Hotărârea nr. 378/2005

HOTARAREA NR. 378 privind adoptarea protocolului de predare - primire conducte si bransamente gaze naturale din zona Industriala Vest Aeroport Sibiu , Extindere – Etapa a II a incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Distrigaz Nord S.A Targu Mures

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 27.10.2005

Analizând raportul nr.60562/2005 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea protocolului de predare - primire conducte si branșamente gaze naturale dm zona Industriala Vest Aeroport Sibiu , Extindere - Etapa a II a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Distrigaz Nord S.A Targu Mureș,

Văzând avizul Comisiei de studii,prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. ( 33) din Legea nr.351/2004 privind gazele naturale

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „d” și ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă protocolul de predare - primire conducte si branșamente gaze naturale din zona Industriala Vest Aeroport Sibiu , Extindere - Etapa a II a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu si Distrigaz Nord S.A Targu Mureș, conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.l. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2005

Președinte

Otilia ManContrasemnează

Secretar Iordan Nicqla.

Anexa nr... A..........>

IaH.C.L. nr...3^1/&W

PROTOCOL

De predare-primire a rețelelor de distribuție gaze naturale presiune medie, din Zona Industrială Vest Aeroport Sibiu - Extindere Etapa a II a, localitatea Sibiu

I.Incheiat intre:

 • 1. S.C.Distrigaz Nord S.A Tg.Mures reprezenrtata prin Director General Virgil Metea si Director General adj. Dr.Achim Saul - in calitate de concesionar al serviciului de distribututie din localitatea Targu Mureș

 • 2.Primaria municipiului Sibiu, reprezentată prin Primar Klaus Wemer lohannis si Director Economic Viorica Bandescu

Se predau in exploatare si intretinere rețelele de distribuție gaze naturale din zonele aflate in perimetrul de concesionare al S.C. Distrigaz Nord S.A. Tirgu Mureș, aflate pe teritoriul administrative al municipiului Sibiu după cum urmeaza:

 • -  Conductă distribuție Dn 100 mm = 156 ml

 • -  Conductă distribuție Dn 150 mm = 1090 ml ( compusa din trei tronsoane de 380 ml, 364 ml si 346 ml)

 • -  Conductă distribuție Dn 200 ml = 930 ml

II Consiliul Local al municipului Sibiu.preda rețelele de distribuție gazelor naturale enumerate mai sus si cartea tehnica a construcției la S.C. Distrigaz Nord S.A. Tg.Mures in vederea desfășurării serviciului public asa cum a fost definit de art.32 din Legea Gazelor nr.351/2004.

 • III. S.C. Distrigaz Nord S.A. Tirgu Mureș, preia conductele de distribuție a gazelor naturale enumerate mai sus si se obliga sa desfasoare toate activitatile ce deriva din aceasta, respectiv întreținerea, exploatarea, racordarea de noi consumatori, repararea si dezvoltarea rețelelor conform Contractului de concesiune si Legii Gazelor nr.351/2004.

 • IV. Alte dispoziții:

- eventualele litigii care s-ar putea ivi intre parti după semnarea prezentului PROTOCOL vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil litigiul va fi soluționat de către instanța judecătoreasca competenta.

- Forța majora exonerează de răspundere partea care o invoca in condițiile

 • -  Pentru realizarea serviciului de distribuție in cazul utilizării bunurilor proprietate a terților care au fost puse in funcțiune pana la data intrării in vigoare a prezentei legi, S.C. Distrigaz Nord SA Tirgu Mureș are următoarele drepturi:

 • a. ) sa folosească aceste bunuri prin efectul legii;

 • b. ) condițiile de exercitare a acestuia sunt cele prevăzute in procesul

verbal de recepție tehnica si/sau in contract, fara a aduce atingere dreptului prevăzut la lit.a).

 • c. ) sa includă costurile aferente lucrărilor de exploatare, intretinere,

reparații, modernizare si altele, efectuate pentru bunuri, la fundamentarea tarifului pentru serviciul de distribuție prestat, in condițiile reglementarilor ANRGN specifice;

 • d. ) sa utilizeze întreaga capacitate a bunului;

 • e. ) sa asigure accesul unor noi solicitanti, uzind de prerogativele

exclusive conferite de prezentul protocol.

 • -  sa solicite proprietarului bunului, documente tehnico-economice care sa faca dovada calitatii materialelor si lucrărilor efectuate, precum si valorii investiției;

 • -  sa inlocuiasca bunurile in scopul modernizării sau măririi capacitatii sistemului; concesionarul devenind proprietarul bunurilor astfel inlocuite.

Operatorul sitemelor de distribuție se obliga:

 • a. ) sa finanțeze, la expirarea duratei de funcționare, investițiile aferente

inlocuirii bunurilor;

 • b. ) sa opereze si sa intretina bunurile pentru funcționarea in condiții de

siguranța a sistemului.

Orice modificare adusa acestui PROTOCOL se va putea face doar prin acte adiționale semnate de ambele parti.

Președinte

Otilia Man


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola