Hotărârea nr. 357/2005

HOTARAREA NR. 357 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pe ruta Padurea Dumbrava - Sibiu pentru copiii cu situatie familiala si materiala deosebita

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.357

privind acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pe ruta Pădurea Dumbrava - Sibiu pentru copiii cu situație familială și materială deosebită

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.10.2005,

Analizând raportul nr. 59321/2005 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat prin care se propune acordarea gratuității pentru 14 școlari la transportul în comun asigurat de SC Tursib SA pe ruta Pădurea Dumbrava - Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin.2 lit. c din OG nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, aprobată și modificată prin Legea nr. 284/2002,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transportul gratuit, pentru anul școlar 2005/2006 cu mijloacele de transport în comun aparținând SC TURSIB SA, pe ruta Pădurea Dumbrava - Sibiu pentru 14 școlari cu situații familiale și materiale deosebite, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și directorul SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2005

Județul Sibiu

( onsiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr


la HCL


TABEL NOMINAL

Cu elevii care solicită abonament gratuit la transportul în comun asigurat de SC Tursib SA pe ruta Pădurea Dumbrava - Sibiu

An școlar 2005/2006

NR.

CRI.

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

1

JIGA DENISA-EMILIA

Pădurea Dumbrava nr.16

9

JIGA NICOLAE

Pădurea Dumbrava nr.16

3

JIGA RALUCA-OTILIA

Pădurea Dumbrava nr. 16

4

JIGA SERGIU

Pădurea Dumbrava nr. 1 6

5

MĂRUNȚEL CRISTINA

Pădurea Dumbrava nr.16

6

JIGA RAMONA-ELENA

Pădurea Dumbrava nr.16

7

NEGREA MĂRÎANA-DANIELA

Pădurea Dumbrava nr.20

8

DIACONU ELENA

Pădurea Dumbrava nr.2O

9

FINTANA ANDREAS-COSTIN

Pădurea Dumbrava nr.20

10

PINTILIE DELIA-MARIA

Pădurea Dumbrava nr.20

1 1

ENE ISABELA

Pădurea Dumbrava nr 20

12

GIURESCU MAR1US

Pădurea Dumbrava nr.20

13

MANICA ALINA

Pădurea Dumbrava nr.20

14

CERVINSCHE MARIUS

Pădurea Dumbrava nr.20

Con traseninează

Secretar Iordan Nicola