000

0

0

0

5000

55

Reparații capitale

28

0

0

56

Cârti si publicații

29

3000

0

0

0

3000

57

Alte cheltuieli

30

502000

76100

0

76100

502000

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

2000

0

0

0

2000

59

Protocol

30.02

0

0

60

Protecția muncii

30.03

0

0

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

500000

76100

0

76100

500000

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0

0

63

Transferuri neconsolidabile

40

0

0

64

Burse

40.02

0

0

65

ajutoare sociale

40 08

0

0

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

111512.31

-19987.69

0

-19987.69

111512.31

67

TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL

70

111512.31

-19987.69

0

-19987.69

111512.31

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0

0

0

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74

111512.31

-19987.69

0

-19987.69

111512.31

PREȘEDINTE

CONTRASEMNE,

SECRETAR/ Iordan Nicola''


A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr La HCL Nr.


ȘCOALA CU CLS l-VIII REGINA MARIA SIBIU

Rectificări bugetare anul 2005

5709

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

An 2005

trimestrul

rectificări

Credite trim IV

Credite 2005

aprobat

IV

bugetare

rectificat

rectificat

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

1

0001

4600

800

11000

11800

15600

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

2

0002

4600

800

11000

11800

15600

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

3

4600

800

11000

11800

15600

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

4

2109

0

0

0

0

0

Taxe si alte venituri in invatamant

5

210917

0

0

Venituri din prestări servicii

6

210920

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

7

210923

0

0

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

8

210926

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

9

210927

0

0

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

10

210928

0

0

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

11

210929

l

0

0

Alte venituri de la instituțiile publice

12

210930

0

0

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine

13

210931

0

0

Venituri din valorificarea produselor obtmute din activitatea proprie sau anexa

14

210933

0

0

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

15

2209

4600

800

11000

11800

15600

Venituri din concesiuni si închirieri

16

220907

4600

800

11000

11800

15600

Pășuni comunale

17

220923

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

18

0

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

19

3009

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

20

300901

0

0

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

21

0009

0

0

0

0

0

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

22

4009

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

23

400901

0

0

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+

6909)

24

4600

800

11000

11800

________15600

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09,10 + 55,09,50)

25

5509

0

0

0

0

0

Corpurile gardienilor publici

26

550910

0

0

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

27

550950

0

0

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

28

5709

4600

800

11000

11800

15600

Invatamant preșcolar

29

570902

0

0

Invatamant primar si gimnazial

30

570903

4600

800

11000

11800

15600

Invatamant liceal

31

570904

0

0

Invatamant profesional

32

570905

0

0

Invatamant postliceal

33

570906

0

0

Invatamant special

34

570908

0

0

Centre de specializare si perfecționare

35

570912

0

0

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

36

570914

0

0

Alte instituții si acțiuni de invatamant

37

570950

0

0

EXCEDENT (cod 980901)

74

9809

0

0

0

0

0

Excedent

75

980901

0

0

DEFICIT (cod 990901)

76

9909

0

0

0

0

0

Deficit

77

990901

0

0

PREȘEDINȚI

EI


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, / IORDAN NICOLA /,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr 5"    ,

La HCL nr.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

RECTIFICĂRI BUGETARE 2005

Unitatea ȘCOALA CU CLASELE l-VIII REGINA MARIA SIBIU

capitol                                                        5709

subcapitol_____________________________PRIMAR SI GIMNAZIAL__________________________________________________________LEI RON

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul IV

rectificări credite

Credite trim IV rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

4600

800

11000

11800

15600

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

4600

800

11000

11800

15600

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

0

0

4

Cheltuieli cu salariile

10

0

0

5

Salarii de baza

10.01

0

0

6

Salarii de merit

10.02

0

0

7

Indemnizații de conducere

10.03

0

0

8

Spor de vechime

10.04

0

0

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0

0

10

Alte sporuri

10.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.07

0

0

12'

Fond de premii

10.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0

0

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0

0

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0

0

18

Alte drepturi salariale

10.14

0

0

19

Contrib. pentru asigurau soc.de stat

11

0

0

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0

0

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0

0

22

Deplasări, detasari, transferări

14

0

0

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

0

0

24

Deplasări in străinătate

14 02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0

0

27

TITLUL II, CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4600

800

11000

11800

15600

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21 01

0

0

30

Transport elevi, student!

