Hotărârea nr. 335/2005

HOTARAREA NR. 335 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese

HOTĂRÂREA NR.335 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Centrul Financiar Creșe

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2005,

Analizând raportul nr. 53856/2005 prin care Serviciul Public Centrul Financiar Creșe propune modificarea organigramei și statului de funcții proprii în vederea îmbunătățirii organizării și funcționării acestor instituții,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000, republicată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.10.2005, se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Centrul Financiar Creșe după cum urmează:

  • -  un post de soră medicală principală șefa din cadrul Creșei nr.7 se transformă în post de asistent medical principal șef;

  • -  un post de infirmieră de la Creșa nr. 7 se transferă la Creșa nr. 1;

Art.2. Directorul Serviciului Public Centrul Financiar Creșe va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.09.2005

Președinte loan Stroie/

Contrasemnează

Secretar /

Iordan Nicdla