Hotărârea nr. 37/2005

HOTARAREA NR. 37 privind completarea Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
05h37

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 37

privind completarea Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 24.02. 2005,
Analizând raportul nr. 9872/2005 prin care Directia Administratie locala propune completarea Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu dl. consilier Nanul Ilie- Dan,
Urmare adresei nr. 54/2005 a Partidului Democrat – Organizatia Judeteana Sibiu înregistrata la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 4735/2005,
Având în vedere Hotarârile nr. 147/2004, nr.1/2005 si nr.2/2005 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu,
Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,
În temeiul prevederilor art. 56 alin.2 si 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Articol unic. Se completeaza Comisia pentru organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu dl consilier Nanu Ilie- Dan, modificându-se în mod corespunzator HCL nr.147/2004.

Adoptata in Sibiu la data de 24.02.2005

 

PRESEDINTE
Marga Grau CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola