Hotărârea nr. 405/2005

HOTARAREA NR. 405 privind infiintarea Serviciului Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 2/2011)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.405

privind înființarea Serviciului Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2005

Analizând raportul nr. 65323/2005 prin care Serviciul resurse umane propune înființarea începând cu data de 01.01.2006 a Serviciului Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.l din Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare și cu cele ale art. 7 alin. 1 din H.G. nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. i și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 începând cu data de 01.01.2006 se înființează Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu, cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Art. 2 Sediul Serviciului Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu se stabilește în municipiul Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3.

Art. 3 Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu are ca obiect de activitate următoarele:

 • a) apărarea ordinii și liniștii publice,

 • b) paza și protecția obiectivelor de interes public local și privat,

 • c) sprijinul instituțiilor statului,

 • d) protecția mediului înconjurător,

 • e) integritatea corporală a personalităților,

 • f) pregătirea populației în vederea asigurării protecției civile in caz de dezastre și în situații de urgență.

 • g) desfășoară activități de instruire și informare, privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Art. 4 Se aprobă patrimoniul Serviciului Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Predarea patrimoniului se va face de către o comisie stabilită prin dispoziția primarului.

Art. 5 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 3 și respectiv nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă condițiile de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 De la data intrării în funcțiune, Serviciul public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu preia în totalitate atribuțiile Compartimentului protecție civilă din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local.

Personalul din cadrul Compartimentului protecție civilă se transferă/trece, potrivit legii, la Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu.

Art. 9 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2005

Președinte


Constantul Rascarache
Contrasemnea Secretar

Iordan Nicol


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 2 la HCL nr. 405/2005


REGULAMENT

de organizare și funcționare al SERVICIULUI PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARA AL MUNICIPIULUI SIBIU

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Serviciul Public de Poliție Comunitară este constituit și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare și a HG. nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare precum și al Legii 481 / 2004 privind protecția civilă.

Art. 2. Poliția Comunitară se organizează ca serviciu public local cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3. Obiectul de activitate al serviciului public îl constituie asigurarea ordinii și liniștii publice, paza și protecția obiectivelor de interes public local și privat, sprijinul instituțiilor statului, protecția mediului înconjurător precum și integritatea corporală a personalităților, pregătirea populației în vederea asigurării protecției civile în caz de dezastre și în situații de urgență, desfășoară activități de informare și instruire și cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor etc și îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 7 din Legea 371 / 2004.

Art.4. Sediul Serviciului Public de Poliție Comunitară, se stabilește în B-dul Victoriei nr. 1 - 3, Sibiu.

Art.5. alin. 1 Activitatea Serviciului Public de Poliție Comunitară, este depolitizată și se desfășoară exclusiv pe baza și în executarea legii, în interesul comunității locale cu respectarea principiilor imparțialității, nediscriminarii, proporționalității și gradualității.

alin.2 Sistemul de relații și funcționarea Serviciului Public de Poliție Comunitară sunt reglementate prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

alin.3.Organizarea și executarea activității de pază a bunurilor și asigurarea ordinii si liniștii publice se realizează în baza planurilor de pază și ordine publică. Planurile de pază și ordine publică se aprobă de primar cu avizul consultativ al poliției locale.

alin. 4.In îndeplinirea atribuțiilor si sarcinilor specifice, Serviciul Public de Poliție Comunitară cooperează cu unitati, organe si formațiuni din Ministerul Administrației si Internelor (Politia Romana, Jandarmeria Romana, Protecția Civila, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor) si colaborează cu asociații si organizații neguvemamentale, instituții si autoritati ale administrației publice, precum si cu persoane fizice si juridice din sfera de responsabilitate.

In relațiile cu acestea, Serviciul Public de Poliție Comunitară este reprezentata de Directorul Executiv sau în lipsa acestuia, de Directorul Executiv adjunct care coordonează activitatea Serviciului de Poliție Comunitară.

Art.6. Directorul Serviciului Public de Poliție Comunitară îndeplinește o funcție de autoritate publică, răspunde în fața Consiliului Local al Municipiului Sibiu și a Primarului Municipiului Sibiu, de buna funcționare a acesteia și reprezintă Serviciul Public de Poliție Comunitară în relațiile cu persoanele fizice sau juridice din țară și străinătate, precum și injustiție, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 7. Personalul de conducere, de coordonare, de pază și de ordine răspunde de organizarea și funcționarea pazei unităților stabilite prin hotărâre a Consiliului Local sau preluate pe bază de contract de prestări de servicii, participă la asigurarea climatului de ordine și liniște publică, a siguranței persoanelor, integrității corporale sau paza bunurilor cetățenilor ori ale domeniului public, urmărește respectarea regulilor de comerț stradal și a curățeniei municipiului conform competențelor stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau prin dispoziții ale Primarului.

Art.8. Șefii serviciilor si birourilor răspund in fața Directorului Serviciului Public de Poliție Comunitară de modul de îndeplinire a sarcinilor ce le revin si colaborează permanent in vederea îndeplinirii in termen legal a lucrărilor ce intră in competența lor, precum si a altora potrivit nevoilor instituției.

Art.9. Serviciul Public de Poliție Comunitară este controlat și coordonat de Primarul Municipiului Sibiu.

Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotărâre, la propunerea primarului.

Angajarea personalului se face de către director, prin decizie, ca urmare a promovării concursului sau examenului, după caz, organizat în condițiile legii.

Art.10. alin i. Personalul Serviciului Public de Poliție Comunitară își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului și nu poate primi însărcinări din partea altor persoane.

alin.2. Primarul poate delega prerogativele ce îi revin unei persoane desemnate prin dispoziție.

Art.ll. Calitatea de funcționar public din Serviciul Public de Poliție Comunitară, se dobândește și se pierde în condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIULUI PUBLIC DE POLITIE COMUNITARA

Art.12. Organigrama cuprinde următoarele servicii, birouri și compartimente:

 • 1. SERVICIUL POLITIEI COMUNITARE - cu următoarea structură :

 • - BIROU SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ

 • - BIROU PAZĂ

 • - BIROU INTERVENȚII ȘI DISPECERAT

 • II. SERVICIUL PROTECȚIE CIVILA SI P.S.L - cu următoarea structură :

 • - COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ

-COMPARTIMENT P.S.L PĂLTINIȘ

 • III.  AUDIT

 • IV. COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

 • V. BIROU FINANCIAR CONTABIL

 • VI. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI INSTRUIRE

 • VII. BIROU ADMINISTRATIV, ARMAMENT, MUNIȚIE, ARHIVĂ

Art. 13 Serviciu] Public de Poliție Comunitară, este condus de un Director executiv.

alin. 1 Directorul executiv isi îndeplinește atribuțiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului, este șef al întregului personal din subordine si are următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică si conduce întreaga activitate a Politiei Comunitare;

 • b) intreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător,

 • c) asigura cunoașterea si aplicarea intocmai de către intregul personal a prevederilor legale;

 • d) răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;

 • e) coordonează activitatea de preluare a obiectivelor in pază si urmărește îndeplinirea întocmai a clauzelor prevăzute in contractele de prestări de servicii încheiate;

 • f) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele preluate pe bază de contract de prestări de servicii;

 • g) studiază si propune unităților beneficiare de paza introducerea amenajărilor tehnice si a sistemelor de alarmare impotriva efracției;

 • h) analizează trimestrial activitatea Politiei Comunitare si indicatorii de performanța stabiliți de consiliul local;

 • i) asigura informarea operativa a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, precum si a politiei locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc in cadrul activității Politiei Comunitare;

 • j) colaborează cu alte organe ale statului cu atribuții privind asigurarea climatului de ordine si liniște publică, siguranța persoanelor, integritatea corporală, viața, bunurile acestora ori ale domeniului public, curățenia si combaterea comerțului stradal neautorizat;

 • k) asigură ordinea interioara si disciplina in rândul personalului din subordine, avand dreptul sa propună acordarea de recompense si aplicarea de sancțiuni in condițiile legii,

 • l) studiază si propune Consiliului Local al Municipiului Sibiu adoptarea de masuri, in cadrai obiectului de activitate, menite sa asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi; Întreținerea si repararea mijloacelor tehnice de pază si a sistemelor de alarmare impotriva efracției, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, înființarea si des erai rea dispeceratelor de zona pentru semnalarea pătrunderilor prin efracție si altele asemenea;

 • m) propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu tarifele la care se vor executa prestările de servicii pentru beneficiari;

 • n) directorul serviciului public are calitatea de ordonator terțiar de credite;

 • o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale Primarului Municipiului Sibiu

alin. 2 Directorat executiv emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine care devin executorii după ce sunt aduse la cunoștința persoanelor interesate și răspunde pentru legalitatea dispozițiilor date.

alin. 3 Directorul executiv poate delega exercitarea atribuțiilor sale unuia din cei doi directori executivi adjuncți, după caz.

alin. 4 Directorul executiv este sprijinit în desfășurarea activităților de către directorul executiv adjunct care coordonează activitățile de Poliție Comunitară și Protecție Civilă, precum și de directorul executiv adjunct care coordonează activitățile financiar - contabile.

alin. 5 In lipsa directorului executiv atribuțiile acestuia sunt exercitate de directorul executiv adjunct care coordonează activitatea de poliție comunitară și protecție civilă.

Art. 14 Directorul executiv adjunct care coordonează activitatea de poliție comunitară și protecție civilă se subordonează directorului executiv si are următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează, organizează, conduce și răspunde de buna funcționare a Compartimentului Juridic Contencios, Serviciului Poliție Comunitară, precum și a Serviciului Protecție Civilă și P.S.I.

 • b) coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreținere si păstrare, in condiții de siguranța, a armamentului si muniției din dotare;

 • c) urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme si însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzătoare a acestora;

 • d) întreprinde măsuri de aprovizionare si menținere in stare de funcționare a aparaturii dc paza si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajați destinate serviciului de paza si ordine;

 • e) menține legătură permanentă cu beneficiarii privind modul in care se desfasoara activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale si propune masurile necesare pentru creșterea eficientei pazei;

 • f) analizează contribuția funcționarilor publici din Politia Comunitară la apararea ordinii si liniștii publice, la constatarea contravențiilor in domeniile prevăzute de lege si ia masuri de imbunatatire a acesteia;

 • g) organizează si execută controale tematice si inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din Politia Comunitară;

 • h) organizează sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;

 • i) organizează activitatile de protecție a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor;

 • j) execută alte atribuții prevăzute de lege, hotărâri ale Consiliului Local și dispoziții ale Primarului municipiului Sibiu

(2) In lipsa directorului executiv, directorul executiv adjunct exercită prerogativele acestuia.

Art. 15 Directorul executiv adjunct care coordonează și răspunde de activitatea financiar -contabilă se subordonează directorului executiv si are următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează, organizează, conduce și răspunde de buna funcționare a Biroului Financiar Contabil, Compartimentului Resurse Umane și Instruire precum și a Biroului Administrativ, Armanent, Muniție Arhiva;

 • b) asigură respectarea prevederilor legale referioare la administrarea finanțelor publice.

 • c) întocmește documentele justificative pentru orice operație care afecteaza patrimoniul unitatii;

 • d) inventariază patrimonial unitatii;

 • e) întocmește bilanțul contabil;

 • f) asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

 • g) efectuează controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea și economicitatea operațiunilor patrimoniale;

 • h) răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico -financiari și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe an și defalcat pe trimestre;

 • i) asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BVC și ia măsuri de întocmire a referatului de modificare a trimestrialității, atunci când nu se asigură încadrarea în creditele bugetare prevăzute în BVC și defalcate pe trimestre;

 • j) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile serviciului public față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de șomaj, bugetul asigurărilor de sănătate;

 • k) asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii la măsuri pentru respectarea OG. 60/2001 privind achizițiile publice;

 • l) asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe și mijloacele circulante;

 • m) asigură respectarea cu strictețe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului și ia măsuri legale pentru reîntregirea acestuia, în cazul în care a fost păgubit sens în care înregistrează și tine evidența debitelor întocmind balanța analitică. întocmește balanța creditorilor din salarii neridicate. Informează lunar directorul despre recuperarea debitelor și plata salariilor neridicate;

 • n) îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliu! Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente;

Art.16 alini. Personalul Serviciului Public de Poliție Comunitară, se compune din funcționari publici și personal contractual.

alinZ. Personalul din Poliția Comunitară este înarmat ( cu arme letale sau neletalc), poartă uniformă în timpul serviciului și exercită atribuțiile specifice stabilite prin lege.

alin3. Personalul din Poliția Comunitară este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne și să îndeplinească dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

alin 4. Personalului din Serviciul Public de Poliție Comunitară i se aplica reglementările din statutul funcționarilor publici și cele din legislația muncii de la caz la caz..

alin 5. Drepturile salariale ale personalului angajat, se stabilesc și se efectuează potrivit legii.

alin 6. Personalul Politiei Comunitare este dotat cu uniforma, insemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătușe si alte mijloace de aparare si intervenție autorizate prin lege, conform normelor stabilite.

Art.17 Pentru reprezentarea propriilor interese in relațiile cu administrația publica locala si instituțiile statului, personalul se poale asocia in organizații sindicale sau în alte organizații, în condițiile legii.

CAPITOLUL III ATRIBUȚII

Secțiunea 1

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ

Art.18 Serviciul Poliție Comunitară este condus de un șef serviciu care răspunde de coordonarea, organizarea și conducerea compartimentelor funcționale din subordine.

SECȚIUNEA 2

BIROU SIGURANȚĂ $1 ORDINE PUBLICA

Art.l9alin. 1 Biroul siguranță și ordine publică este condus de un șef birou care răspunde de coordonarea, organizarea și conducerea compartimentului din subordine.

alin. 2 Principalele atribuții ale biroului siguranță și ordine publică sunt :

 • 1. Asigură ordinea si liniștea publică in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publică, previne si combate încălcarea normelor legale privind curățenia municipiului si comerțul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local;

 • 2. Asigură supravegherea parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale si de agrement, a piețelor, a cimitirului si a altor locuri stabilite prin planurile de pază si ordine publica;

 • 3. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia municipiului, comerțul stradal, protecția mediului înconjurător, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social stabilit prin lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului;

 • 4. Participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;

 • 5. Intervine împreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor pentru aplanarea stărilor confictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

 • 6. Acționează împreuna cu poliția, jandarmeria, pompierii, protecția civilă si alte autoritari prevăzute de lege la activitățile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • 7. Comunică, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite in competența sa, despre care a luat la cunoștința cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

 • 8. Insoteste, in condițiile stabilite prin regulament, funcționarii primăriei la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotărâri ale Consiliului Local sau după caz, ale Consiliului Județean Sibiu, asigurând protecția acestora si prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

 • 9. Verifică si soluționează, in limitele legii, sesizările asociațiilor de proprietari sau locatari privind săvârșirea unor fapte prin care se încalca normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

 • 10. Sprijină Poliția Română in activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum si a persoanelor dispărute;

 • 11. Controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel și de respectare a igienizării zonelor periferice și a malurilor cursurilor de apă, sesizează primarul cu privire la situațiile de fapt constatate și la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătățirii stării de curățenie a localității ;

 • 12. Îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

Secțiunea 3

BIROU PAZĂ

z\rt.20. alin 1 Biroul pază este condus de un șef birou care răspunde de coordonarea, organizarea și conducerea compartimentului din subordine.

alin 2. Principalele atribuții ale biroului pază sunt:

 • 1. întocmește planurile de pază și le supune spre aprobare conform legii.

 • 2. Asigură paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de Consiliul Local, conform planurilor de paza si ordine publică;

 • 3. Asigură supravegherea parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale si de agrement, a piețelor, a cimitirelor si a locurilor stabilite prin planurile de pază si ordine publică;

 • 4. Participă la încheierea contractelor de prestări servicii specifice activității, menține legătura cu beneficiarii contractelor.

 • 5. Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită.

 • 6. Stabilește o procedură cu privire la predarea-primirea armamentului și muniției, postul și folosirea acestora în timpul serviciului, precum și menținerea și asigurarea deplinei lor securități când nu se află asupra personalului.

 • 7. Comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite in competența sa, despre care a luat la cunoștința cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

 • 8. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acestuia despre care ia cunoștința în timpul îndeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilități si atribuții.

 • 9. Îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

Secțiunea 4

BIROU INTERVENȚII ȘI DISPECERAT

Art.21. alin 1 Biroul intervenții și dispecerat este condus de un șef birou care răspunde de coordonarea, organizarea și conducerea compartimentului din subordine.

alin 2. Principalele atribuții ale biroului intervenții și dispecerat sunt:

 • 1. Menține în stare de funcționare echipamentele și asigură întreținerea acestora pentru a-și îndeplini rolul funcțional.

 • 2. Supraveghează în permanență echipamentele centrului de monitorizare pentru a interveni operativ la recepționarea evenimentelor,

 • 3. Ține permanent legătura cu echipajele de intervenție, pentru a cunoaște poziția acestora în teren, urmărește schimbarea acestora la orele și locurile stabilite, în vederea realizării unor intervenții operative în cazul producerii de evenimente deosebite;

 • 4. Folosește echipamentele radio în mod corespunzător și intervine pentru respectarea regulilor de către toți participanții la traficul radio;

 • 5. Asigură legătura permanentă între compartimente;

 • 6. Preia sesizările și le transmite compartimentelor de specialitate.

 • 7. îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

SECȚIUNEA 5

SERVICIUL PROTECȚIE CIVILĂ ȘI P.S.L

Art.22. Serviciul Protecție Civilă și P.S.I. este condus de un șef serviciu care răspunde de coordonarea, organizarea și conducerea compartimentelor funcționale din subordine.

Secțiunea 6

A COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ

Art.23. Atribuțiile principale ale Compartimentului protecție civilă sunt:

 • 1.1 ATRIBUȚII GENERALE ALE PROTECȚIEI CIVILE:

 • ■ prevenirea populației asupra atacurilor inamicului din aer sau a dezastrelor.

 • ■ protecția populației împotriva efectelor armelor de nimicire în masă și convenționale sau a dezastrelor.

 • ■ asigurarea protecției bunurilor materiale și a valorilor culturale .

 • ■ participarea la acțiunile de limitare și înlăturare a atacurilor inamicului sau a dezastrelor.

 • ■ participarea la asanarea teritoriului de muniție neexplodată.

 • ■ pregătirea populației în vederea asigurării protecției.

 • ■ participarea cu forțe și mijloace specifice la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

 • 1.2 ATRIBUȚII SPECIFICE ÎN CAZUL DEZASTRELOR:

 • ■ organizează, controlează și coordonează apărarea împotriva dezastrelor conform planurilor de apărare, precum și dotarea cu mijloace de apărare și intervenție.

 • ■ înștiințează operativ populația instituțiile și agenții economici pe baza sistemului informațional propriu și centralizat, despre iminența producerii dezastrelor.

 • ■ asigură condițiile de funcționare a comisiei municipale de apărare împotriva dezastrelor și a secretariatului tehnic.

 • ■ participă la cererea Inspectoratului pentru Situații de Urgență și a comisiilor guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor și a comisiilor centralizate pe tipuri de dezastre cu specialiști, mijloace tehnice și aparatură, la acțiunile de intervenție și de refacere.

 • ■ asigură pregătirea personalului propriu pentru apărarea împotriva dezastrelor.

 • ■ asigură integrarea în strategia generală de apărare împotriva dezastrelor.

 • 1.3 ATRIBUȚII SPECIFICE PE LINIE DE SPECIALITATE:

 • 1. întocmește și actualizează în cooperare cu comisiile de protecție civilă documente operative și de

conducere de proiecție civilă.

 • 2. Organizează , coordonează și controlează modul de realizare a măsurilor de protecție civilă la autoritățile publice locale , instituții publice și agenți economici până Ia 500 de salariați.

 • 3. Organizează comisiile și formațiunile de protecție civilă ale municipiului.

 • 4. întocmește și actualizează documentele de mobilizare ale indicativului propriu.

 • 5. Asigură , verifică și menține în mod permanent starea de funcționare a punctelor de comandă (locurilor de conducere) de protecție civilă și dotarea lor cu materialele și documentele necesare potrivit ordinelor în vigoare.

 • 6. Asigură măsurile organizatorice, materiale și documentele necesare privind înștiințarea și aducerea personalului de conducere la sediu, în mod oportun în caz de dezastru sau la ordin.

 • 7. Organizează și conduce pregătirea lunară a formațiilor și verificarea lor prin alarmare, în vederea menținerii stării de operativitate și de intervenție în caz de dezastre.

 • 8. Organizează și conduce prin comisiile de protecție civilă de specialitate potrivit ordinelor șefului protecției civile, acțiunile formațiilor de protecție civilă pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;

 • 9. Elaborarea și ducerea la îndeplinire a planurilor de pregătire pentru intervenție civilă anuală, pregătirea comisiilor, dezvoltarea bazei materiale de instruire;

 • 10. Conduce prin membrii comisiilor pregătirea acestora și a salariaților, ținerea evidenței pregătirii și raportarea lunară a datelor despre aceste activități la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

 • 11  Conduce lunar instructajele metodice, exercițiile tactice planificate potrivit documentelor întocmite în acest scop.

 • 12   Asigură studierea și cunoașterea de către comisiile de protecție civilă a particularităților municipiului și a principalelor caracteristici care ar influența urmările atacurilor din aer sau ale celor produse de dezastre;

 • 13.   Asigură colaborarea cu formațiunile de pază, pompieri și de Cruce Roșie pentru realizarea măsurilor de protecție cuprinse în documentele operative și pentru desfășurarea pregătirii de protecție civilă în special, pe timpul aplicațiilor, exercițiilor și al lichidărilor urmărilor unor dezastrelor

 • 14.  întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din dotare, care pot fi folosite în caz de dezastre și în situații speciale și o actualizează permanent;

 • 15.  Planifică , îndrumă și urmărește activitățile desfășurate de comisiile de protecție civilă pentru realizarea măsurilor de protecție a municipiului și a bunurilor materiale;

 • 16.   împreună cu comisiile de protecție civilă de specialitate întocmește planul de protecție civilă, planul de apărare împotriva dezastrelor.

 • 17. Asigură organizarea și înzestrarea comisiilor și formațiilor potrivit instrucțiunilor în vigoare precum și actualizarea permanentă a situației acestora;

 • 18. Asigură mijloacele și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare, se ocupă nemijlocit de pregătirea grupelor de cercetare pentru asigurarea intrării acestora în funcțiune la ordin;

 • 19. Asigură menținerea în stare de utilizare a adăposturilor de protecție civilă, evidența și respectarea normelor privind întrebuințarea acestora;

 • 20. Urmărește realizarea mijloacelor de decontaminare prevăzute în planuri.

 • 21. Asigură condiții de depozitare, conservare, întreținere și folosire corectă a tehnicii, aparaturii și materialelor din înzestrare.

 • 22. Prezintă Inspectoratului pentru situații de urgență informări cu privire la realizare măsurilor de protecție civilă și a pregătirii și alte probleme specifice;

 • 23. Asigură baza materială a instruirii comisiilor și formațiunilor și a caracterului practic - aplicativ al acesteia și executarea controlului pregătirii comisiilor și formațiunilor;

 • 24. Participă la toate convocările, bilanțurile, analizele și la alte activități organizate de eșaloanele superioare;

 • 25. Prevede în planul de mobilizare a economiei naționale materialele necesare completării înzestrării formațiunilor de protecție civilă;

 • 26. Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea și realizarea măsurilor de protecție civilă;

 • 27. Asigură permanent respectarea regulilor de păstrare, mînuire și evidență a documentelor secrete de serviciu, hărților și literaturii de protecție civilă.

 • 28. Organizează prezentarea de ședințe și exerciții demonstrative metodice la acele categorii de pregătire stabilite de Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență cât și pentru temele cu conținut complex,

 • 29. Elaborează cu sprijinul celorlalți specialiști din cadrul serviciului documente de protecție civilă pentru conducere și informare;

 • 30. Actualizează planul de protecție civilă, planul de protecție și intervenție la dezastre și planul de evacuare;

 • 31. Organizează cercetarea de protecție civilă precum și paza punctului de comandă municipal;

 • 32. Urmărește îndeplinirea măsurilor de protecție civilă și desfășurarea acțiunilor de intervenție;

 • 33. Răspunde de organizarea și coordonarea activităților pentru realizarea măsurilor de protecție a cetățenilor și a bunurilor materiale împotriva atacului inamicului sau a dezastrelor prin adăpostite, mascarea obiectivelor importante, deblocarea adăposturilor, înlăturarea avarilor la rețelele de gospodărire comunală, deblocarea și refacerea căilor de acces și evacuare;

 • 34. Urmărește execuția adăposturilor la noile investiții în construcție sau la extinderileimobilelor existente în municipiul Sibiu, potrivit instrucțiunilor și normelor tehnice în vigoare;

 • 35. Cunoaște în permanență capacitatea de intervenție a formațiunilor de protecție civilă ;

 • 36. Organizează și ține evidența personalului, materialelor și tehnicii pentru comisiile și formațiunile de protecție civilă;

 • 37. Organizează și coordonează aplicarea măsurilor pe linie de protecție împotriva contaminării radioactive, toxice, biologice, în caz de atac cu arma N. B. C., accident nuclear sau chimic și în situații de dezastre ;

 • 38. Coordonează măsurile de asistență medico - sanitară și sanitar - veterinară în situațiile mai sus menționate;

 • 39. Organizează, coordonează, îndrumă și ține evidența comisiilor și formațiunilor de protecție N. B.

C. - mediu, medicale, sanitar - veterinare, agricultură și alimentație ;

 • 40. Ține evidența agenților economici din municipiu care dețin substanțe chimice și explozive, precum și a substanțelor chimice care pot fi folosite pentru executarea decontaminării;

 • 41. Centralizează, analizează și sistematizează informațiile de specialitate prezentând propuneri pentru stabilirea concepției ;

 • 42.  Elaborează documentele pe linia specialității și asigură transmiterea lor ;

 • 43.   Ține evidența personalului, materialelor, tehnicii și posibilităților de intervenție pentru comisiile și formațiunile de protecție civilă;

 • 44.   Răspunde nemijlocit de înștiințarea și alarmarea populației din municipiul Sibiu;

 • 45.   Asigură primirea și transmiterea semnalelor de înștiințare despre pericolul atacurilor inamicului, dezastrelor precum și a datelor despre situația de radiație, chimică și biologică;

 • 46.   Asigură acționarea la timp a sistemelor de înștiințare - alarmare din municipiu;

 • 47.  Controlează periodic modul de exploatare a mijloacelor de transmisiuni;

 • 48. Are obligația de a cunoaște posibilitățile sistemului de telecomunicații teritorial, solicitând folosirea acestuia pentru nevoile Compartimentului de Protecție Civilă;

 • 49.   Planifică, organizează și urmărește executarea reparațiilor la întreaga aparatură de înștiințare și alarmare;

 • 50.   Coordonează măsurile de restabilire a sistemelor de înștiințare - alarmare dezorganizate în urma atacului inamicului sau din alte cauze;

 • 51.   Constituie echipe de alarmare la nivelul municipiului Sibiu;

 • 52. Coordonează și îndrumă pregătirea formațiunilor de transmisiuni - alarmare;

 • 53.  îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alre autorități ale administrației publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Județean sau încredințate de Consiliul local municipal, de către primar sau de șefii ierarhici.

 • 54. Urmărește și coordonează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu;

 • 55. întocmește și actualizează periodic documentația privind evidența militară a angajaților primăriei și de

 • 56. Organizează și conduce Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;

 • 57. Colaborează cu celelalte direcții și servicii la prelucrarea și întocmirea documentelor de protecția muncii la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu;

 • 58. Ține evidența documentelor cu caracter secret de serviciu și execută inventarierea și gestionarea acestora.

 • 59. îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

Secțiunea 7

B. COMPARTIMENT P.S.I. PĂLTINIȘ

Art.24. Atribuțiile principale ale Compartimentului P.S.I. Păltiniș sunt:

 • I. Atribuții generale privind prevenirea și stingerea incendiilor:

 • - desfășoară activități de informare și instruire /privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • - verifică modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor și măsurilor care privesc prevenirea și apărarea împotriva incendiilor, în sectorul de competență;

 • - execută acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor și a bunurilor periclitate de incendii;

 • - acordă ajutor, în condițiile legii, persoanelor a căror viață este pusă în pericol în caz de explozie, inundații, alunecări de teren, accidente, precum si in caz de dezastre.

 • - patricipă efectiv la acțiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor și a bunurilor materiale si de înlăturare a urmărilor calamităților naturale și catastrofelor;

 • - pompierii controlează modul de respectare a normelor P.S.l. de către turiști , atât pentru cei care desfășoară activitatea instructiv - educativă și acționează pentru înlăturarea neajunsurilor constatate;

 • - Pichetul de pompieri civili poate presta contra cost către orice persoană fizică sau juridică conform art 33 din O.G. 60/1997, unele servicii fără a afecta îndeplinirea atribuțiilor formației cum ar fi:

® transport de apă , evacuarea apei din subsoluri;

n limitarea răspândirii unor produse poluante colectarea sau îndepărtarea acestora;

H eliberarea căilor de circulație de doborâturile de vânt sau de mijloace de transport avariate sau accidentate ;

 • ■ curățirea și repararea coșurilor de fum și a sobelor ;

 • ■ alte servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin , personalul pichetului de pompieri civili poate lua următoarele măsuri:

 • a) să solicite, de Ia persoanele fizice și juridice, date, informații și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;

 • b) să stabilească restricții ori să interzică, potrivit competenței prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al serviciului, utilizarea focului deschis și efectuarea unor lucrări cu substanțe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;

 • c) să propună oprirea funcționării sau demolarea construcției incendiate, precum și a celor vecine ori a unei părți din aceasta, în scopul prevenirii incendiilor și a evitării unui dezastru dacă un asemenea pericol este real, iminent și inevitabil;

d ) să utilizeze în funcție de necesitate apa indiferent de sursa din care provine pentru intervenții la incendii;

Pompierilor civili li se asigură gratuit, după caz echipamentul de protecție adecvat misiunilor pe care le îndeplinesc , iar în cazul în care , pe timpul intervenției pompieri civili și ceilalți participanți la acțiuni în condiții de risc h se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru , potrivit legii.

Pompierii nu răspund de pagubele inerente acțiunilor de intervenție.

e) îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor Pichetul de Pompieri Civili cooperează cu:

M Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sibiu;

2! Grupul de Pompieri Civili ai Comunei Rășinari;

n Grupul de Pompieri al S.C. Silex Dumbrava ;

H Serviciul Salvamont;

® Ocolul Silvic Sibiu;

Secțiunea 8

COMPARTIMENT AUDI!

Art. 25. în aplicarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, ale dispozițiilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale, responsabilul de exercitarea activității de audit intern de are următoarele atribuții principale:

 • - întocmește și supune spre aprobare directorului, planul anual de audit intern;

 • - Certifică anual, bilanțul contabil și contul de execuție bugetară ale serviciului public;

 • - Solicită documentele necesare certificării bilanțului contabil și contului de execuție bugetară (bilanțul contabil, contul de execuție bugetară, actele de gestiune și financiare, evidențele contabile și orice document justificativ);

 • - Organizează și conduce evidența certificării bilanțurilor, înființează și operează acestea în registrul special;

 • - Verifică legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identifică erorile, risipa, gestiunea frauduloasă și defectuoasă;

 • - Propune măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați;

 • - Supraveghează regularitatea sistemului de fundamentare a deciziei, planificarea, organizarea, coordonarea și controlul îndeplinirii deciziilor;

 • - Evaluează economicitatea și eficiența în scopul creșterii eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție existente în cadrul serviciului public la nivelul unui program sau proiect finanțat din fonduri publice, utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;

 • - Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere și de control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau proiecte, ori unor operațiuni și, propune măsuri pentru diminuarea riscurilor;

 • - Întocmește raportul de audit intern pentru fiecare activitate auditată, care va trebui să cuprindă modul de desfășurare al auditului, constatările făcute, concluzii și recomandări. Trebuie să fie prezentate și punctele de vedere ale persoanelor implicate în activitatea auditată, în special ale acelora în legătură cu care se semnalează deficiențe și care pot fi afectate de măsurile recomandate în raportul de audit;

 • - Ține evidențele, rapoartele de audit întocmite în termenul prevăzut de lege și le arhivează conform normelor legale;

 • - împreună cu Compartimentul juridic contencios, când se impune, va formula contestații împotriva proceselor - verbale ale inspecției de audit intern;

 • - Se subordonează directorului serviciului public;

- Colaborează pentru realizarea sarcinilor, cu compartimentele de audit din cadrul Administrației Finanțelor Publice ale Județului Sibiu, DGFP Sibiu și Consiliul Județean Sibiu;

- îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau, rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau ale actelor normative în vigoare, incidente.

Secțiunea 9

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS

ART.26.

 • 1. Reprezintă Serviciul Public de Poliție Comunitară in fata instanțelor judecătorești, cu susținerea intereselor acesteia si tine evidenta proceselor si litigiilor in care instituția este parte;

 • 2. Tine evidenta si comunica compartimentelor interesate actele normative nou aparute privind probleme de interes general.

 • 3. Are ca scop monitorizarea centralizată a proceselor verbale emise de împuterniciți! aparatului executiv al Serviciului Public de Poliție Comunitară pentru fapte săvârșite cu încălcarea legislației în vigoare, urmărind și înregistrând toate etapele pe care le parcurg acestea până la recuperarea sumelor bănești la bugetul local.

 • 4. Reprezintă în fața instanțelor judecătorești competente interesele administrației publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, înalta Curte de Justiție și Casație);

 • 5. Pentru o bună apărare a instituției pe care o reprezintă formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepții;

 • 6. Ține evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte și urmărește obținerea titlurilor executorii pentru creanțele unității;

 • 7. în baza unei delegații speciale date de Directorul Executiv, poate fixa pretențiile, renunță la pretenții, poate da răspunsuri la interogatoriu;

 • 8. Participă la formularea obiecțiunilor precontractuale, dacă se pun în discuție probleme de drept;

 • 9. Formează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;

 • 10. Primește plângerile din partea terțelor persoane și din partea diferitelor servicii și direcții, răspunzând în termen legal și exprimându-și punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

 • 11. Exercită căile ordinare și extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;

 • 12. își exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;

 • 13. Face cereri de intervenții în dosarele aflate pe rol și în care Serviciul Public de Poliție Comunitarăjustifică un interes;

 • 14. Asigură asistența juridică compartimentelor instituției, la audiențele desfășurate în cadrul Serviciului Public de Poliție Comunitară precum și personalului din aparatul propriu;

 • 15. Avizează la cererea conducerii orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității;

 • 16. Verifică și avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcționale și de specialitate;

 • 17. Urmărește apariția actelor normative și semnalează factorilor a căror activitate este vizată de aceste acte, sarcinile ce revin în domeniul de competență;

 • 18. Primește plângerile din partea terțelor persoane, răspunzând în termen legal și exprimându-și punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

 • 19. Promovează orice alte acțiuni injustiție cu aprobarea conducătorilor instituției;

 • 20. înregistrează procesele-verbale de contravenție emise de polițiștii comunitari asupra persoanelor fizice și juridice care nu respectă prevederile legale;

 • 21. înregistrează achitarea amenzilor în baza chitanței de plată ;

 • 22. înregistrează contestațiile la procesele-verbale, depuse în termen sau tardiv (cu depășirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de către contravenient, data poștei pe plic);

 • 23. întocmește întâmpinările și completează, pentru fiecare proces-verbal contestat, un dosar, în colaborare cu serviciile funcționale implicate, cu documentele relevante în susținerea cauzei în instanță, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfășurare a litigiului între părți;

 • 24. înaintează dosarul cu contestația în original la Judecătorie.

 • 25. Ține evidența centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluționarea definitivă a procesului-verbal de contravenție, respectiv încasarea sumelor bănești;

 • 26. întocmește și prezintă, la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate, situația rezolvării proceselor-verbale;

 • 27. Asigură evidența contravențiilor constatate și aplicate cu ocazia executării unor misiuni temporare de ordine publică;

 • 28. Asigură urmărirea îndeplinirii procedurilor legale de finalizare a contravențiilor aplicate;

 • 29. în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliția, cu celelalte unități ale Ministerului Administrației și Internelor, alte structuri ale Sistemului Național de Apărare, organizații, instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale;

 • 30. Asigură îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin având obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului,

 • 31. Asigură urmărirea - evidența contravențiilor în registre speciale, înregistrând documentele referitoare la constatarea și aplicarea contravențiilor;

 • 32. Asigură informarea șefului poliției comunitare cu privire la sesizările și reclamațiile adresate personalului unității referitor la constatarea și aplicarea contravențiilor.

 • 33. îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

SECȚIUNEA 10

Biroul financiar contabil

Art.27. alin. 1 Biroul financiar contabil este condus de un șef birou care răspunde de coordonarea, organizarea și conducerea compartimentului din subordine.

alin. 2. Principalele atribuții ale biroului financiar contabil sunt:

 • 1. Asigură respectarea prevederilor legale referioare la administrarea finanțelor publice.

 • 2. întocmește documentele justificative pentru orice operație care afecteaza patrimoniul unitalii;

 • 2. Înregistrează in contabilitate operațiile patrimoniale;

 • 3. Inventariază patrimoniul unității;

 • 4. întocmește bilanțul contabil;

 • 5. Asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

 • 6. Asigură legătură permanentă cu Trezoreria pentru ordonantarea cheltuielilor;

 • 7. Prezintă rapoarte despre activitatea Serviciul Public de Poliție Comunitară, solicitate de Primar, Consiliului Local al municipiului Sibiu, pe domeniul economic;

 • 8. Participa la audientele ținute de director, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată,

 • 9. Asigură gestionarea patrimoniului instituției in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 10. Organizează si conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri si cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a deconturilor cu debitorii si creditorii;

 • 11. Realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salariatii instituției, precum si evidența timbrelor poștale necesare desfășurării activitatii;

 • 12. Verifica gestiunea magaziei si a casieriei lunar, privind: numeralul existent, timbrele si mandatele poștale, materialele existente in magazie;

 • 13. Ține evidenta imprimatelor cu regim special;

 • 14. Constituie comisii de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurta durata si mica valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidenta contabila si realizând operatiiile contabile ce se impun inregistrand minusurile si plusurile de inventar,

 • 15. Propune masuri de casare, imputare;

 • 16. Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentiu serviciile publice;

 • 17. Elaborează si supune aprobării Consiliului Local al municipiului Sibiu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Poliție Comunitară

 • 18. întocmește periodic situația execuției bugetare si urmărește Încadrarea acesteia in limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;

 • 19. întocmește si prezintă anul Consiliului Local contul anual de execuție al bugetului Serviciul Public de Poliție Comunitară ;

 • 20. Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul autorităților executive, eliberări de valori materiale si pentiu alte operațiuni specifice;

 • 21. Realizeza si urmărește cheltuielile de investiții conform bugetului aprobat de Consiliul Local cu intreaga documentație ce necesita acest luciu;

 • 22. Stabilește necesarul de credite bugetare pentru instituție;

 • 23. Întocmește statele de plata ale salariilor personalului Serviciul Public de Poliție Comunitară.

 • 24. întocmește documentația necesara pentiu Trezoneria municipiului Sibiu;

 • 25. întocmește balanța lunara pentru fiecare asistent personal, tine evidenta plătii salariului pe fise de cont si fise de salariu;

 • 26. întocmește dări de seama statistice;

 • 27. Efectuează prin casierie operațiuni de incasari si plăti pe baza documentelor aprobate si supuse controlului financiar preventiv;

 • 28. Ține evidenta reținerilor, ratelor C.E.C., rate imobiliare, popriri, chirii, garanții pentiu personalul angajat;

 • 29. întocmește fisele de salarii si operează in acestea toate modificările survenite, ținând cu ajutorul lor evidenta tuturor drepturilor fiecărui salariat, după care se Întocmesc statele de salarii;

 • 30. întocmește referate de specialitate si colaborează cu Compartimentul Juridic in vederea elaborării proiectelor de decizie;

 • 31. Colaborează cu diverse instituții, precum: Ministerul Finanțelor, Direcția Generala a Finanțelor Publice si Controlului Financiara de Stat Sibiu, Administrația Financiara a Municipiului Sibiu, Trezoreria municipiului Sibiu, Ministerul Muncii si Proiecției Sociale, Direcția Generala de Munca si Solidaritate Sociala Sibiu, Prefectura Județului Sibiu;

 • 32. Eliberează adeverințe;

 • 33. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul Serviciul Public de Poliție Comunitară.

 • 34. îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

Secțiunea li

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI INSTRUIRE

Art 28.

Compartimentul Resurse Umane este un compartiment care analizează, organizează și instruiește aparatul propriu al Serviciului Public de Poliție Comunitară, în scopul obținerii eficienței maxime a activității acesteia și are următoarele atribuții principale:

 • 1. Elaborează proiectul organigramei și statul de funcții pentru aparatul propriu, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

 • 2. Asigură recrutarea de personal, organizează concursuri/examene pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu statul de funcții a Serviciului Public de Poliție Comunitară și ale Serviciului Protecție Civilă și P.S.l;

 • 3. Elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare supus spre aprobare Consiliului Local și a Regulamentului de Ordine Internă al Serviciului Public de Poliție Comunitară, Protecție Civilă și P.S.l și supune spre aprobare directorului, urmărind respectarea lui;

 • 4. Gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu;

 • 5. Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade (trepte) profesionale a aparatului propriu;

 • 6. Centralizează lunar fișa colectivă de prezență a personalului;

 • 7. Verifică și semnează statele de plată privind drepturile salariale ale angajaților (salarii, concedii de odihnă, medicale);

 • 8. întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale

 • 9. întocmește documentația necesară organizării examenelor pentru promovare;

 • 10. Ține evidența fișelor de post pentru aparatul propriu al Serviciului Public de Poliție Comunitară și Serviciului Protecție Civilă și P.S.l și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • 11. Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente, emite note de serviciu aprobate de către director;

 • 12. Controlează respectarea disciplinei muncii;

 • 13. Realizează anchete administrative în colaborare cu alte compartimente privind abaterile săvârșite de angajații Serviciului Public de Poliție Comunitară și Serviciului Protecție Civilă și P.S.l.

 • 14. Ține evidența la zi a vechimii în muncă pentru personalul din aparatul propriu și comunică schimbările survenite Biroului Financiar Contabil;

 • 15. Păstrează și ține la zi dosarele personale ale personalului din aparatul propriu;

 • 16. Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului din aparatul propriu și urmărește efectuarea acestora în perioadele stabilite;

 • 17. Evidențiază și comunică concediile de odihnă, concediile medicale, concediile fără plată și concediile de studii Biroului Financiar Contabil ;

 • 18. Eliberează adeverințele solicitate de actualii și foștii salariați ;

 • 19. Răspunde de activitatea privind serviciile medicale de medicina muncii prin firme specializate pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic, a examenului medical la reluarea activității;

 • 20. Ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și cele de interese ale salariaților;

 • 21. Coordonează specializarea și perfecționarea personalului; colaborează cu instituții specializate, în vederea organizării testării psihologice a salariaților;

 • 22. întocmește planificarea din Serviciul Public de Poliție Comunitară și Serviciului Protecție Civilă și P.S.I. cu privire la cursurile de formare organizate în centrele proprii sau în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor;

 • 23. întocmește planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmărește modul de desfășurare a pregătirii și ține evidența rezultatelor obținute;

 • 24. Asigură cunoașterea armamentului din dotare, condițiile de păstrare și întreținere a acestuia și instruiește personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire;

 • 25. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului executiv sau înlocuitorului legal

 • 26. Stabilește pentru salariați, obligațiile și răspunderile ce le revin în domeniul protecției muncii, a prevenim și stingerii incendiilor, corespunzător funcțiilor exercitate.

 • 27. Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a normelor generale de protecție a muncii și stabilește categoriile de instructaje în domeniul situațiilor de urgență.

 • 28. Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind protecția muncii și a fișelor individuale de instructaj pentru situații de urgență.

 • 29. Propune conducerii, luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de protecție a muncii și situații de urgență, afișe, pliante, etc..

 • 30. Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum și asupra mijloacelor de prevenire necesare.

 • 31. Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă.

 • 32. Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de protecție pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta.

 • 33. Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă.

 • 34. îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

Secțiunea 12

BIROU ADMINISTRATIV, ARMAMENT, MUNIȚIE ȘI ARHIVĂ

Art.29 alin. 1 Biroul administrativ, armanent, muniție arhivă, este condus de un șef birou care răspunde de coordonarea, organizarea și conducerea compartimentului din subordine.

alin. 2. Principalele atribuții ale biroului administrativ, armanent, muniție și arhivă sunt :

 • 1. Asigura spatiile corespunzătoare pentru desfasurarea in condiții optime a activitatii personalului din toate compartimentele,

 • 2. Controlează modul de folosire a bunurilor mobile si imobile;

 • 3. Răspunde de activitatea de arhivare si securitate a documentelor instituției;

 • 4. Efectuează împreuna cu Biroul Financiar Contabil, inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

 • 5. Asigura buna funcționare a centralei telefonice si celorlate echipamente tehnice, asigurând si service-u! necesar,

 • 6. Răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor si rechizitelor de birou;

 • 7. Face propuneri privind reparațiile instalațiilor din dotare, urmărind executarea lor si participa la recepția finala;

 • 8. Urmărește si controlează modul de funcționare a alimentarii cu energie electrica si termica, a gazelor, a alimentarii cu apa;

 • 9. Urmărește si controlează modul de derulare a contractelor cu furnizorii;

 • 10. întocmește si completează la zi evidenta mijloacelor mobile si imobile si a obiectelor de inventar,

 • 11. Ține evidenta si asigura confecționarea, gestionarea si scoaterea din uz a ștampilelor si sigiliilor;

 • 12. Sigilează toate birourile din cadrul instituției, in perioada sărbătorilor legale;

 • 13. Urmărește si asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de transport pentru mijloacele din dotare;

 • 14. Asigura masuri de paza a imobilului si bunurilor ce aparțin instituției;

 • 15. Organizează si asigura curățenia in cadrul instituției;

 • 16. Organizează si asigura accesul in instituție a personalului propriu si a publicului;

 • 17. Asigura dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipamente de luciii si de protecție a personalului de intretinere;

 • 18. întocmește referate de specialitate si colaborează cu Biroul Financiar Contabil si Compartimentul Juridic, evidență contravenții in vederea elaborării proiectelor de decizie;

 • 19. Asigură condiții pentru arhivarea în condiții legale a documentelor și actelor Poliției Comunitare;

 • 20. Urmărește și răspunde de buna exploatare a aparatelor telefonice mobile, a stațiilor de radio emisie - recepție, mijloacelor auto, armamentului și muniției, a instalațiilor de sonorizare și înregistrare video din dotare;

 • 21. Coordonează activitatea parcului auto și a șoferilor, punând la dispoziție și deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituției;

 • 22. Tipurile și cantitatea de arme fi muniție care pot fi procurate se stabilesc în funcție de activitățile specifice care urmează să fie desfășurate precum și de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către directorul Serviciului Public de Poliție Comunitară.

 • 23. Păstrarea armelor și muniției se face în spații special destinate și omologate în condițiile prevăzute de lege, asigurate în permanență cu pază înarmată, în condițiile legii.

 • 24. Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale emise de directorul Serviciului Public de Poliție Comunitară în care se menționează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deținătorului, sarcinile în exercitarea cărora deținătorul poate purta șifolosi armele, precum și condițiile în care acesta poate face uz de armă.

 • 25. Serviciul Public de Poliție Comunitară are obligația de a constitui la nivel central un registru în care se ține evidența armelor și muniției procurate,deținute și înstrăinate, a muniției consumate, precum și a personalului care este dotat cu acestea. Această evidență se păstrează timp de 15 ani în cazul armelor letale și timp de 10 ani în cazul celor neletale.

 • 26. Armele aflu te în dotare pot fi purtate fi folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de șeful Serviciului de Poliție Comunitară, în care persoanele desemnate a le purta exercită atribuțiile de serviciu care necesită portul fi folosirea acestora precum și numai în condițiile fi locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârșitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile special prevăzute și omologate în acest sens care vor fi asigurate în permanență cu pază înarmată iar ordinul de serviciu la sediul Serviciului Public de Poliție Comunitară. Sunt interzise deținerea, portul și folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program.

 • 27. Colaborează, cu toate compartimentele din cadrul Poliției Comunitare a Municipiului Sibiu;.

 • 28. îndeplinește și alte atribuții date în sarcină de către Primar, Consiliul Local, Șefii ierarhici sau rezultând din acte normative speciale incidente.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art.30. Directorii, șefii de servicii si birouri pe baza atribuțiilor cuprinse in prezentul regulament vor stabili sau completa după caz, prin fisa postului, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post in parte, urmărind o incarnare judicioasa a acestora conform pregătirii profesionale si funcției.

Art.3L Directorii, șefii de servicii si birouri vor propune masuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariatilor din subordine, întocmind totodată si aprecierile anuale (evaluarea performantelor) pentru persoanele din structura coordonata.

Art.32. Directorii, șefii de servicii si birouri vor asigura securitatea materialelor cu continui secret si vor răspunde de scurgerea informațiilor sau a documentelor din cadrul compartimentelor pe care le coordonează.

Art.33. Furnizarea datelor in afara instituției si participarea la lucrări organizate de alte autoritari publice se face numai cu acordul Directorului Serviciului Public de Poliție Comunitară.

Art.34. Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate si vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariatilor din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post ale acestora. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Poliție Comunitară.

Art.35. Sancționarea abaterilor disciplinare ale funcțonarilor publici și personalului contractual se face conform Legii nr. 188/1999 modificată și completată privind statutul funcționarilor publici și Codului Muncii, după caz.

Art.36 (1) Toți salariații Serviciului Public de Poliție Comunitară au obligația de a respecta programul de luciu stabilit de conducere.

 • (2) Personalul Serviciului Public de Poliție Comunitară care efectuază deplasări în teren în interes de serviciu, are obligația să întocmească un raport privind constatarea în teren și să-1 prezinte șefului de compartiment în cauză.

 • (3) Nerespectarea alinți), (2) atrage după sine aplicarea sancțiunilor disciplinare conform Codului Muncii și Statutului funcționarilor publici.

Art.37. Corespondența intrată în instituție din partea unor instituții de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratură - Director - Compartimentul în cauză.

Art.38. Toate compartimentele au obligația să trimită Serviciului informatică din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local, informațiile de interes public, conform legii, în vederea publicării acestora pe site-ul instituției Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.39. în termen de 60 de zile de la numirea în funcție, Directorul Poliției Comunitare, prin personalul de specialitate va întocmi Regulamentul Intern cu respectarea obligatorie a prevederilor Codului Muncii Legii nr.371/2004; H.G.nr.2295/2004 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Poliție Comunitară, precum și a altor acte normative speciale incidente.

Art.40. Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, șefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoștință de către toți salanații din subordine.

Art.4L Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local.

Art.42. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 405/2005 și intră în vigoare la data de 01.01.2006.

Art. 43. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se modifică și / sau completează de drept în momentul apariției de dispoziții legale speciale incidente.

Notă:

La întocmirea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare s-au avut în vedere următoarele norme legislative:

 • 1.  Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare,

 • 2. H.G. nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Politiei Comunitare;

 • 3.  Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale, modificată;

 • 4.  Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, modificata si completata;

 • 5.  Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii;

 • 6.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici;

 • 7.  Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată și completată;

 • 8.  Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă;

 • 9. Constituția României;

 • 10. Codul Civil;

 • 11. Codul de procedura civila

 • 12. Codul Penal;

 • 13. Codul de procedura penala

 • 14. Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal;

 • 15. HG nr. 44/2004 pentiu aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

 • 16. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

 • 17. Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea OG nr. 2/2001;

 • 18. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancționarea corupției;

 • 19. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, completată

 • 20. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

 • 21. OG. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

 • 22. Lg.nr. 161/2003 pentru prevenirea și sancționarea corupției

 • 23. Legea nr.233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor;

 • 24. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale modificată și completată;

 • 25. Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică

 • 26. Legea nr.76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 • 27. O.U.G.nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • 28. Codul muncii

 • 29. Legea nr.519/2003 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 • 30. Codul fiscal

 • 31. O.U.G.nr. 123 / 2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 • 32. H.G.nr.264 / 2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice

 • 33. Legea nr.346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

 • 34. Ordinul nr. 1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

 • 35. O.U.G.nr.24 / 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar

 • 36. Decretul nr.209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa

 • 37. H G nr.543 / 1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului

 • 38. H.G.nr.518 /1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului roman trimis in străinătate pentru Îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 • 39. Ordinul nr. 1.817/2003 al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea cuantumurilor indemnizațiilor de delegare și detașare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.

543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată

40 Legea nr.82 / 1991 Legea contabilității

 • 41. Legea nr.5OO / 2002 privind finanțele publice

 • 42. O.U.G.nr.60 / 2001 privind achizițiile publice

 • 43. H.G.nr.461 / 2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice

 • 44. Ordinul nr. 1.012 / 2001 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de produse

 • 45. Ordinul nr. 1.013/873 /2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii

 • 46. Ordinul nr. 1.014/874 /2001al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizarea Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări

 • 47. O.G. nr.20 / 2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice

 • 48. Legea nr.212 / 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice

 • 49. O.G. nr.9 / 2004 privind unele contracte de garanție financiară

 • 50. Legea nr 672/2002 privind auditul public intern

 • 51. O.M.F.P. nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Președinte

Constantin Rascarache

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicola


ANEXA ! la regulament

ARTICOLELE

din care se compune uniforma si durata maxima de uzura

Nr.                  Durata maxima de uzura

crt. Denumirea articolului            - ani -

 • 1. Șapca pentru costum de vara

 • 2. Șapca pentru costum de iama

 • 3. Basca

 • 4. Șepcuța cu cozoroc

 • 5. Pălărie (femei)

 • 6. Căciulă

 • 7. Cravata

 • 8. Fular din P.N.A.

 • 9. Camasa

 • 10. Camasa - bluza

 • 11. Costum de vara

 • 12. Costum de iama

 • 13. Scurta de vânt

 • 14. Pulover

 • 15. Costum de intervenții de vara

 • 16. Costum de intervenții de iama

 • 17. Pelerina de ploaie

 • 18. Scurta imblanila

 • 19. Mânuși din piele

 • 20. Pantofi de vara de culoare neagra 1

 • 21. Pantofi de iama de culoare neagra

 • 22. Ghete din piele de culoare neagra

 • 23. Centura din piele

 • 24. Curea din piele

 • 25. Portcamet din piele

 • 26. Portbaston din piele

 • 27. Emblema pentru șapca, basc, căciulă,

pălărie si șepcuța

 • 28. însemne distinctive

 • 29. Portcatuse din piele

NOTA:

 • 1. însemnele distinctive se asigura pentru fiecare articol de echipament (haina, camasa-bluza, scurta de vânt, scurta imblanila, pulover, pelerina de ploaie).

 • 2. La solicitări personale se pot confecționa, contra cost, haine din piele tip geaca, de culoare neagra.

 • 3. După expirarea duratei de uzura sau după incetarea raporturilor de munca, articolele de uniforma nu pot fi instrainate; articolele se pot transforma in echipament cu croiala civila, eliminandu-se in mod obligatoriu accesoriile, insemnele si vipustile.

ANEXA 2 Ia regulament

DESCRIEREA

uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu si a insemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului Politiei Comunitare

A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Comunitare este confecționată in varianta vara-iama si se compune din:

 • 1. Haina se confecționează din tergal pentru varianta de vara, iar pentru varianta de iama, din stofa, ambele fiind de culoare neagra.

Croiala este dreapta, puțin cambrata in talie (pentru a acoperi in intregime bazinul), si se incheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confecționează din doua bucăți, avand cusătură pe mijloc, fara slit.

Are in partea inferioara, lateral, la nivelul mijlocului dintre cei doi nasturi, doua buzunare ascunse, prevăzute cu clapa. In partea superioara, stanga sus, are prevăzută o bentita, cusuta in partea exterioara, iar sub guler este prinsa cu un nasture, pe care se pun tresele pentru ierarhizare.

Haina se poarta cu camasa de culoare bleu si cravata de culoare neagra.

 • 2. Pantalonul, in varianta vara-iama, se confecționează din aceleași materiale ca si haina, fiind de culoare griinchis, cu vipusca de culoare neagra inclusa in cusătură. Are croiala dreapta, fara manșeta, lungimea poate ajunge pana la partea superioara a tocului incaltamintei, iar lărgimea ei este intre 210-250 mm, in raport cu talia. Pantalonul este prevăzut cu doua buzunare laterale si un buzunar la spate, inchis cu clapa si nasture. Pantalonul se confecționează cu betelie obișnuita si este prevăzut cu patru gaici lungi de 70 mm si late de 20 mm, prinse in partea superioara prin cusătură beteliei, iar in partea inferioara prinse cu nasture de format mic, astfel incat pantalonul sa permită portul centurii a cărei lățime este de 50 mm.

 • 3. Fusta se confecționează, in locul pantalonului, numai la costumul de vara al femeilor. Croiala este dreapta, lărgimea stabilindu-se in raport cu talia, iar lungimea este de 50 mm sub rotula genunchiului.

 • 4. Camasa-bluza se confecționează din poplin sau tercot de culoare bleu, inchisa la gat si incheiata cu 5 nasturi; maneca este scurta, in partea superioara avand doua buzunare cu burduf si clape care se încheie cu cate un nasture de format mic. Pe clapa buzunarului din partea stanga se aplica o bentita lata de 30 mm, cusuta in partea exterioara si prinsa cu un nasture spre interior, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.

Camasa-bluza se poarta deschisa la gat (sau cu cravata), cu partea inferioara introdusa in pantaloni sau in fusta. Poate fi purtata si sub haina, cu cravata.

 • 5. Camasa se confecționează din panza, poplin sau tercot de culoare bleu. Se poarta cu cravata sub veston sau scurta de vani.

 • 6. Scurta de vani se confecționează din tercot impermeabilizat de culoare neagra. Se poarta deschisa la gat, putând fi purtata si inchisa datorita croiului cu revere răsfrânte; se incheie cu fermoar pe interior si la 4 nasturi pe exterior.

In partea de jos si la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu doua buzunare oblice ascunse, care se incheie cu fermoar. Pe interior, in partea dreapta, este prevăzută cu un buzunar care se incheie cu un nasture.

Pe cusătură de deasupra buzunarului oblic, din partea stanga, se aplica o bentita din același material, lata de 30 mm, cusuta in exterior si prinsa cu nasture in interior, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.

Spatele este confecționat din trei parii, una in partea de sus si doua in partea de jos, prevăzute cu pense. Lungimea trebuie sa depaseasca talia cu 100-120 mm.

7 Pelerina de ploaie are croiala tip raglan si este deschisa la gat, cu posibilitatea de a fi purtata si inchisa. Se incheie in fata la un rând cu 4 nasturi ascunsi, iar ajustarea in talie se face cu ajutorul unui cordon cu doua catarame din metal sau Înlocuitori.

Maneca are croiala raglan. Pelerina este prevăzută cu doua buzunare așezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime si de 40 mm lățime) sub guler, si se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confecționată din același material,

Pelerina de ploaie este de culoare neagra si se confecționează dintr-un material impermeabil.

In partea stanga sus are o bentita cusuta in exterior (lunga de 100 mm si lata de 30 mm) si prinsa cu un nasture sub rever, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.

 • 8. Scurta imblanita se confecționează din tercot impermeabilizat de culoare neagra, ușor matlasata, cu mesada detașabila, de culoare asortata cu fata scurtei. Modelul este tip sport, se incheie cu fermoar in interior si cu butoni in exterior, are guler pe gat, prevăzut cu șnur ascuns.

In talie si in partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu șnur ascuns. Lateral (stanga-dreapta), in partea de jos, sunt dispuse doua buzunare aplicate, drepte, cu clape care se incheie cu nasturi. In partea de sus (stanga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se inchid cu nasturi. Pe clapa buzunarului de sus, din partea stanga, este prevăzută o bentita (100 mm lungime si 30 mm lățime) cusuta in partea dinspre umăr si prinsa cu un nasture in partea interioara, pe care se aplica tresele de ierarhizare. Lărgimea scurtei imblanite se Stabilește in raport cu talia, acoperind in intregime bazinul.

 • 9. Șapca se confecționează din același material cu costumul de vara sau de iama, după caz.

Calota șepcii este de forma ovala, cu distanta de 20 mm intre diametrul lățimii si diametrul lungimii, este intinsa cu ajutorul unei sârme din otel, pentiu a-si menține forma.

Banda are diametrul ce rezulta din marimea șepcii si se confecționează din carton tare. Pe partea exterioara a benzii se aplica o tesatura din lana (lata de 40 mm) de culoare neagra, cu romburi de culoare bleu.

Șapca este căptușită cu tesatura de culoare asortata calotei.

Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovalizata, si se fixeaza Ia șapca, inclinat.

Șapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagra. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colturilor cozorocului cu cate un buton de culoare galbena. Șapca are aplicata, in fala - la centru - pe banda, emblema.

Cozorocul de la șapca șefului Politiei Comunitare si a adjunctului (adjunctilor) acestuia este prevăzut cu trei rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de servicii cu doua rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de birouri si compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcționarii publici de execuție acesta este simplu. Frunzele de stejar se confecționează din metal de culoare galbena.

 • 10. Șepcuța cu cozoroc se confecționează din tercot de culoare gri-petrol. Calota se confecționează in clini si are inscripționat pe mijlocul ei "POLITIA COMUNITARA".

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere. In fata, sub inscripția "POLITIA COMUNITARA", este aplicata emblema pentru coifura.

 • 11. Bascul se confecționează din stofa de postav, este de culoare neagra, iar in lateral, pe partea stanga, se aplica emblema.

 • 12. Căciulă este de culoare neagra, confecționată din postav, prevăzută cu doua clape din blana naturala de ovine. Clapa din fata este rotunjită, iar cea din spate formează doua urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi si o bentița pentru incheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie. La mijlocul clapei din fata se aplica emblema.

Căciulă este căptușită cu tesatura din celofibra in amestec cu fibre poliamidice sau poliesterice, asortata la culoarea calotei.

Pentru șeful Politiei Comunitare si adjunctul (adjunctii) acestuia, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

 • 13. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagra, prevazuti cu bombeuri, au talpa si tocuri din cauciuc si se incheie cu șireturi sau cu fermoar.

 • 14. Pantofii sunt din piele de culoare neagra, prevazuti cu bombeuri, fara ornamentație, si se incheie cu șireturi.

Pentru sezonul de vara se pot confecționa pantofi perforați, iar pentru femei aceștia pot avea decupaj.

 • 15. Centura este de culoare neagra, fara diagonala, are latimea de 50 mm si se incheie cu o catarama din metal de culoare galbena.

 • 16. Emblema se aplica pe șapca si pe căciulă de către personalul Politiei Comunitare cu drept de uniforma. Se confecționează din metal de culoare galbena, in forma de rozeta circulara, cu diametrul de 40 mm, incadrata cu un rând de frunze de stejar.

Pentru șeful Politiei Comunitare, adjunctul (adjunctii) si șefii de servicii emblema este incadrata cu trei rânduri de frunze de stejar, este bombata, avand in centrul sau un triunghi echilateral cu colturile rotunjite si latura de 35 mm, emailat in culorile drapelului de stat al României, si are imprimata in relief, in partea superioara, inscripția de culoare alba "ROMANIA", iar in partea inferioara, inițialele "P.C.”

 • 17. Cravata se confecționează din tesatura poliesterica tip matase, este de culoare neagra, cu un medalion cu inscripția ''P.C." pe fond de culoare albastra si cu tricolorul in diagonala.

 • 18. Fularul se confecționează din fibre P.N.A. tip lana, de culoare neagra.

 • 19. Puloverul se confecționează din fire tip lana de culoare gri-petrol cu anchior, cu sau fara mâneci.

Puloverul este prevăzut pe umeri cu platca si epoleți de culoare bleu. Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din același material. Pe pieptul stâng este prevăzută o banda velcro pentru fixarea Însemnului de grad. La 3 cm de umeri se aplica ecusonul "POLITIA COMUNITARA".

 • 20. Ecusonul pentru maneca se confecționează din fibre poliesterice pe fond de culoare bleu, avand in partea superioara inscripția "POLITIA COMUNITARA", la mijloc culorile drapelului de stat al României, așezate in poziție verticala, iar in partea inferioara se inscrie denumirea orașului. Se poarta pe brațul stâng de către intregul personal cu drept de uniforma si se aplica la 5 cm de cusătură umărului.

 • 21. Numărul matricol se confecționează din metal in forma de octogon, pe fond de culoare galbena, in care se inscrie o rozeta circulara reprezentând culorile drapelului de stat al României si inscripția "POLITIA COMUNITARA", iar la mijloc, un cerc de culoare bleu, unde sunt trecute numărul matricol al personalului cu drept de uniforma si abrevierea denumirii orașului. Se poarta pe partea dreapta, deasupra buzunarului.

 • 22. Portcametul se confecționează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagra, si se compune din doua fete prinse prinlr-un burduf Partea din spate se rabateaza sub forma de capac si se incheie in fata printr-un buton sau tic-tuc. Se poarta fixat pe centura prin doua gaici.

 • 23. Palaria pentru femei se confecționează din fetru de culoare neagra; deasupra borului se montează o banda la fel ca la șapca.

B. Legitimația de serviciu

Legitimația de serviciu se confecționează din imitație de piele (ecologica), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticala, cuprinzând următoarele mențiuni: in partea superioara, tricolorul, iar sub acesta, inscripția "ROMANIA"; sub acestea se inscriu in partea stanga consiliul local care a eliberat-o, mențiunea "POLITIA COMUNITARA", numărul legitimației, iar in partea dreapta va fi aplicata fotografia deținătorului; după aceasta se inscriu numele si prenumele functionamlui public din Politia Comunitara, codul numeric personal, numărul matricol, data emiterii legitimației, semnătură șefului Politiei Comunitare din care face parte deținătorul si stampila structurii.

In partea inferioara a legitimației se introduce emblema Politiei Comunitare, după care se aloca 6 spatii suprapuse pentru aplicarea vizelor anuale care se semnează de șeful Politiei Comunitare.

C. însemnele distinctive de ierarhizare

In raport cu funcțiile Îndeplinite, insemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme si mărimi:

 • a) șeful Politiei Comunitare - trei stele tip octogon metalice, de culoare galbena, așezate pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, la o distanta de 5 mm intre ele;

 • b) adjunctul șefului - doua stele tip octogon metalice, de culoare galbena, așezate pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, la o distanta de 5 mm intre ele;

 • c) șeful de serviciu - o stea tip octogon metalica, de culoare galbena, așezata pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, prinsa la jumatatea bentiței;

 • d) șeful de birou sau compartiment - trei trese din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, așezate paralel pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, avand intre ele o distanta de 5 mm;

 • e) funcționar comunitar superior - doua trese din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, așezate paralel pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, avand intre ele o distanta de 5 mm;

 • f) funcționar comunitar principal - o tresa din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, așezata pe banda de culoare bleu, din tesatura de lana, cu latimea de 15 mm, prinsa la jumatatea bentiței;

 • g) agent comunitar - o tresa din poliester de culoare albastra, cu lungimea de 15 mm, avand inscripția "P.C."

Consiliul Local al Municipiului Sibiu Serviciul public de Poliție Comunitară a! municipiului Sibiu

Condiții de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Serviciului public de Poliție Comunitară al municipiului Sibiu

Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Serviciului public de Poliție Comunitară al municipiului Sibiu vor fi organizate de către serviciul public, cu excepția celor privind funcția de director executiv și director executiv adjunct care vor fi organizate potrivit legii de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. >

Concursul va cuprinde trei etape, astfel:

 • a) selectarea dosarelor de înscriere;

 • b) lucrare scrisa/teste-grila, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției sau postului;

 • c) interviu.

Condițiile generale, condițiile specifice ( inclusiv fișa psihologică, cu aviz pentru port și utilizat armament letal sau neletal și avizul Poliției Municipiului Sibiu, privind portul și utilizarea armamentului letal sau neletal), precum și bibliografia concursului se stabilesc in conformitate cu dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice raportat la specificul activității corespunzătoare postului.

Ocuparea postului de către personalul contractual se face prin susținerea unei probe practice și a interviului, in raport cu cerințele stabilite prin fișa postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual.

Dosarele candidaților se întocmesc, în condițiile legii, diferențiat pentru funcționarii publici sau personalul contractual, după caz.

Dosarele candidaților admiși se prezintă primarului de către comisia de concurs, însoțite de propunerea de numire. Primarul emite dispoziția de numire în funcția publica în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care candidați! au fost declarați admiși.

Președinte                      Contrasemnează

Constantin Rascarache                  Secretar

//) /A                          Iordan Nicola

C onsiliu! Local al Municipiului Sibiu                                                             Anexa nr. la HCL nr._/2005

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE POL IȚIE COMUNITARĂ AL Ml NICIPILLUI SIBIU

STA I DE FUNCȚII

SERVICII L PUBLIC DE POLIȚIE COMUNI I ARĂ AL MI NICIPIUI.UI SIBIU

NR.

URI

F U N C Ț 1 A

CLASA/NIVEL

STUDII

NR. POSTI R1

1

DIRECTOR EXEl UTIV

- inspector superioi 1

l

1

2

Auditor asistent 1

1

1

3

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCI

- inspector superior 1

1

1

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

4

Consilier juridic debutant

1

I

SERVICIUL POLIȚIE COMUNITARĂ

5

Șef serviciu - inspector superior 1

I

1

BIROU SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ

6

Șef birou inspector principal 1

1

1

7

Agent comunitar - referent superior 3

III

10

8

Agent comunitar referent principal 3

III

15

9

Agent comunitar referent asistent 3

III

10

10

Agent comunitar - referent debutant

III

5

1 1

Guard 1

G / M

10

BIROU PAZĂ

12

Șef birou inspector principal 1

1

1

13

Agent comunitar - referent superior 3

III

5

14

Agent comunitar - referent principal 3

III

5

15

Agent comunitar - referent debutant

III

10

16

Ci nard 1

G / M

9

BIROU INTERVENȚII Șl DISPECERA!

17

Șef birou inspector principal 1

1

1

18

Agent comunitar referent superior 3

III

3

19

Agent comunitar referent principal 3

III

4

20

Agent comunitar referent debutant

III

3

SERVICIUL PRO I ECȚIE CIVILĂ Șl P.S.L

21

Șef serviciu inspector principal 1

>

1

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIN ILĂ

2 2

inspector superior 1

1

1

o

Inspector debutant

1

1

24

Referent asistent 1

III

1

-> s

Magaziner 1

M /Ci

1

26

Muncitor calificat 1

,M /G

1

(OM

PARTLMENT P.S.L PĂLTINIȘ

’ 7

Șef formație pază pompieri Xl

M G

1

28

Pompier

M (i

4_________

r

DIRICTOR 1 XI ( l TIV \l).ll N< I - consilier supcrioi 1

1

I

BIROU FINANCIAR CONTABIL

30

Șei birou - inspector principal 1

1

1

31

Inspector debutant

1

2

32

Referent principal 1

III

7

A A 3 3

Casier 1

M / G

1

(OM

PARTIMENT RESURSE UMANE

34

Inspector principal 1

1

1

Inspector debutant

1

1

36

Referent principal 1

III

1

BIR(

RJ ADMINISTRAI IV ARMAMENT, MUNIȚIE ARHIVĂ

37

.Șef birou - inspector principal 1

1

1

38

Referent de specialitate principal 1

II

1

39

Referent principal 3

III

2

40

Magaziner 1

M / G

1

41

Arhivar 1

M / G

1

42

îngrijitor 1

M / G

I

43

Muncitor calificat 1

M / G

2

TOTAL

127

' Funcții de natură contractuală.