Hotărârea nr. 410/2005

HOTARAREA NR. 410 privind modificarea statului de functii si a organigramei Serviciului Public de Asistenta Sociala

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 410 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistentă Socială 5

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2005

Analizând raportul nr. 64689/2005 al Serviciului Public de Asistență Socială prin care se propune transformarea unui post de inspector de specialitate gr.III în post de inspector tr.II (SSD) și a unui post de inspector de specialitate gr.III în post de muncitor calificat tr.II (șofer) în cadrul Biroului Asistență Persoane Vârstnice,

Având în vedere obiectivele strategice prevăzute în Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistență Socială pentru perioada 2005 - 2009, aprobat prin HCL nr. 371/2005,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01 12.2005 se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, după cum urmează :

  • - se transformă un post vacant de inspector de specialitate gr.III din cadrul Biroului Asistență Persoane Vârstnice în post de inspector tr.II (SSD)

  • - se transformă un post vacant de inspector de specialitate gr.III din cadrul Biroului Asistență Persoane Vârstnice în post de muncitor calificat tr.II (șofer)

Art.2. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal al Serviciului Public de Asistență Socială conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2005

Președinte

Constantin R sicaracheContrasemnează'

Secretar /

Iordan Nicola

Anexa nrr.1 la f-f CL nr.4

Director

1

Contabil sef

1

Insp. spec gr. I (audit)

1

Cons. jur. gr. III

1

Sef serviciu

1

Sef birou

6

Personal execuție

50

Personal temporar

20

Asistenți personali

425

TOTAL

506

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA


Constanți


arache


Secretar

Iordan Nico.


STAT DE FUNCȚII

pentru Serviciul Public de Asistență Socială valabil la data de 01.12.2005

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

NR. POSTURI VACANTE

I.

Director - inspector de specialitate gr.IA

S

1

-

2.

Contabil șef- inspector de specialitate gr.IA

s

1

-

3.

Inspector de specialitate gr.I ( audit)

s

1

1

4.

Consilier juridic gr.III

s

1

-

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

5.

|Șef serviciu/inspector de specialitate gr !

1            S

1 1

-

BIROUL VENIT MINIM GARANTAT, AJUTOARE DE URGENTA SI ALTE AJUTOARE

6.

Șef birou/ inspector de specialitate gr II

s

1

-

7.

Inspector de specialitate gr.II

s

2

1

8.

Inspector de specialitate gr.III

s

3

-

9.

Inspector tr.III*

M

20

17

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE

10.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.II

S

1

-

11.

Inspector de specialitate gr III

s

4

-

12.

Inspector tr.I

M

1

-

BIROUL PROTECȚIE SPECIALĂ

13.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.II

s

1

-

14.

Inspector de specialitate gr.11

s

3

-

15.

Inspector de specialitate gr.III

s

5

-

16.

Asistent personal

M/G

425

49

BIROUL PROTECȚIA COPILULUI

17.

Șef birou/ Inspector de specialitate gr.II

S

1

1

18.

Inspector de specialitate gr.II

S

3

3

19.

Inspector de specialitate gr.III

S

3

3

BIROUL ASISTENȚĂ PERSOANE VÂRSTNICE

20.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.11

S

1

1

21.

Inspector de specialitate gr.II

S

2

2

22.

Inspector de specialitate gr.III

S

1

1

23.

Inspector tr.II

SSD

1

1

24.

Muncitor calificat tr.II (șofer)

M

1

1

25.

îngrijitor tr.II**

M/G

6

6

BIROUL SALARIZARE, FINANCIAR-CONTABIL

26

Inspector de specialitate gr.11

S

1

1

27.

Inspector de specialitate gr.III

S

1

-

28.

Inspector tr.I

M

1

-

29.

Inspector tr.II

M

2

-

30.

Referent tr.II

M

1

-

BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

31.

Șef birou/ inspector de specialitate gr.I!

S

1

1

32.

Inspector de specialitate gr 11 (sociolog)

S

1

1

33.

Inspector de specialitate gr li (psiholog)

S

1

1

34.

Inspector de specialitate gr.III (informatician)

S

1

1

35.

Inspector de specialitate gr.111

S

1

-

36.

Inspector tr.lA

M

1

-

37.

Referent tr.IA

M

I

-

38.

Referent tr.II

M

2

-

39.

Muncitor calificat tr.II (șofer)

M

1

-

TOTAL

506

92

Notă: * Posturile prevăzute la poziția nr 9 se vor ocupa prin concurs, pe perioadă determinată, în funcție de volumul cererilor depuse in perioada de acordare a ajutorului social pentru încălzirea locuinței, de necesarul de anchete sociale care trebuiesc întocmite în vederea acordăm a loc ana familiale complementare și a alocației de susținere pentru familiile monoparentale precum și pentru alte activități cu caracter temporar,^ /

* * Posturile prevăzute la pti^ția nr 23 se vor ocupa prin concurs în funcție dc volumul solicitărilor persoanelor vârstnice indrcorațit/și de creditele bugetare alocate armuak \                                                      ,                               ........ / f

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr %_la HCL nr /2005


Contrasemnează

Președinte -                                         Secretar 'VIA/

Constantin Ra/cajTj^he                                       Iordan Nicoltr */ v