Hotărârea nr. 365/2005

HOTARAREA NR. 365 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Continuare constructii la blocul existent – Sibiu, str Regele Ferdinand nr.4

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOT ARAREA NR. 365

privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Continuare construcții Ia blocul existent - Sibiu, str Regele Ferdinand nr.4

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 27.10.2005

Analizând Raportul nr. 59443/2005 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Continuare construcții la blocul existent in regim de inaltime maxim P+8 -Sibiu, str Regele Ferdinand nr.4 pe un teren proprietate privata SC CONCEFA SA identificat in CF Sibiu 49032 nr top 3236/8 in suprafața de 1475 mp si CF Sibiu 49278 nr top 3236/1/1/1/1/1/1/2 in suprafața de 1789 mp conform documentației de urbanism U 015 SIB, nr contract 5 din 30/05/2005, intocmit de SC PLANWERK SRL arhitectura + urbanism Cluj Napoca,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Continuare construcții la blocul existent, in regim de inaltime maxim P+5+M in Sibiu, str Regele Ferdinand nr.4, conform documentației de urbanism U 015 SIB, nr contract 5 din 30/05/2005, întocmit de SC PLANWERK SRL arhitectura + urbanism Cluj Napoca. Terenul pe care se afla situat blocul la care se intervine este proprietate privata SC CONCEFA SA, identificat in CF Sibiu 49032 nr top 3236/8 in suprafața de 1475 mp si CF Sibiu 49278 nr top 3236/1/1/1/1/1/1/2 in suprafața de 1789 mp.

Art. 2 - Parcările propuse a se amenaja cu ocazia reorganizării Pieței 1 Decembrie 1918, respectiv un număr de 60 locuri amenajate in fata S.C. Concefa S A si un număr de 21 locuri, in fata Bursei de Mărfuri, se vor executa pe cheltuiala inițiatorului prezentei documentații PUD si vor ramine in domeniul public al municipiului.

Art. 3- Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2005

Președinte

Otilia MatnContrasemnează

Secretar Iordan Nicola.