Hotărârea nr. 415/2005

HOTARAREA NR. 415 privind aprobarea transmiterii in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a mijloacelor fixe “Casute , panouri” si a accesoriilor acestora, pentru organizarea “Oraselului copiilor”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 415

privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a mijloacelor fixe “Căsuțe , panouri” și a accesoriilor acestora, pentru organizarea “Orășelului copiilor”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2005,

Analizând raportul nr. 66337/2005 prezentat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu privind transmiterea în administrarea serviciului menționat a mijloacelor fixe “Căsuțe, panouri” și a accesoriilor acestora, pentru organizarea “Orășelului copiilor”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f, ale art. 46 și ale art. 125 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a căsuțelor panouri și a accesoriilor acestora pentru organizarea „Orășelului Copiilor”.

Art.2. Se aprobă Convenția privind darea în administrare a căsuțelor din panouri care fac parte din domeniul privat al Municipiului Sibiu către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Protocolul de predare primire a acestor mijloace fixe „Căsuțe Panouri” de la Casa de cultură a Municipiului Sibiu la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 319/2003 privind darea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu a căsuțelor dm panouri și a accesoriilor acestora.

Art.5. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și Directorul Casei de cultură a Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2005

Președinte ConstantpacheCONVENȚIE

Privind darea in administrare a “Căsuțelor din panouri” din dotarea Primăriei Municipiului Sibiu către Serviciul Public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Sibiu.

 • I.Părțile

Primăria municipiului Sibiu, cu sediul în B-dul. Victoriei nr. 1-2, reprezentata prin Primar Klaus Wemer lohannis si Director economic , ec. Viorica Bândescu, în calitate de proprietar ,

si

Serviciul Public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Sibiu, reprezentat prin director Ilie Cretu, in calitate de administrator

Am convenit încheierea prezentei convenții după cum urmeaza :

 • II. Obiect :

Obiectul prezentei convenții îl constituie predare, respectiv preluarea în administrare a mijloacelor fixe „Căsuțe din panouri." - 21 buc ce conțin următoarele accesorii : masa cu 2 banei - 21 buc., panouri ornamentale - 60 buc., porti acces- 4 buc., cu nr. de inventar de la 6000970 la 6000990, valoare estimata in anul 2003 la suma de 99.942,15 RON, si utilizarea acestuia de către administrator pentru acțiunile culturale ale Consiliului Local.

 • III. Termen :

Prezenta convenție se încheie pe o durata de 34 de zile , cu începere din data de 01.12.2005-03.01.2006

IV. Obligațiile pârtilor :


Obligațiile proprietarului :

 • - proprietarul se obliga sa predea liber de sarcini obiectul convenției pe baza de protocol.

Obligațiile administratorului :

 • - sa se îngrijească de căsuțe ca un bun proprietar

 • - sa răspundă fata de deteriorările acestora produse din culpa sa

 • - sa asigure depozitarea acestora în condiții optime de păstrare

 • - sa le pună la dispoziția proprietarului de îndata ce primește o solicitare din partea acestuia


PROPRIETAR


ADMINISTRATOR


Primar


Director


Klaus Werner lohannis


Ilie Cretu


Director economic,

Viorica Bandescu


Sef serviciu juridic, Dorin Nistor


Președinte


Constantin Rascarache


Contrasemnează

Secretar

Iordan NicolV


Casa de Cultură a Municipiului Sibiu                 Serviciul Public de Administrare a

Domeniului Public și Privat al

Nr........................./............................... Municipiului Sibiu

PROTOCOL

PRIVIND PREDAREA-PRIMIREA mijloacelor fixe „Căsuțe Panouri” aflate în dotarea Primăriei Municipiului Sibiu

încheiat azi..............

între Casa de Cultură a Municipiului Sibiu prin Comisia de predare, numită prin Decizia nr..........................., compusă din:

1.

2

 • 3.

 • 4.

și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu prin Comisia de primire numită prin Decizia nr....................compusă din:

1.

2

 • 3.

 • 4.

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr................/................ privind transmiterea

dreptului de administrare asupra căsuțelor panouri și a accesoriilor acestora către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, pentru organizarea „Orășelului Copiilor”.precum și convenția cuprinsă în anexa nr. 1 la H.C.L. nr........................... s-a procedat la predarea mijloacelor fie „Căsuțe panouri ” și a

accesoriilor acestora de la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.

Starea în care se găsesc mijloacele fixe care fac obiectul rezentului protocol este următoarea:

Valoarea de inventară acestor mijloace fixe este de 99.942,15 lei RON calculată la nivelul anului 2003.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare originale .

Președinte


Constanți RascaracheContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola