Hotărârea nr. 371/2005

HOTARAREA NR. 371 privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu pentru perioda 2005 - 2009, a Codului etic al personalului care ofera servicii sociale si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA AR. 371

privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu pentru perioda 2005 - 2009, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2005, Analizând raportul nr. 59340/2005 al Serviciului Public de Asistență Socială prin care se propune aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu pentru perioada 2005 - 2009, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.ll alin.4, 12, 50A2 alin.4 și 50A4 lit.“l”din OG. nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 alin. 1 din HG nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O G nr. 68/2003 precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, coroborate cu prevederile art.2, 4 și ale anexei 1 pct.I, II și III din Ord. Nr.383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale și a modalității de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori,

In temeiul art.38 alin.2 lit. “s” precum și ale art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Mun. Sibiu pentru perioada 2005 -2009 conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale furnizate de către Serviciul Public de Asistență Socială conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Codul etic al personalului care oferă servicii sociale conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10,2005


Z" Contrasemnează

Secretar

Județul Sibiu

Anexa nr.l la HCL 371/2005


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2005- 2009

Acțiunea / Obiectiv

Instituții partenere

Termene

Rezultate așteptate

Obiectiv strategic 1.: Dezvoltarea a 4 servicii sociale cu caracter primar

Obiectiv operațional 1.1Dezvoltarea activităților de identificare și evaluare inițială, a nevoii sociale individuale, familiale și de grup.

Acțiunea 1.1.1.:

 • - dotare tehnică

Acțiunea 1.1.2.:

 • - încadrare personal specializat (asistenți sociali)

Acțiunea 1.1.3.:

 • - perfecționarea profesională a personalului existent

Acțiunea 1.1.4.:

-încheierea de parteneriate public-privat

-încheierea de parteneriate public-public

Furnizori acreditați

trim.l. 2006

trim.l. 2006

permanent

permanent

Crearea unei baze de date funcțională și eficientă

Creșterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale

Obiectiv operațional 1.2.: Dezvoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor

Acțiunea 1.2.1.:

 • - perfecționarea profesională a personalului implicat în activitatea de informare

Acțiunea 1.2.2.:

 • - încheierea de parteneriate

Acțiunea 1.2.3.:

 • - deschiderea unei pagini pe internet

Acțiunea 1.2.4.:

 • - publicare de articole în presa locală

Furnizori acreditați

permanent

permanent

trim.l. 2006 permanent

Creșterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale

Obiectiv operațional 1.3.: Diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială

Acțiunea 1.3.1.:

 • - organizarea de dezbateri publice organizate cu grupuri de persoane în vârstă

Acțiunea 1.3.2.:

 • - promovarea în mass-media a acțiunilor

Furnizori acreditați

Furnizori acreditați

anual permanent

Implicarea, implementarea politicii publice locale de asistență socială a persoanelor în vârstă

Obiectiv operațional 1.4.: Creșterea calității și dezvoltarea serviciului de consiliere

Acțiunea 1.4.1.:

 • - perfecționarea profesională a personalului implicat în consiliere socială și juridică

Acțiunea 1.4.2.:

 • - angajarea de personal specializat (psiholog)

permanent

trim.l. 2006

Diminuarea gradului de dependență față de serviciile sociale

Obiectiv strategic 2.: Creșterea accesului la serviciile de îngrijire social-medicaiă de natură socială

Obiectiv operațional 2.1Asigurarea serviciului „masa pe roți”pentru un număr de 50 persoane vârstnice în anul 2009

Acțiunea 2.1.1

-Selecția beneficiarilor

AAF PROVITA

permanent

Alimentație îmbunătățită.

Stare de sănătate îmbunătățită.

Menținerea în mediul propriu de viață.

Acțiunea 2.1.2

- Distribuirea mesei la domiciliu prin asigurarea mijlocului de transport, a șoferului și a voluntarului

Cantina Municipiului Sibiu

AAF PROVITA

permanent

Distribuire conform programului 40 beneficiari - 2006-2007 50 beneficiari - 2008-2009

Acțiunea 2.1.3

- Monitorizarea și evaluarea serviciului

-

permanent

Asigurarea standardelor de calitate

Obiectiv operațional 2.2.: Asigurarea de servicii comunitare de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 50 persoane vârstnice

Acțiunea 2.2.1.:

-Identificarea și preluarea solicitărilor

AAF PROVITA

trim.l. 2006

Crearea unei baze de date funcțională și eficientă

Acțiunea 2.2.2.: -Selecția inițială a beneficiarilor

AAF PROVITA

trim.l. 2006

40 beneficiari selectați - 2006-2007

50 beneficiari selectați - 2008-2009

Acțiunea 2.2.3.:

-Selectarea prin concurs a personalului specializat în îngrijirea la domiciliu

AJOFM

AAF PROVITA

trim.l. 2006

Angajarea unui număr de 6 îngrijitori la domiciliu

Acțiunea 2.2.4.:

-Organizarea serviciului:

- angajarea de personal specializat ( asistent social, psiholog)

-stabilirea procedurilor și a instrumentelor de lucru

AAF PROVITA

trim.l. 2006

-Proceduri clare de lucru -Ancheta socio-medicală -Grila de dependență -Fișa de servicii

-Raport de activitate, etc.

Acțiunea 2.2.5.:

-Elaborarea planului individual de servicii pentru beneficiari

AAF PROVITA

permanent

-40 planuri individualizate de servicii -2006-2007

-50 planuri individualizate de servicii -2008-2009

Acțiunea 2.2.6.: -Implementarea planului de servicii

AAF PROVITA

permanent

-40 persoane vârstnice îngrijite la domiciliu - 2006-2007

-50 persoane vârstnice înghrijite la domiciliu - 2008-2009

Acțiunea 2.2.7.:

-Reevaluarea cazurilor

AAF PROVITA

semestrial

Verificarea modului de furnizare a serviciilor, reevaluarea situației persoanelor vârstnice, înregistrarea în permanență a informațiilor, progreselor și a evoluției cazurilor care au ca rezultat modificarea sau revizuirea planului de servicii.

Acțiunea 2.2.8.:

-Monitorizarea îngrijitorilor la domiciliu

AAF PROVITA

începând cu trim.ll 2006

4 reuniuni de lucru/lună

Respectarea programului de lucru de către îngrijitori și a standardelor de calitate a serviciilor.

Acțiunea 2.2.9.:

-Evaluarea serviciilor oferite de către beneficiari

AAF PROVITA

semestrial

Studii de evaluare

Servicii de îngrijire de calitate

Acțiunea 2.2.10.:

-Primirea solicitărilor, evaluarea și selectarea noilor beneficiari

AAF PROVITA

permanent

50 beneficiari - capacitatea maximă a serviciului

Obiectiv operațional 2.3.: înființarea unui centru de zi pentru un număr de 120 persoane vârstnice

Acțiunea 2.3.1.:

Căminul de persoane

Crearea unei baze de date funcțională și eficientă

-Identificarea și preluarea solicitărilor

vârstnice

trim.l. 2006

Acțiunea 2.3.2.:

-Elaborarea planului individual de servicii pentru beneficiari

Căminul de persoane vârstnice

permanent

-120 planuri individualizate de servicii

Acțiunea 2.3.3.: -Implementarea planului de servicii

Căminul de persoane vârstnice

permanent

-120 persoane vârstnice beneficiare de serviciile centrului de zi

Acțiunea 2.3.4.:

-Reevaluarea cazurilor

Căminul de persoane vârstnice

semestrial

Verificarea modului de furnizare a serviciilor, reevaluarea situației persoanelor vârstnice, înregistrarea în permanență a informațiilor, progreselor, evoluției cazurilor care au ca rezultat modificarea sau revizuirea planului de servicii.

Acțiunea 2.3.5.:

-Evaluarea serviciilor oferite de către beneficiari

Căminul de persoane vârstnice

semestrial

Studii de evaluare

Servicii de îngrijire de calitate

Obiectiv strategic 3: Crearea și dezvoltarea serviciilor alternative adaptate nevoilor persoanelor cu handicap grav

Obiectiv operațional 3.1: Creșterea calității serviciilor prestate de asistentul personal pentru un nr. de 425 persoane cu handicap grav

Acțiunea 3.1.1

-Selectarea persoanelor care urmează să fie angajate asistent personal

-

permanent

Angajarea unui nr. de 425 asistenți personali

Acțiunea 3.1.2

-Monitorizarea asistenților personali

-

permanent

Servicii de îngrijire de calitate

Acțiunea 3.1.3

-Instructajul anual al asistenților personali prevăzut de H.G. 427/2001

-

trimestrial 115/trim. I 110/ trim. II 100 /trim. III 100/trim. IV

425 asistenți personali instruiți

Acțiunea 3.1.4

-Evaluarea trimestrială a activității asistentului personal

-

trimestrial

Servicii de îngrijire de calitate

Obiectiv operațional 3.2: Crearea a două centre de îngrijire prin terapie ocfupațională pentru tinerii cu handicap grav cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani

Acțiunea 3.2.1

- Identificarea spațiului

-

trimestrul IV 2008

înființarea a două centre

Acțiunea 3.2.2

-Selectarea personalului de specialitate

Furnizori acreditați

-

Asigurarea de personal specializat

Acțiunea 3.2.3 -Dotarea tehnică și materială

Furnizori acreditați

trimestrul I

2009

Crearea condițiilor tehnico-materiale de funcționare a centrelor

Acțiunea 3.2.4

-Selectarea beneficiarilor

Furnizori acreditați

trimestrul I

2009

40 tineri cu handicap grav cu vârsta între 18-35 ani beneficiari ai serviciilor centrului

Acțiunea 3.2.5

-Elaborarea planului individual de servicii pentru beneficiari

Furnizori acreditați

trimestrul I 2009

Stabilirea de servicii adecvate nevoii personale

Acțiunea 3.2.6

-Implementarea planului de servicii

Furnizori acreditați

începând cu trim.ll.2009

Tineri cu handicap asistați în cadrul centrului

Acțiunea 3.2.7

-Evaluarea serviciilor oferite beneficiarilor

Furnizori acreditați

semestrial

Servicii acreditate de calitate

Acțiunea 3.2.8

-Evaluarea și selectarea noilor beneficiari

Furnizori acreditați

permanent

Asigurarea de servicii în limita capacității centrelor

Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa

Obiectiv operațional 4.1.: Prevenirea separării copilului de familia sa prin întocmirea planului de servicii

Acțiunea 4.1.1.

- Identificarea și preluarea solicitărilor

Furnizori acreditați

permanent

Cerarea unei baze de date eficientă și funcțională cu privire la copii aflați în dificultate sau în situații de risc.

Acțiunea 4.1.2.

-Evaluarea inițială a situației copilului prin efectuarea anchetei sociale

Furnizori acreditați

Maxim 72 de ore de la înregistrarea solicitării directe sau a semnalării cazului

Identificarea nevoii copilului și a familiei sale, în funcție de care se stabilește o măsură de protecție asupra minorului.

Acțiunea 4.2.3.

-Informarea și consilierea familiilor aflate în situație de abandon al copilului, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie

Furnizori acreditați

permanent

Creșterea capacității familiei în vederea depășirii situației de dificultate în care se află.

Acțiunea 4.1.4.

-Elaborarea planului de servicii și emiterea dispoziției primarului de aprobare a acestuia

Furnizori acreditați

maxim 30 de zile de la înregistrarea

Creșterea accesibilității copilului și a familiei sale la serviciile și prestațiile destinate menținerii copilului în familie.

cazului

Acțiunea 4.1.5

-Implementarea planului de servicii

Furnizori acreditați

de la data aprobării

Verificarea demarării serviciilor și prestațiilor destinate menținerii copilului în familie.

Acțiunea 4.1.6.

-Monitorizarea și evaluarea cazurilor

Furnizori acreditați

3 luni

Medierea relației între copil, familie și profesioniști.

Reevaluarea situației copilului, înregistrarea în permanență a informațiilor, progreselor, evoluției cazurilor.

Modificarea sau revizuirea, după caz , a planului de servicii.

Asigurarea unor servicii de calitate.

Acțiunea 4.1.7.

-Monitorizare post servicii și închiderea cazului

Furnizori acreditați

3 luni

Consolidarea rezultatelor obținute în urma îndeplinirii obiectivelor planului de servicii.

încurajarea autonomiei familiei pentru a nu crea dependența acesteia față de serviciile sociale.

Tansmiterea către DGASPC a cererii de instituire a unei măsuri de protecție specială a copilului.

Obiectiv operațional 4.2:. susținerea centrului de consiliere pentru copil și familie - Fundația “Un copil o Speranță” U.C.O.S. România

Acțiunea 4.2.1.

- Angajare prin concurs a personalului de specialitate (psiholog, jurist, asistent social)

ucos

Trim. I 2006

Satisfacerea nevoilor clienților prin oferirea unor servicii de specialitate, de calitate.

Acțiunea 4.2.2.

-Identificarea și preluarea solicitărilor

ucos

permanent

Crearea unei baze de date funcțională și eficientă cu copii aflați în dificultate

sau în situații de risc.

Acțiunea 4.2.3.

-Evaluarea inițială a situației copilului și a familiei acestuia.

UCOS

Maxim în 72 de ore de la înregistrarea solicitării directe sau a semnalării cazului

Identificarea nevoii copilului și a familiei sale, în funcție de care se stabilește o măsură de protecție asupra minorului

Acțiunea 4.2.4.

-Elaborarea planului individual de intervenție și a planului personalizat de consiliere pentru fiecare caz în parte.

ucos

maxim 30 de zile de la înregistrarea cazului

Creșterea accesibilității copilului și a familiei sale la serviciile destinate menținerii copilului în familie.

Acțiunea 4.2.5.

-Implementarea planului individual de intervenție și a planului personalizat de consiliere.

UCOS

1 lună

Verificarea demarării serviciilor destinate menținerii copilului în familie.

Acțiunea 4.2.6.

-Monitorizarea și evaluarea cazurilor.

ucos

3 luni

Medierea relației între copil, familie și profesioniști.

Reevaluarea situației copilului, înregistrarea în permanență a informațiilor, progreselor, evoluției cazurilor.

Modificarea sau revizuirea, după caz , a planului individual de intervenție și a planului personalizat de consiliere.

Asigurarea unor servicii de calitate.

Acțiunea 4.2.7.

-Monitorizare post servicii și închiderea cazului

ucos

3 luni

Consolidarea rezultatelor obținute în urma îndeplinirii obiectivelor planului individual de intervenție și a planului personalizat de consiliere.

încurajarea autonomiei familiei pentru a nu crea dependența acesteia față de

serviciile sociale.


Acțiunea 4.2.8.

-Evaluarea serviciilor oferite beneficiarilor


ucos


permanent


Studiu de evaluare

Creșterea calității serviciilor oferite.


Președinta

Otilia Ma
Județul Sibiu

Anexa nr. Ia HCL nr. 371/2005


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CARTA DREPTURILOR

BENEFICIARILOR DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA

CAPITOLUL I
DREPTURI GENERALE

Art.L Beneficiarii de servicii sociale acordate de serviciu pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de violența în familie, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială, cetățeni români cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Sibiu, fără deosebire de rasă, naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenență politică.

Art.2. Pot beneficia de serviciile sociale acordate de serviciu cetățenii altor state și apatrizii, care au domiciliul sau reședința pe raza municipiului Sibiu.

Art.3. Serviciile sociale se acordă la solicitarea clientului sau în urma sesizării venite din partea cetățenilor, unor instituții sau reprezentanți ai societății civile.

Art.L Drepturile se stabilesc, se suspendă, se modifică după caz încetează în condițiile și procedurile prevăzute de normele legale în vigoare.

Art.5. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoștința acestora și a angajaților prin afișarea Cartei la sediul serviciului precum și prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate.

Art.6. Prezenta cartă se va completa periodic funcție de dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale la nivelul serviciului și funcție de reglementările legale ce vor apare în domeniu.

CAPITOLUL II
DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art.7. Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile și libertățile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.

Art.8. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi și libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să își controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale.

Art.9. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenția socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă.

Art.10. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea clientului și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.

Art.ll. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie precum și funcție de resursele umane și materiale ale serviciului.

Art.12. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politețe și considerație din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale.

Art.13. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferență respectiv la dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru situația socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptățiți să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor.

Artl4. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viața intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor.

Art.15. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale acordate putând negocia orice modificare cu profesionistul și de a realiza orice activitate de intervenție pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral.

Art.16. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

CAPITOLUL III
DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE INFORMARE

Art.17. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corectă, obiectivă, conformă cu realitatea și centrată pe problema clientului fiind transmisă într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitate de înțelegere a clientului dându-i clientului posibilitatea de a opta în cunoștință de cauză pentru o formă sau alta de ajutor.

Art.18. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare adaptată în funcție de nevoile și problemele lor.

Art.19. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare completă care să cuprindă toate avantajele și dezavantajele opțiunilor posibile.

Art.20. Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare operativă realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării.

CAPITOLUL IV
DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE CONSILIERE

Art.2L Consilierea se realizează prin încheierea unui contract între reprezentantul serviciului social și client în care sunt stabilite drepturile și obligațiilor părților precum și răspunderea părților în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

Art.22. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundată a problemelor și totodată o explorare a soluțiilor alternative în vederea depășirii situației de risc în care se află clientul.

Art.23. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră și imparțială ceea ce presupune neimplicarea profesionalistului în relații sentimentale, de rudenie, de prietenie cu clientul, cât și netranspunerea profesionistului în starea emoțională a clientului. 5

CAPITOLUL V
DREPTURI SPECIFICE PERSOANELOR VÂRSTNICE CARE BENEFICIAZĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Art.24. Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu corespunzător nevoilor persoanei vârstnice conform contractului încheiat între serviciul social și beneficiar.

Art.25. Dreptul de a fi informați despre calificarea și experiența personalului care le acordă îngrijirea la domiciliu, tarifele stabilite conform tipului de serviciu solicitat.

Art.26. Dreptul de a fi vizitate pe perioada cât sunt internate în spital..

Art.27. Dreptul de a beneficia de servicii de îngrijire permanent prin înlocuirea îngri jitorilor la domiciliu în perioada de concediu în limita posibilităților.

Art.28. Dreptul de a fi consultați cu privire la programul de îngrijire, de a renunța la serviciile socio-medicale de natură socială stabilite inițial în baza unei reevaluări a gradului de dependență și de a solicita altele care se impun.

CAPITOLUL VI
DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE (PERSOANE CU HANDICAP) ASIGURATE DE ASISTENTUL PERSONAL

Art.29. Dreptul de a fi tratat cu respect, bună credință și înțelegere.

Art.30. Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu conform contractului de muncă încheiat de asistentul personal cu primarul municipiului Sibiu.

Art.31. Dreptul de a beneficia de sprijin în realizarea planului de recuperare.

Art.32. Ajutor și sprijin pentru implicarea sa în viața cotidiană.

CAPITOLUL VII
DREPTURI SPECIFICE PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE SERVICIILE ASIGURATE IN CADRUL CENTRELOR DE ZI

Art.33. Dreptul de a participa la activitățile din centrul de zi conform programului stabilit în fișa individuală, în baza planului de servicii, după caz, a planului individualizat de protecție, în condițiile legii.

Art.34. Dreptul de a fi consultați cu privire la programul de activități.

Art.35. Dreptul de a propune îmbunătățiri programului de activitate.

Art.36. Dreptul ca familia beneficiarului să primească informații cel puțin o dată pe săptămână despre comportamentul, activitatea, starea fizică și psihică a beneficiarului.

Art.37. Dreptul de a refuza - în condiții obiective - primirea serviciilor sociale.

CAPITOLUL VIII
OBLIGAȚII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art.38. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică.

Art.39. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilități, respectiv de a-și asuma toate responsabilitățile obișnuite ale unei ființe umane ca membru al unei familii, al comunității și ca cetățean în acord cu normele legale în vigoare.

Art.40. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligați să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale.

Art.4L Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligați să contribuie la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială, după caz.

Art.42. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social.

Art.43. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a coopera cu profesionistul în acordarea serviciilor sociale.

Art.44. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a sesiza conducerea Serviciului Public de Asistență Socială în cazurile în care profesionistul nu-și îndeplinește corespunzător atribuțiile prevăzute în fișa postului și obligațiile prevăzute în Codul etic.

Art.45. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să manifeste respect în relația cu profesionistul.

CAPITOLUL LX
OBLIGAȚII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art.46. Obligațiile beneficiarilor de servicii sociale de informare și consiliere:

- respectarea prevederilor contractului încheiat cu Serviciul Public de Asistență Socială;

Art.47. Obligațiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane vârstnice) care beneficiază de îngrijire la domiciliu:

 • - respectarea prevederilor contractului încheiat cu Serviciul Public de Asistență Socială;

 • - participarea în măsura posibilităților la serviciile casnice acordate;

 • - anunțarea din timp a Serviciului Public de Asistență Socială cazurile în care acesta părăsește domiciliul pentru o anumită perioadă (inclusiv pentru o zi).

Art.48. Obligațiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane cu handicap) asigurate de asistentul personal:

 • - actualizarea certificatului de încadrare în gradul de handicap prevăzut de lege;

 • - respectarea și participarea la realizarea planului de recuperare stabilit de Comisia de expertiză medicală;

 • - aducerea la cunoștința conducerii Serviciului Public de Asistență Socială a oricărei modificări survenite în situația social-economică, familială.

Art.49. Obligațiile beneficiarilor de servicii sociale de zi asigurate în cadrul centrelor de zi:

 • - respectarea programului de activitate al centrului;

 • - respectarea planului de servicii, după caz, a planului individualizat de protecție;

 • - anunțarea din timp a conducerii centrului în situațiile în care acesta este în imposibilitatea frecventării programului centrului mai mult de o zi.

CAPITOLUL X
DISPOZIȚII FINALE

Art.50. Prezenta cartă va fi îmbunătățită periodic dată fund complexitatea experienței în domeniul asistenței sociale.

Art.51. Carta drepturilor se va aduce la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul instituției cât și prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

Art.52. Prezenta cartă a drepturilor a fost aprobată în ședința Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 27.10.2005

Președinte

Otilia Man

ContrasemneazăJudețul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 3 la HCL nr. 371/2005


CODUL ETIC

AL PERSONALULUI CARE OFERĂ SERVICII SOCIALE

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Codul etic cuprinde norme de conduită obligatorii în legătură cu exercițiul îndatoririlor profesionale ale personalului care oferă servicii sociale precum și principiile și valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale.

Art.2. Prevederile prezentului cod etic se aplică personalului care oferă servicii sociale atât la sediul Serviciului Public de Asistență Socială cât și la centrele de zi din subordmea serviciului și la domiciliul persoanelor vârstnice.

Art.3. Normele de conduită cuprinse în codul etic sunt în concordanță cu reglementările legale în vigoare din domeniul asistenței sociale.

Art.4. Serviciile sociale oferite trebuie să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, limitării și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.

CAPITOLUL II

PRINCIPIILE ȘI VALORILE CARE STAU LA BAZA FURNIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE

Art.5. Principiile și valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:

 • a. Principiul solidarității sociale

Comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale, pentru menținerea și întărirea coeziunii sociale.

 • b. Principiul universalității

Fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege. Prin acest drept recunoaștem principiul accesului egal la servicii pentru persoanele care domiciliază sau au reședința pe raza municipiului Sibiu.

 • c. Principiul subsidiarității

Statul prin autoritățile publice locale intervine când resursele personale și comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut insuficient nevoile sociale ale persoanelor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Sibiu.

F:\Adminlocl\WORDDOC\COD-etic doc

 • d. Principiul planificării și furnizării de servicii sociale pe baza datelor concrete

Pentru asigurarea unor servicii de calitate care să satisfacă nevoile celor mai defavorizate categorii sociale, planificarea și furnizarea acestor servicii au la bază o bună informare privind nevoia socială pe care serviciile încearcă să o acopere, impactul serviciilor asupra nevoii respective și asupra vieții cetățenilor.

 • e. Proximitate în furnizarea de servicii sociale

Serviciile sociale oferite vor fi adaptate nevoilor comunității sociale în schimbare ale fiecărei persoane, oricare potențial beneficiar putând accede în mod facil la aceste servicii.

 • f.  Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale

Acordarea de servicii sociale se bazează pe evaluarea completă și complexă a nevoilor solicitanților, a situațiilor de risc și criză pentru individ, familie și copil urmată de intervenția planificată asupra tuturor aspectelor problemei sociale de rezolvat.

 • g. Eficacitate și eficiență

Serviciile sociale oferite trebuie să fie eficace și eficiente, resursele posibile să fie corect utilizate, răspunzând nevoii sociale a solicitantului pentru restabilirea echilibrului psiho-social al acestuia.

Oferirea de servicii de calitate cu costuri reduse.

 • h. îmbunătățirea continuă

Serviciul Public de Asistență Socială are o abordare proactivă pentru satisfacerea nevoilor sociale ale comunității fiind preocupat de îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor sociale urmărind respectarea standardelor de calitate.

 • i. Parteneriat

Serviciul Public de Asistență Socială oferă servicii sociale în parteneriat cu alți furnizori acreditați pe baza convențiilor prin care s-au stabilit de comun acord obiective comune și modalități de cooperare.

 • j. Orientarea spre rezultate

Serviciul social are ca obiectiv principal orientarea spre rezultate în beneficiul persoanelor desenate. Impactul serviciilor sociale este monitorizat și evaluat în permanență.

Valori

 • a. Egalitatea de șanse

Toate persoanele vulnerabile beneficiază de oportunități egale cu privire la accesul la serviciile sociale și de tratament egal prin evitarea oricăror forme de discriminare de ordin politic, economic, religios sau de altă natură.

 • b. Libertatea de a alege serviciul social în funcție de nevoia socială

Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale. In situația în care unele persoane se expun riscului, serviciile sociale vor promova interesele acestor persoane și vor avea o preocupare continuă pentru bunăstarea acestora.

 • c. Independența și individualitatea fiecărei persoane

Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunității, păstrându-și în același timp independența și individualitatea. Dacă unele persoane se află într-o situație de vulnerabilitate acestea au dreptul să-și aleagă serviciul social care să le asigure starea de nonnalitate păstrându-și independența și individualitatea evitând etichetarea lor ca beneficiari de asistentă socială ca fiind diferiți de ceilalți cetățeni. Acest principiu urmărește să evite margmalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toți cetățenii, indiferent dacă necesită servicii de asistență socială sau nu, sunt ființe umane normale cu nevoi și aspirații normale.

 • d. Transparenta și participarea în acordarea serviciilor sociale

Fiecare persoană are acces la informațiile privind drepturile fundamentale, măsurile legale de asistență socială precum și posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunității trebuie încurajați și sprijiniți pentru a fi parte integrantă în planificarea și furnizarea serviciilor în comunitate.

 • e. Confidențialitatea

în acordarea serviciilor sociale se impune luarea de măsuri posibile și rezonabile astfel încât informațiile care privesc pe beneficiar să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză.

 • f. Demnitatea umană

Fiecare persoană este unică și trebuie să i se respecte demnitatea.

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității. Toți oamenii sunt tratați cu demnitate cu privire la modul lor de viață, cultură, credințele și valorile personale.

CAPITOLUL III

REGULILE DE COMPORTAMENT SI CONDUITA IN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Art.6. Complexitatea și diversitatea sistemelor de relații în baza cărora se acordă servicii sociale impune respectarea unor norme de comportament și conduită în scopul:

 • a. de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică;

 • b. de a asigura beneficiarii, dar și potențialii beneficiari de servicii sociale împotriva incompetenței și a neprofesionaliștilor;

 • c.  de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum și relațiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții sau ai societății civile.

 • d. de a asigura supervizare și consultanță personalului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activității acestora.

Art.7. Reguli de comportament și conduită în relația client - profesionist:

 • 1. în identificarea clientului, evidențierea, diagnosticarea și evaluarea nevoii sociale, în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu caracter preventiv, monitorizare:

profesionistul trebuie să manifeste disponibilitate față de clientul de bunăvoie, care vine din proprie inițiativă ia asistentul social cât și cel involuntar ca și când asistentul social a fost trimis la client și el a inițiat intervenția, să fie dispus să asculte și să fie interesat de ceea ce îi spune clientul;

 • - profesionistul stabilește împreună cu clientul care este problema asupra căreia urmează să se acționeze;

 • -  să asculte și să nu intervină decât în momentele propice;

 • -  să inspire încredere clientului;

 • - să știe să-I suscite și să-i mențină interesul pentru subiectul interviului;

 • - să manifeste empatie, respectiv să înțeleagă ceea ce îi spune interlocutorul, să fie capabil să se pună în situația acestuia;

 • -   să reducă, pe cât posibil, distanța dintre el și client (distanța datorată diferențelor de statut social, de cultură, de sex, etc.);

 • - profesionistul trebuie să fie capabil de a înlătura barierele psihologice ale comunicării și să-și dea seama de mecanismele de apărare ale eului pe care clientul le utilizează pentru a ocoli răspunsurile mai sensibile și problemele care-1 privesc îndeaproape;

 • 2. în furnizarea serviciilor de informare

Informare competentă, corectă, completă, adecvată, transparentă, operativă:

 • - profesioniștii trebuie să ofere cel mai competent ajutor posibil ceea ce presupune o bună pregătire profesională, teoretică și practică, limbajul profesional trebuie să fie clar, concis la nivelul capacității de înțelegere a clientului, clientului i se vor prezenta date, avantajele și dezavantajele opțiunilor posibile, informarea trebuie să răspundă nevoilor și problemelor clientului, informarea să se facă în cel mai scurt timp de la solicitarea clientului.

 • 3. în furnizarea serviciilor de consiliere

 • - consilierea se realizează în baza unui contract între serviciul public și client cu precizarea drepturilor și obligațiilor părților precum și a sancțiunilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale;

 • - profesionistul face o analiză corectă și obiectivă a nevoilor și problemelor obiectului alegând strategia și metodele adecvate în rezolvarea problemelor;

 • - profesionistul nu face discriminări în funcție de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică;

 • - profesionistul nu intră în relații de consiliere cu prieteni, colegi, cunoscuți sau rude;

 • -  profesionistul evită transpunerea în starea emoțională a clientului; profesionistul trebuie să își controleze propriile sentimente și să își reprime propriile afecțiuni, profesionistul trebuie să asculte, să acorde atenție reală fiecărui client, să evite atitudinile superficiale și neglijente;

 • -  profesionistul nu se va implica în relații sentimentale cu clientul;

 • -  profesionistul pune interesul clientului mai presus de interesul său;

profesionistul nu poate impune o decizie luată de el clientului său, profesionistul trebuie să țină seama de opțiunea clientului;

 • 4. In furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanei vârstnice, a serviciilor acordate de către asistentul personal la domiciliul persoanelor cu handicap grav precum și a serviciilor de zi din cadrul centrelor de zi:

 • - furnizarea serviciilor se realizează cu respectarea normelor legale în vigoare, după caz: în baza contractului încheiat între părți, a planului de servicii stabilit prin acordul părților sau a planului individualizat de protecție;

 • - profesionistul implică beneficiarii și partenerii în procesul de organizare și dezvoltare a serviciilor sociale, beneficiarii fiind informați asupra procedurilor de participare în cadrul furnizării de servicii;

 • - profesionistul se preocupă permanent pentru creșterea calității serviciilor oferite monitorizând evoluția cazului, venind în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor cu promptitudine și eficiență cu respectarea termenelor legale;

 • -  profesionistul manifestă corectitudine, obiectivitate și imparțialitate în acordarea de servicii;

 • - personalul implicat în furnizarea serviciilor de asistență la domiciliul persoanei vârstnice și al persoanei cu handicap trebuie să dovedească respect față de persoana asistată, să țină seama de opțiunile acesteia, să-I respecte demnitatea ținând cont de dorințele și starea în care se află aceștia respectându-le intimitatea, manifestând atitudine de reconciliere când situația o impune;

 • - profesionalistul trebuie să-și asume o anume mentalitate emoțională față de client oferind servicii cu respectarea condițiilor legale, oricui le solicită în calitate de client, considerațiile particulare nefiind acceptate în relația profesională;

 • - profesionistul trebuie să fie dezinteresat în relația sa cu clientul, trebuie să fie motivat mai puțin de interesul propriu și mai mult de dorința de a-și oferi serviciul la nivel maxim; el trebuie să fie pregătit să ofere la cerere serviciile sale, renunțând chiar la prioritățile vieții private.

Art.8. Reguli de comportament și conduită în relația coleg - coleg.

 • 1. între colegi trebuie să existe cooperare și susținerea reciprocă motivat de faptul că toți angajațu sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, comunicarea prin transferul de informații între colegi fiind esențială în soluționarea cu eficiență a problemelor.

 • 2. Colegii își datorează respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumirii, apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.

 • 3. Intre colegi trebuie să existe sinceritate și corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realității, eventualele nemulțumiri dintre colegi să fie exprimate direct netendentios.

J

 • 4. Relația dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoașterea intraprofesională, pe colegialitate, pe performanță în practică și contribuție la teorie.

 • 5.  între colegi în desfășurarea activității trebuie să fie prezent spiritul competițional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii sociale de calitate, evitându-se comportamentele concurențiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienților, de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităților și a meritelor profesionale nicidecum pe evidențierea defectelor celorlalți.

 • 6. în relația dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor admițând critica în mod constructiv și responsabil dacă este cazul, să împărtășească din cunoștințele și experiența acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

Art.9. în relația angajat - reprezentanți ai altor instituții și ai societății civile.

 • 1. Relațiile fiecărui angajat cu reprezentanții altor instituții și ai societății civile vor avea în vedere interesul clientului, al persoanei asistate, manifestând respect și atitudine conciliantă în identificarea și soluționarea tuturor problemelor evitând situațiile conflictuale, după caz procedând la soluționarea pe cale amiabilă.

 • 2. în reprezentarea instituției în fața oricăror persoane fizice sau juridice angajatul trebuie să fie de bună credință, contribuind la realizarea scopurilor și obiectivelor serviciului.

 • 3. Angajatul este obligat la apărarea prestigiului serviciului, în desfășurarea activității profesionale și în luarea deciziilor fiind reținut la respectarea întocmai a normelor legale în vigoare și aducerea lor la cunoștința celor interesați, pentru promovarea unei imagini pozitive a serviciului, pentru asigurarea transparenței activității instituției și creșterea credibilității acesteia.

 • 4. Angajatul colaborează cu alte instituții în interesul clientului în scopul realizării optime a programelor și strategiilor instituției evitând dezvăluirea informațiilor confidențiale.

5                                            5

 • 5. Angajatul nu poate folosi imaginea instituției în scopuri personale, comerciale sau electorale.

Sancțiuni, modul de soluționare a reclamațiilor

Art.10. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică atrage răspunderea persoanei vinovate.

Stabilirea vinovăției se face cu respectarea procedurilor legale în vigoare și în conformitate cu normele Codului de Conduită al personalului contractual, Statutul asistenților sociali, Regulamentul intern al instituției.

Art.1l. Reclamațiile și sesizările referitoare la acordarea serviciilor sociale se înregistrează și soluționează cu respectarea procedurii stabilită la nivelul instituției în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art.12. Reclamațiile și sesizările se pot face și verbal în cadrul programului zilnic de audiențe al directorului serviciului, stabilit prin Regulamentul intern sau în scris și adresat instituției.

înregistrarea sesizării se realizează prin:

 • a. înscrierea în registrul de audiențe;

 • b. înscrierea în registrul sesizărilor telefonice;

 • c. înregistrarea la ghișeul de relații cu publicul de către inspectorul de serviciu;

 • d. înscrierea în registrul de intrare-ieșire al instituției.

CAPITOLUL IV
DISPOZIȚII FINALE

Art.13. Prezentul cod va fi îmbunătățit periodic dată fiind complexitatea experienței în domeniul asistenței sociale.

Art.14. Codul etic se va aduce la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul instituției cât și prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate.

Art.15. Prezentul cod a fost aprobat în ședința Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 27.10.2005

Președinte

Otirlia ManContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola