Hotărârea nr. 375/2005

HOTARAREA NR. 375 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.375

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2005

Analizând raportul nr. 59355/2005 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 122 alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTAR ASTE:

Art.l. - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2005

Președinte

Otiliâ\Man/ Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr


IaHCL 3^


Nr.

crt.

CNP

COD ROL

NUME

ADRESA

DEBIT lei

DOBÂNZI lei

PENALITĂȚI lei

1 1.

10256792

Reisenauer losif

Livezii nr. 27

260,00

262,00

57,00

2.

L

10146631

Soima Mana

Măgheranului nr.

129

327,00

342,00

73,00

3.

2380707323955

10253631

Moisei Mana

Gorăslău nr. 6/36

469,00

473,00

103,00

4.

1660809323947

7003017

Muntoiu loan

Păltiniș

1315,10

1014,00

169,00

5.

2760520323959

10170414

Boaru Elena Daniela

Grâului nr. 11

355,00

423,00

84,00

TOTAL:

2726,10

2514,00

486,00


Presiedinte OtilContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola