Hotărârea nr. 379/2005

HOTARAREA NR. 379 privind aprobarea documentatiei PUD - "Construire cartier imobile, apartamente Sibiu, zona Calea Dumbravii", FN beneficiar SC IMOINVEST Cluj Napoca (Art. 1 revocat prin HCL NR. 201/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HO TARARE A NR.379

privind aprobarea documentației PUD”Construire cartier imobile, apartamente Sibiu, zona Calea Dumbrăvii”, FN beneficiar SC IMOINVEST Cluj Napoca

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 27.10.2005,

Analizând Raportul nr. 60789/2005 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD “Construire cartier imobile, apartamente” Sibiu zona Calea Dumbrăvii FN, pe un teren proprietate privata in suprafața de 7880 mp identificat prin CF Sibiu nr. 3634, nr top 4036/1/2/3, 4036/1/2/4, 4036/1/2/5, 4036/1/2/6, 4036/1/2/7, 4036/1/2/8, 4036/1/2/9, 4036/1/2/10, 4036/1/2/11, 4036/1/2/12, 4036/1/2/13, 4036/1/2/14, 4036/1/2/15/1, 4036/1/2/16/1, 4036/1/2/17/1, 4036/1/2/18/1, 4036/1/2/19/1, conform proiect nr. 23/2005 elaborat de SC Arhigraf SRL , arh.Vladimir Grigorov,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin.

(2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Ar t. 1- Se aproba documentația PUD”Construire cartier imobile, apartamente”

Sibiu, zona Calea Dumbrăvii FN, pe un teren proprietate privata identificat prin

CF Sibiu nr. 3634, nr. top. 4036/1/2/3, 4036/1/2/4, 4036/1/2/5, 4036/1/2/6, 4036/1/2/7,

4036/1/2/8, 4036/1/2/9, 4036/1/2/10, 4036/1/2/11, 4036/1/2/12, 4036/1/2/13,

4036/1/2/14, 4036/1/2/15/1, 4036/1/2/16/1, 4036/1/2/17/1, 4036/1/2/18/1,

4036/1/2/19/1, conform proiect nr. 23/2005,elaborat de SC Arhigraf SRL, arh.Vladimir

Grigorov, cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avize.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2005

Președinte

Otilia anContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola