Hotărârea nr. 35/2005

HOTARAREA NR. 35 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din Municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 100/2005. Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 346/2006 și HCL NR. 363/2008)
05h34

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 35

privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2005,

Analizand raportul nr. 5233/2005 prin care Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea reorganizarii retelei scolare din Municipiul Sibiu,

Vazand avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive, de agrement si tineret,

In conformitate cu dispozitiile art. 7 alin.9 din Legea invatamantului nr. 84/1995 modificata si completata prin Legea nr. 354/2004, art. II din Legea nr. 354/2004, art. 1 alin. 1 si 2 din H.G. nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit d si n , ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba reorganizarea retelei scolare din Municipiul Sibiu conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Seful Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola