Hotărârea nr. 358/2005

HOTARAREA NR. 358 privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.Z . Cladire de birouri cu spatii comerciale la parter – Calea Dumbravii” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.358

privind aprobarea documentației de urbanism “ P.U.Z . Clădire de birouri cu spații comerciale la parter - Calea Dumbrăvii”

Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2005,

Analizând raportul nr. 59323/2005 prin care Direcția Arhitect-șef propune aprobarea documentației de urbanism “P.U.Z. Clădire de birouri cu spații comerciale la parter - Calea Dumbrăvii” Sibiu , conform proiectului nr.206/A/2005 elaborat de WK GROUP S R L. prin arh. Adrian Maniu,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr 350/2001 și ale art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.k și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă documentația de urbanism “P.U.Z. Clădire de birouri cu spații comerciale la parter - Calea Dumbrăvii” Sibiu, conform proiectului nr.206/A/2005 elaborat de WK GROUP S.R.L. prin arh. Adrian Maniu, cu respectarea regimului maxim de înălțime P+3+M sau ultimul nivel retras și a tuturor condițiilor prevăzute în Regulamentul local de urbanism.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2005

Președinte

Otilia Man


x Contrasemnează Secretar Iordan Nicola