Hotărârea nr. 334/2005

HOTARAREA NR. 334 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 334

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2005

Analizând raportul nr. 53853/2005 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 121 alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.09.2005

Președinte loan/StroieContrasemnea

Secretar / Iordan Nicolâ

Județul Sibiu

Anexa nr.l la HCL 334/2005


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Nr. crt.

CNP

COD ROL

NUME

ADRESA

DEBIT lei

DOBÂNZI lei

PENALITĂȚI lei

1.

2500906323973

10238687

TOADER ANA

Str.

PEDAGOGILOR nr.4

257,7

239,13

50,89

2.

2271211323944

2917684

BOBOC SOFIA

Str. DIMITRIE CANTEMIR nr.7

469,3

435,27

90,58

3.

1600311323927

10239087

LOMOTĂ MIRCEA DOREL

Str. ASACHI GHEORGHE nr.

56

469,3

441,43

92,9

4.

1431120323925

1072515

MUNTEAN 1OAN

Str.

ECATERINA

TEODOROIU nr.9

469,3

435,51

90,58

5.

1680211323929

2006180

KLEIN ANDREI

Str. CIBINULUI nr. 6

494,3

494,21

100,88

6.

1211015323947

3201065

RANF AUREL

Str. GEORGE BACOVIA nr. 4

749,96

145,00

88,00

7.

1490826323917

0736695

COSTEA ȘTEFAN IOAN

Str. ÎNFRĂȚIRII nr. 11

247,00

254,00

53,00

8.

2351225323932

0210729

ISAILĂ ANA

Str. E.A.

BIELTZ nr. 83

844,58

513,00

87,00

TOTAL:

/ /

4001,44

2957,55

653,83

Președinte

loak Stroie                                          Contraseninea:

/// '/                                                            Secretar /

/ L                                              Iordan Nicola