Hotărârea nr. 388/2005

HOTARAREA NR. 388 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD - Creare gol de usa la strada” la spatiul comercial situat in Sibiu, str. Semaforului nr. 26, bl. 36, sc.D, ap. 73, parter

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HO TAXAREA NR.388 privind aprobarea documentației de urbanism “PUD - Creare gol de ușă la stradă” la spațiul comercial situat în Sibiu, str. Semaforului nr. 26, bl. 36, sc.D, ap. 73, parter

Consiliul local al municipiului Sibiu intrunit in ședința ordinara din data de 24.11./2005,

Analizând Raportul nr.64815/2005, prin care Direcția Arhitect Sef, propune aprobarea documentației “PUD - Creare gol de ușă la stradă” la spațiul comercial situat în Sibiu, str. Semaforului nr. 26, bl. 36, sc.D, ap. 73, parter conform proiectului nr. 43/2005 întocmit de c.arh. Nicolae Ardeș prin SC AN - PROIECT SRL,

Având in vedere Hotararea nr.94 din 1999 a Consiliului local al municipiui Sibiu, de aprobare PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56, alin.l din L.3 50/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr.50/1991 cu modificările si completările ulterioare

In temeiul art. 38 ,alin.2 lit.”k” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aproba documentația de urbanism “PUD - Creare gol de ușă la stradă” la spațiul comercial situat în Sibiu, str. Semaforului nr. 26, bl. 36, sc. D, ap 73, parter, conform proiectului nr. 43/2005 întocmit de c.arh. Nicolae Ardeș prin SC AN - PROIECT SRL, cu respectarea strictă a condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2 -Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2005


Președinte

Constantin Rascarache