Hotărârea nr. 41/2005

HOTARAREA NR. 41 privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
05h41

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 41

privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02.2005,

Analizând raportul nr.9889/2005 întocmit de Directia Tehnica prin care se propune aprobarea Actului aditional nr.2/2005 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu,

Având în vedere dispozitiile art. 13 din Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC DPC SA Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.1 din Legea nr.219/1998,

În temeiul art.38, alin.2, litera g si m si ale art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Actul aditional nr.2/2005 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC Drumuri si Prestari Constructii SA, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu si Directorul General al SC Drumuri si Prestari Constructii SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola
PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola