Hotărârea nr. 402/2005

HOTARAREA NR. 402 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele din parcul auto al Primariei Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 402 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din parcul auto al Primăriei Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2005,

Analizând raportul nr. 64814/2005 prin care Serviciul administrativ propune stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din parcul auto al Primăriei Municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că în legislația în vigoare nu este reglementat acest consum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile O G. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice,

In temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se stabilește consumul lunar de carburanți în cantitate de 250 1/lună/vehicul, pentru autoturismele din parcul auto al Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2005

Președinte

Constantin Rascarache


Contrasemnează/

Secretar /

Iordan Nicola /