Hotărârea nr. 400/2005

HOTARAREA NR. 400 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, Amenajare terasa vis – a vis de Biserica Ursulinelor ”.

HOTĂRÂREA NR.400 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoinici, pentru obiectivul de investiții faza SF „ Amenajare terasă vis - a vis de Biserica Ursulinelor

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2005,

Analizând raportul nr. 65075/2005 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții faza SF „ Amenajare terasă vis - a vis de Biserica Ursulinelor”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera ,,m” și ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții faza SF

„ Amenajare terasă vis - a vis de Biserica Ursulinelor”, după cum urmează :

I. INDICATORI ECONOMICI fără T V A.

TOTAL             150.220,0    lei RON

din care :

C + M               140.387,0    lei RON

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2005