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0

0

32

Dr, donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0

0

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0

0

35

Hrana

22

0

0

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

0

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0

0

39

Medicamente

23.01

0

0

40

Materiale sanitare

23 02

0

0

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

700

400

400

700

42

încălzit

24.01

0

0

43

Iluminat

24.02

100

0

0

100

44

Apa. canal, forte motrice

24 03

0

0

45

Posta,telefon, telex

24.04

0

0

46

Furnituri de birou

24.05

200

200

200

200

47

Materiale pentru curățenie

24.06

100

0

0

100

48

Alte materiale si prestări servicii

24 07

300

200

200

300

49

Materiale si prestări servicii cu car.funcțional

25

500

0

0

500

50

Obiecte de inventar

26

300

200

1500

1700

1800

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de inv.

26.03

300

200

1500

1700

1800

54

Reparații curente

27

2500

0

9500

9500

12000

55

Reparații capitale

28

0

0

56

Cârti si publicații

29

500

200

200

500

57

Alte cheltuieli

30

100

0

0

100

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0

0

59

Protocol

30 02

0

0

60

Protecția muncii

30.03

50

0

0

50

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

50

0

0

50

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0

0

63

Transferuri neconsolidabile

40

0

0

64

Burse

40 02

0

0

65

ajutoare sociale

40.08

0

0

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0

0

67

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0

0

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74

0

0

PREȘEDINTE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr La HCLNr.


UNITATEA ȘCOLARA

Rectificări bugetare anul 2005

LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU        5709

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

An 2005

trimestrul

rectificări

trimestrul IV

Credite 2005

IV aprobat

bugetare

rectificat

rectificat

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

1

0001

30250

5000

8254

13254

38504

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

2

0002

25550

4500

0

4500

25550

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

3

25550

4500

0

4500

25550

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

4

2109

12550

0

0

0

12550

Taxe si alte venituri in invatamant

5

210917

12550

0

12550

Venituri din prestări servicii

6

210920

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

7

210923

0

0

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

8

210926

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

9

210927

0

0

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

10

210928

0

0

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

11

210929

0

0

Alte venituri de la instituțiile publice

12

210930

0

0

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine

13

210931

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

210933

0

0

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

15

2209

13000

4500

0

4500

13000

Venituri din concesiuni si inchirieri

16

220907

13000

4500

4500

13000

Pășuni comunale

17

220923

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

18

0

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

19

3009

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

20

300901

0

0

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

21

0009

4700

500

8254

8754

12954

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

22

4009

4700

500

8254

8754

12954

Donații si sponsorizări

23

400901

4700

500

8254

8754

12954

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+

6909)

24

30250

5000

8254

13254

38504

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

25

5509

0

0

0

0

0

Corpurile gardienilor publici

26

550910

0

0

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

27

550950

0

0

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

28

5709

30250

5000

8254

13254

38504

Invatamant preșcolar

29

570902

0

0

Invatamant primar si gimnazial

30

570903

7570

1250

2064

3314

9634

Invatamant liceal

31

570904

22680

3750

6190

9940

28870

Invatamant profesional

32

570905

0

0

Invatamant postliceal

33

570906

0

0

Invatamant special

34

570908

0

0

Centre de specializare si perfecționare

35

570912

0

0

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

36

570914

0

0

Alte instituții si acțiuni de invatamant

37

570950

“o1

0

EXCEDENT (cod 980901)

74

9809

0

0

0

0

0

Excedent

75

980901

0

0

DEFICIT (cod 990901)

76

9909

0

0

0

0

0

Deficit

77

990901

___Z

0

0

PREȘEDINTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr t

La HCL nr. (2X/o5~


RECTIFICĂRI BUGETARE 2005

Unitatea LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU SIBIU

capitol

5709

liceal

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi trimestrul IV

rectificări

credite

credite trim.IV rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

22680

3750

6190

9940

28870

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

22680

3750

6190

9940

28870

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

750

0

750

4

Cheltuieli cu salariile

10

0

0

5

Salarii de baza

10.01

0

0

6

Salarii de merit

10.02

0

0

7

indemnizații de conducere

10.03

0

0

8

-Spor de vechime

10.04

0

0

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0

0

10

Alte sporuri

10.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.07

0

0

12

Fond de premii

10.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0

0

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0

0

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0

0

18

Alte drepturi salariate

10.14

0

0

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0

0

20

Cheit.pt. constit. Fondului ptplata ajut.de somai

12

0

0

2'1

Contrib. constît.fond asig.sociale de sanatate

13

0

0

22

Deplasări, detasari, transferări

14

750

0

750

23

Deplasări, detasarl, transferări in tara

14.01

750

750

24

Deplasări in străinătate

14.02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0

0

27

TiTLUL II. CHEUTUIELi MATERIALE SI SERVICII

20

21780

3750

6190

9940

27970

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21.01

0

0

30

Transport elevi, studenti

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per .concursurilor

21.03

0

0

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

Q

0

34

Dr. in natura pentru ei vi

21.07

A V

0

35

Hrana

22

0

Q

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

Q

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0

0

39

Medicamente

23.01

0

0

40

Materiale sanitare

23.02

0

0

41

Cheltuieli de întreținere si gospodărire

24

5850

1500

538

2038

6388

“'42

încălzit

24.01

u

0

43

Iluminat

24.02

o

0

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

0

0

45

Posta .telefon, telex

24.04

1130

225

295

1355

46

Furnituri de birou

24.05

970

313

313

1283

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0

0

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

3750

1500

1500

3750

49

Materiale si prestări servicii cu car.funcțional

25

1880

380

380

1880

50

Obiecte de inventar

26

4900

1120

538

1658

5438

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de iov.

26.03

4900

1120

538

1658

5438

54

Reparații curente

27

2990

750

750

2990

55

Reparații capitaie

28

0

0

56

Cârti si publicații

29

0

0

57

Aite cheltuieli

30

6160

5114

5114

11274

58

Calificarea,perfectioiiarea si specializarea profesionala

30.01

0

0

59

Protocol

30.02

0

0

60

Proiecția muncii

30.03

0

0

61

Aite ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

6160

5114

5114

11274

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

150

0

150

63

Transferuri neconsoiidabile

40

150

0

150

64

Burse

40.02

0

0

65

ajutoare sociale

40.08

150

0

150

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0

0

67

TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

68

investiții a!e instituțiilor publice

72

0

0

69

Investiții ale instituțiilor publice si actautofinantate

74

0

0

PRESEDiNT^,.

Ml/


CONTRASEMN

SECRETAR, IORDAN NiCOL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. 6

La Dispoziția nr. /ZccS"


Rectificări bugetara trim. IV 2005

Unitatea LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU SIBIU

capitol                                                        5709

subcapitol _______________________________________________gimnazial

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul IV

rectificare bugetara

Credite trim IV rectificat

2005 rectificat

1

'cheltuieli

7570

1250

2064

3314

9634

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

7570

1250

2064

3314

9634

■ ?

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL i

2

250

0

250

4

Cheltuieli cu salariile

10

0

0

5

Salarii de baza

10.01

0

0

6

Salarii de merit

10.02

__0

0

7

Indemnizații de conducere

10.03

~0l

0

8

Spor de vechime

10.04

“o’

0

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0

0

10

Alte sporuri

10.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.07

0

0

12

Fond de premii

10.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0

0

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0

0

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0

0

18

Alte drepturi salariale

10.14

0

0

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0

0

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0

0

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0

0

22

Deplasări, detasari, transferări

14

250

0

250

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

250

0

250

24

Deplasări in străinătate

14.02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0

0

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

7270

1250

2064

3314

9334

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21.01

0

0

30

Transport elevi, student!

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0

0

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0

0

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0

0

35

Hrana

22

0

0

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

0

38

Medicamente si materiale sanitare

23i

0

0

39

Medicamente

23.01

0

0

40

Materiale sanitare

23.02

0

0

41

Cheltuieli de întreținere si gospodărire

24

1940

500

179

679

2119

42

încălzit

24.01

o

0

43

iluminat

24.02

0

0

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

0

0

45

Posta,telefon, telex

24.04

370

75

75

445

46

Furnituri de birou

24.05

320

104

104

424

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0

0

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

1250

500

500

1250

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

620

120

120

620

50

Obiecte de inventar

26

1650

380

180

560

1830

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de inv.

26.03

1650

380

180

560

1830

54

Reparații curente

27

1010

250

250

1010

55

Reparații capitale

28

0

0

56

Cârti si publicații

29

0

0

57

Alte cheltuieli

30

2050

1705

17051

3755

58

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0

0

59

Protocol

30.02

0

0

60

Protecția muncii

30.03

0

0

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

2050

1705

1705

3755

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

50

0

50

63

Transferuri neconsolidabile

40

50

0

50

64

Burse

40.02

0

0

65,

ajutoare sociale

40.08

50

0

50

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0

0

67'

TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL

701

0

0

68

investiții ale instituțiilor publice

72

0

0

69

investiții ale instituțiilor publice si actautofmantate

74

0

0

PRESEDIN’H

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.

La HCL nr.

RECTIFICĂRI BUGETARE TRIM.IV 2005

Unitatea LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU SIBIU

capitol                                                     5709

subcapitol__________________________________________TOTAL

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

anuale

Prevederi

trimestrul IV

rectificări

credite

credite trim.IV rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

30250

5000

8254

13254

38504

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

30250

5000

8254

13254

38504

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

1000

0

1000

4

Cheltuieli cu salariile

10

0

0

5

Salarii de baza

10.01

0

0

6

Salarii de merit

10.02

0

0

7

Indemnizații de conducere

10.03

0

0

8

Spor de vechime

10.04

0

0

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0

0

10

Alte sporuri

10.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.07

0

0

12

Fond de premii

10.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0

0

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0

0

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0

0

18

Alte drepturi salariale

10.14

0

0

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0

0

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0

0

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0

0

22

Deplasări, detasari, transferări

14

1000

0

1000

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

1000

0

1000

24

Deplasări in străinătate

14.02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0

0

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

29050

5000

8254

13254

37304

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21.01

0

0

30

Transport elevi, studenti

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0

0

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0

0

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0

0

35

Hrana

22

0

0

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

0

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0

0

39

Medicamente

23.01

0

0

40

Materiale sanitare

23.02

0

0

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

7790

2000

717

2717

8507

42

încălzit

24.01

0

0

43

Iluminat

24.02

0

0

44

Apa. canal, forte motrice

24.03

0

0

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, / IORDAN NICOLA /.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, /•

IORDAN yiCpt-A


45

Posta,telefon, telex

24.04

1500

300

300

1800

46

Furnituri de birou

24.05

1290

417

417

1707

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0

0

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

5000

2000

2000

5000

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

2500

500

500

2500

50

Obiecte de inventar

26

6550

1500

718

2218

7268

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de inv.

26.03

6550

1500

718

2218

7268

54

Reparații curente

27

4000

1000

1000

4000

55

Reparații capitale

28

0

0

56

Cârti si publicații

29

0

0

57

Alte cheltuieli

30

8210

6819

6819

15029

58

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0

0

59

Protocol

30.02

0

o’

60

Protecția muncii

30.03

0

0

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

8210

6819

6819

15029

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

200

0

200

63

Transferuri neconsolidabile

40

200

0

200

64

Burse

40.02

0

0

65

ajutoare sociale

40.08

200

0

200

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0

0

67

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0

0

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74

0

2

PREȘEDINTE


CONTRASEM.

SECRETAR,/

IORDAN NigplA