Hotărârea nr. 409/2005

HOTARAREA NR. 409 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 409

privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2005,

Analizând raportul nr. 64813/2005 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Având în vedere adresa nr. 819403/13.10.2005 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrată la Direcția Fiscală Locală Sibiu cu nr. 158824/20.10.2005

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin.2 și 3 din O.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.11.2005, se aprobă transformarea, în condițiile legii, a două posturi ca urmare a dobândirii de către titularii acestora a diplomei de absolvire a studiilor superioare în specialitatea corespunzătoare activității pe care o desfășoară, după cum urmează :

 • - la Serviciul Executare Silită se transformă 1 post de referent clasa III, principal, treapta I, în inspector, clasa I, asistent, treapta I

 • - la Serviciul Contabilitate se transformă 1 post de referent clasa III, superior, treapta I, în inspector, clasa I, principal, treapta I.

Art.2. Se aprobă statul de funcții cu modificările prevăzute la art.l conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2005

Constaaiscarache


Contrasemneaz

Secretar

Iordan NicolJUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. 1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Stat de Funcții

Direcția Fiscală Locală Sibiu

9

Instituție Publică de Interes Local

9

Nr.

crt.

Funcția publică de execuție

Funcția publică de conducere

Clasa

Gradul

Studii

1.

-

Director executiv

-

-

s

 • I. Serviciul Contabilitate

  2.

  -

  Director executiv adjunct

  -

  -

  S

  3.

  -

  Șef serviciu contabilitate

  -

  -

  S

  4.

  Inspector

  I

  principal

  S

  5.

  Inspector

  I

  asistent

  s

  6.

  Inspector

  1

  asistent

  s

  7.

  Referent

  III

  superior

  M

  8.

  Referent

  III

  superior

  M

  9.

  Referent

  III

  superior

  M

  10.

  Referent

  III

  asistent

  M

  11.

  Referent

  III

  asistent

  M

 • II. Serviciul impozite și taxe persoane fizice

  12.

  -

  Șef serviciu

  -

  -

  S

  13.

  Consilier

  I

  superior

  s

  14,

  Consiler

  I

  superior

  s

  15.

  Consiler

  I

  superior

  s

  16.

  Inspector

  I

  principal

  s

  17.

  Inspector

  I

  principal

  s

  18.

  Inspector

  I

  principal

  s

  19.

  Inspector

  1

  asistent

  s

  20.

  Inspector

  I

  asistent

  s

  21.

  Referent

  III

  superior

  M

  22.

  Referent

  III

  superior

  M

  23.

  Referent

  III

  superior

  M

  24.

  Referent

  III

  superior

  M

  25.

  Referent

  III

  superior

  M

  26.

  Referent

  III

  principal

  M

 • III. Serviciu] impozite și taxe persoane juridice

  27.

  -

  Șef serviciu

  -

  -

  S

  28.

  Consilier

  I

  superior

  S

  29.

  Consilier

  I

  superior

  S

  30.

  Consilier

  I

  superior

  s

  31.

  Consilier

  I

  superior

  s

  32.

  Inspector

  I

  principal

  s

  33.

  Inspector

  I

  principal

  s

  34.

  Inspector

  I

  principal

  s

  35.

  Inspector

  I

  asistent

  s

  36.

  Inspector

  I

  asistent

  s

 • IV. Serviciul de executare silită a creanțelor bugetare

  37.

  -

  Șef serviciu

  -

  -

  S

  38.

  Consilier

  I

  superior

  s

  39.

  Consilier

  I

  superior

  S

  40.

  Consilier

  I

  superior

  s

  41.

  Inspector

  I

  principal

  s

  42.

  Inspector

  I

  principal

  s

  43.

  Inspector

  I

  asistent

  s

  44.

  Inspector

  I

  asistent

  s

  45.

  Inspector

  I

  asistent

  s

  46.

  Inspector

  I

  asistent

  s

  47.

  Referent

  III

  superior

  M

  48.

  Referent

  III

  principal

  M

  49.

  Referent

  III

  principal

  M

  50.

  Referent

  III

  principal

  M

  51.

  Referent

  III

  asistent

  M

  52.

  Referent

  III

  asistent

  M

  V. Compartiment audit

  53.

  Auditor

  I

  principal

  s

VI. Compartiment juridic și resurse umane

54.

Consilier juridic

-

1

superior

S

55.

Consilier juridic

-

I

principal

S

56.

Referent

-

III

principal

M

Stat de Funcții privind funcțiile la care angajarea se face pe bază contractuală

I. Biroul Administrativ - Secretariat

Nr.

crt.

Funcția

Funcția de conducere

Grad/treaptă

Studii

1.

Administrator

Șef birou

II

S

2.

Arhivar

-

II

M

3.

Secretar - dactilograf

-

II

M

4.

Secretar - dactilograf

-

II

M

5.

Muncitor calificat (șofer)

-

II

M

II. Casieri

6.

Casier

-

11

M

7.

Casier

-

II

M


Constantin Rtfscârache
Contrasemnează Secretar

Iordan Nicol