Hotărârea nr. 349/2005

HOTARAREA NR. 349 privind radierea din lista cuprinzand spatiile medicale si spatiile in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata prin HCL nr. 284/2005 care fac obiectul vanzarii in conditiile O.U.G. nr. 110/2005, a spatiului situat in Sibiu, str. Vasile Parvan nr. 4 (Abrogată prin HCL NR. 232/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 349

privind radierea din lista cuprinzând spațiile medicale și spațiile în care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobată prin HCL nr. 284/2005 care fac obiectul vânzării în condițiile O.U.G. nr. 110/2005, a spațiului situat în Sibiu, str. Vasile Pârvan nr.4

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară dm data de 27.10.2005, Analizând raportul nr. 59306/2005 prezentat de Serviciul Juridic din cadrul Direcției Administrație Publică Locală privind radierea din lista cuprinzând spațiile medicale și spațiile în care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobată prin HCL nr. 284/2005 care fac obiectul vânzării în condițiile O.U.G. nr. 110/2005, a spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în Sibiu, str. Vasile Pârvan nr. 4,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.2 alin.2 și art. 4 din O.U.G nr. 1 10/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f , art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă radierea din lista cuprinzând spațiile medicale și spațiile în care se desfășoară activități conexe actului medical, aprobată prin HCL nr. 284/2005 care fac obiectul vânzării în condițiile O.U.G. nr. 110/2005, a spațiului situat în Sibiu str. Vasile Pârvan nr. 4 aflat în listă la poziția 1.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.10.2005

Președinte

Otilia Mau


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola