Hotărârea nr. 330/2005

HOTARAREA NR. 330 privind rectificarea bugetului local, al unor servicii si institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si modificarea listelor obiectivelor de investitii

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.330

privind rectificarea bugejtului local, al unor servicii și instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Eoral al Municipiului Sibiu și modificarea listelor /^obiectivelor de investiții

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2005,

Analizând raportul nr. 53590/2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local, al unor servicii și instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și modificarea listelor obiectivelor de investiții,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 pct.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului Direcției Fiscale Locale Sibiu conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului Național Radu Stanca Sibiu, conform anexelor nr.4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă modificarea defalcării poziției C din lista obiectivelor de investiții la Serviciul public Grădina Zoologică conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ și modificarea listei obiectivelor de investiții, conform anexelor nr.7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă rectificarea bugetului local, modificarea listei obiectivelor de investiții și modificarea defalcării poziției C de la cap. 51.02 și introducerea unei noi poziții -Rețea școli - și reducerea sumelor la alte obiective, conform anexelor nr. 9 și 38 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, conform anexelor nr. 10 - 37 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 9 Primarul municipiului Sibiu și directorii serviciilor și instituțiilor publice menționate , vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.09.2005Unitatea CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A

Anexa nr.1


DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT SIBIU

capitol__________________________ 63.03

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi an

Preved.trimlll

Influente an

Influente trim.

An rectificat

Trim.lllrectificat

Total venituri

350,00

74.40         23,70

23.7

373,70

98,10

Subvenții

315.00

67.40

23,70

23,70

338,70

91,10

Venituri proprii

35,00

7.00

35,00

7,00

1

CHELTUIELI(rd.02+160+168)

350,00

74,40

23,70

23,70 ’

373,70

98,10

2

CHELTUIELI CURENTE

1

330,00

23,70

23,70

353,70

96,10

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (RD. 04+14+1 5+1 6+19+20)

2

263,00

48,10

263,00

48,10

4

Cheltuieli cu salariile

10

195,00

34,00

195,00

34,00

5

Salarii de baza

10.01

170,00

30,00

170,00

30,00

6

Salarii de merit

10.02

8

Spor de vechime

10.04

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

10

Alte sporuri

10.06

11

Ore suplimentare

10.07

12

Fond de premii

10.08

25,00

4,00

25,00

4,00

13

Prima de vacanta

10.09

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.1

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

16

Fond pentru convenții civile

10.12

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

18

Alte drepturi salariale

10.14

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

38,50

7,00

38,50

7,00

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

6,00

0,50

6,00

0,50

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

15,00

5,00

15,00

5,00

22

Deplasări, detasari, transferări

14

7,50

1,50

7,50

1,50

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

2,50

1,50

2,50

1,50

24

Deplasări in străinătate

14.02

5,00

0,00

5,00

0,00

25

Tichete de masa

15

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

1,00

0,10

1,00

0,10

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd. 22+28+31 +34+42+43+47+48+49+50+ 56+57+58)

20

67,00

24,30

23,70

23,70

90,70

48,00

28

Drepturi cu caracter social

21

29

Rechizite școlare

21.01

30

Transport elevi, studenti

21.02

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

35

Hrana

22

36

Hrana pentru oameni

22.01

37

Hrana pentru animale

22.02

38

Medicamente si materiale sanitare

23

39

Medicamente

23.01

40

Materiale sanitare

23.02

41

Cheltuieli de întreținere si gospodărire

24

51,50

18,80

23,70

23,70

75,20

42,50

42

încălzit

24.01

43

Iluminat

24.02

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

45

Posta,telefon, telex

24.04

10,00

3,50

10,00

3,50

46

Furnituri de birou

24.05

10,50

2,30

10,50

2,30

47

Materiale pentru curățenie

24.06

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

31,00

13,00

23,70

23,70

54,70

36,70

49

Materiale si prestări servicii cu car.funcțional

25

3,00

1,00

3,00

1,00

50

Obiecte de inventar

26

8,00

2,50

8,00

2,50

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

52

Echipament

26.02

53

Alte obiecte de inv.

26.03

8,00

2,50

8,00

2,50

54

Reparații curente

27

2,00

0,75

2,00

0,75

55

Reparații capitale

28

56

Cârti si publicații

29

57

Alte cheltuieli

30

2,50

1.25

2,50

1,25

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

2,50

1,25

2,50

1,25

59

Protocol

30.02

60

Protecția muncii

30.03

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

62

TITLUL V. TRANSFERURI (rd. 65+79)

38

63

Transferuri neconsolidabile

40

64

Burse

40.02

65

ajutoare sociale

40.08

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL(rd. 161)

69

20,00

2,00

20,00

2,00

67

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 162+167)

70

20,00

2,00

20,00

2,00

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74

20,00

2,00

20,00

2,00

PREȘEDINTE: stroieIqan


contrasemnează, SECRETAR: IORDAN NICOLA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIi IULUI SIBIU

DIRECȚIA FISCALA LOCALA SIBIU

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE Șl ALINEATE

CAP. 63.03 SUBCAP.50.38

mii lei

Plan inițial an

Plan inițial trim.ll I

Influențe trim.llI

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

Venituri proprii

-

-

-

-

-

Subvenție

1200.00

322.00

65.00

387.00

1265.00

Total

1200.00

322.00

65.00

387.00

1265.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.lll

Influențe trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

1

CHELTUIELI (codO1+69+78+89)

1200.00

322.00

65.00

387.00

1265.00

2

A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02+20+34+38+49)

01

1200.00

322.00

65.00

387.00

1265.00

3

TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10+11+12+13+14+15+16)

02

886.98

213.99

0.00

213.99

886.98

4

Cheltuieli cu salariilefcod 10.01 la 10.14)

10

658.00

158.00

0.00

158.00

658.00

5

Salarii de baza

1001

560.00

140.00

0.00

140.00

560.00

6

Salarii de merit

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizații de conducere

1003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

1004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

1005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte sporuri

1006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

1007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

1008

83.00

13.00

0.00

13.00

83.00

13

Prima de vacanta

1009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

1011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1013

15.00

5.00

0.00

5.00

15.00

17

Alte drepturi salariale

1014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

141.46

35.36

0.00

35.36

141.46

19

Contribuții pentru asigurările de șomaj

12

19.29

4.82

0.00

4.82

19.29

20

Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sanatate

13

45.01

11.25

0.00

11.25

45.01

21

Deplasări, detasari, transferări (cod 14.01+14.02)

14

20.00

3.79

0.00

3.79

20.00

22

Deplasări, detasari, transferări in tara

1401

20.00

3.79

0.00

3.79

20.00

23

Deplasări in străinătate

1402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Tichete de masa

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

16

3.22

0.77

0.00

0.77

3.22

26

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (cod 21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)

20

313.02

108.01

65.00

173.01

378.02

27

Drepturi cu caracter social (cod 21.01 la 21.07)

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Rechizite școlare

2101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Transport elevi, studenti, asistați, bolnavi, invalizi si însoțitorii lor

2102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campionatelor

2103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Drepturi pentru donatorii de singe

2104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

2105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Drepturi in natura pentru elevi

2107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Hrana (cod 22.01+22.02)

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Hrana pentru oameni

2201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Hrana pentru animale

2202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

Medicamente si materiale sanitare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

Medicamente (cod 23.01+23.03)

2301

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

39

Materiale sanitare

2302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Reactivi

2303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie (cod 24.01 la 24.07)

24

184.02

75.01

65.00

140.01

249.02

42

încălzit

2401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43

Iluminat si torta motrica

2402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44

Apa, canal, salubritate

2403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

2404

91.97

26.48

0.00

26.48

91.97

46

Furnituri de birou

2405

37.00

9.30

0.00

9.30

37.00

47

Materiale pentru curățenie

2406

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Alte materiale si prestări de servicii

2407

55.05

39.23

65.00

104.23

120.05

49

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

5.00

1.00

0.00

1.00

5.00

50

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament (26.01 la 26.03)

26

0.70

0.70

0.00

0.70

0.70

51

Lenjerie si accesorii de pat

2601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Echipament

2602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

2603

0.70

0.70

0.00

0.70

0.70

54

Reparații curente

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Reparații capitale

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Cârti si publicații

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)

30

123.30

31.30

0.00

31.30

123.30

58

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

3001

8.00

4.00

0.00

4.00

8.00

59

Protocol

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Protecția muncii

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale

3007

115.30

27.30

0.00

27.30

115.30

62

TITLUL III. SUBVENȚII (cod 35)

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Subvenții (cod 35.01 la 35.03)

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

3501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Subvenții pe produse si activitati

3502

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

3503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

TITLUL V. TRANSFERURI (cod 39+40)

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Transferuri consolidabile (cod 39.12+39.21)

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Transferuri din bug. locale pt.instit.de asist.sociala pt.pers.cu handicap

3912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Transferuri din bug. locale si județene pt. acordarea unor ajutoare in situații de extrema dificultate

3918

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Transf din bugetul comunei, orașului, municip. către bugetul consil jud pt susținerea sist de protecția copilului

3921

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Transferuri neconsolidabile (cod 40.02 la 40.97)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Burse

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Ajutoare sociale

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Alte ajutoare, alocații si indemnizații

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Transferuri către căminele pt persoanele vârstnice

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Contrib.ale adm pub.locale la realiz.unor lucr.serv de interes public local,in baza unor conv.sau contr.de asociere

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Plăti efectuate in cadrul programelor de dezvoltare

4021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

4027

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

80

Asociații si fundații

4041

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Programe cu finanțare rambursabila

4055

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Transferuri pentru acțiuni de sanatate

4060

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Susținerea cultelor

4061

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

4072

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte transferuri

4080

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

4090

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Programe cu finanțare nerambursabila

4094

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Alocații si indemnizații pentru presoane cu handicap

4097

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

TITLUL VI. DOBÂNZI (cod 50+51)

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Dobinzi aferente datoriei publice locale (cod 50.01 la 50.08)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobinzi,comisioane si alte cpsturi aferente datoriei publice interne

5001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobinzi,comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe

5002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garanțiilor acordate de autorit.locale

5003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare

5008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)

69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 72 la 77)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Investiții ale instituțiilor publice

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Investiții ale reg.autonome.societ.si companiilor nation. si soc.com. cu capital majoritar de stat

73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Rate aferente achizițiilor in leasing financiar

77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 79+84)

78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

TITLUL VIII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

împrumuturi (cod 80.07 la 80.12)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Fondul de rulment pt.acoperirea golurilor temporare de casa

8007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

împrumut temp pt înființarea unor instit si servicii publice de interes local sau a unor act finant integral din venit pr

8009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

împrumuturi acordate de agenții guvern si administrate prin agenții de credit

8012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE (cod 86+87+88)

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Rambursări de credite ext. si plăti dobânzi si comisioane aferente acestora (cod 86.01 la 86.04)

86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

8601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Plăti de dobânzi si comisioane din fondul de garantare

8602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Rambursări de credite externe contractate de stat

8603

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de stat

8604

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Rambursări de Împrumuturi (cod 87.02 la 87.05)

87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statului

8702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Rambursare de împrumuturi interne pt investiții

8704

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Rambursare de împrumuturi externe pt investiții

8705

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora

88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Rambursări de credite interne (cod 88.01 +88.02)

8801

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Plăti de dobânzi si comisioane

8802

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 90)

89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

TITLUL X. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Rezerve                                   /■)

91

0.00

0.00

0.00

f 000

0.00

124

Excedent

92

0.00

0.00

0.00

// ăoo

0.00

125

Deficit_______________________ / /

93

0.00

0?00l

0.00

' !       0.00

0.00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa..t).la HCL....0.3/r',


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE Șl ALINEATE

CAP. 51.03 SUBC. 07

mii lei

Plan inițial an

Pian inițial trim.lll

Influențe trim.lll

Plan rectificat trim.lll

Plan rectificat an

Venituri proprii

-

-

-

-

-

Subvenție

323.45

98.02

19.39

117.41

342.84

Total

323.45

98.02

19.39

117.41

342.84

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial an

Plan inițial trim.lll

Influențe trim.lll

Plan rectificat trim III

Plan rectificat an

1

CHELTUIELI (cod01+69+78+89)

323.45

98.02

19.39

117.41

342.84

2

A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02+20+34+38+49)

01

321.95

96.52

19.39

115.91

341.34

3

TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10+11+12+13+14+15+16)

02

265.59

83.81

0.00

83.81

265.59

4

Cheltuieli cu salariile(cod 10.01 la 10.14)

10

217.16

68.69

0.00

68.69

217.16

5

Salarii de baza

1001

203.31

63.83

0.00

63.83

203.31

6

Salarii de merit

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizații de conducere

1003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

1004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

1005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte sporuri

1006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

1007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

1008

13.25

4.26

0.00

4.26

13.25

13

Prima de vacanta

1009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

1011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1013

0.60

0.60

0.00

0.60

0.60

17

Alte drepturi salariale

1014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

28.96

8.95

0.00

8.95

28 96

19

Contribuții pentru asigurările de șomaj

12

3.80

1.23

0.00

1.23

3.80

20

Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sanatate

13

15.20

4.78

0.00

4.78

15.20

21

Deplasări, detasari, transferări (cod 14.01 + 14.02)

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Deplasări, detasari, transferări in tara

1401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Deplasări in străinătate

1402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Tichete de masa

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

16

0.47

0.16

0.00

I0 16

0.47

26

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (cod 21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)

20

56.36

12.71

19.39

32.10

75.75

27

Drepturi cu caracter social (cod 21.01 la 21.07)

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Rechizite școlare

2101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Transport elevi, studenti, asistați, bolnavi, invalizi si insotitorii lor

2102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campionatelor

2103

0.00

0.00

ăoo

0.00

0.00

31

Drepturi pentru donatorii de singe

2104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

2105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Drepturi in natura pentru elevi

2107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Hrana (cod 22.01+22.02)

22

45.85

12.71

0.00

12.71

45.85

35

Hrana pentru oameni

2201

45.85

12.71

0.00

12 71

45.85

36

Hrana pentru animale

2202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

Medicamente si materiale sanitare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

Medicamente (cod 23.01+23.03)

2301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Materiale sanitare

2302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Reactivi

2303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie (cod 24.01 la 24.07)

24

8.01

-2.50

19.39

16.89

27.40

42

încălzit

2401

0.50

-0.50

0.00

-0.50

0.50

43

Iluminat si forța motrica

2402

0.50

-0.50

0.00

-0.50

0.50

44

Apa, canal, salubritate

2403

0.50

0.00

0.00

0.00

0.50

45

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

2404

2.00

-4.50

0.00

-4.50

2.00

46

Furnituri de birou

2405

2.51

1.50

0.00

1.50

2.51

47

Materiale pentru curățenie

2406

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48

Alte materiale si prestări de servicii

2407

2.00

1.50

19.39

20.89

21.39

49

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament (26.01 la 26.03)

26

2.50

2.50

0.00

2.50

2.50

51

Lenjerie si accesorii de pat

2601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Echipament

2602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

2603

2.50

2.50

0.00

2.50

2.50

54

Reparații curente

27

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

55

Reparații capitale

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Cârti si publicații

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

Protocol

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Protecția muncii

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale

3007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

TITLUL III. SUBVENȚII (cod 35)

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Subvenții (cod 35.01 la 35.03)

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

3501

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

65

Subvenții pe produse si activitati

3502

0.00

000

0.00

0.00

0.00

66

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

3503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

TITLUL V. TRANSFERURI (cod 39+40)

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Transferuri consolidabile (cod 39.12+39.21)

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Transferuri din bug. locale pt.instit.de asist.sociala pt.pers.cu handicap

3912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Transferuri din bug. locale si județene pt. acordarea unor ajutoare in situații de extrema dificultate

3918

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Transf din bugetul comunei, orașului, municip. către bugetul consil jud pt susținerea sist de protecția copilului

3921

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Transferuri neconsolidabile (cod 40.02 la 40.97”

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Burse

4002

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

74

Ajutoare sociale

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Alte ajutoare, alocații si indemnizații

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Transferuri către căminele pt persoanele vârstnice

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

_____________0.00

77

Contrib.ale adm pub.locale la realiz.unor lucr.serv de interes public local,in baza unor conv.sau contr.de asociere

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Plăti efectuate in cadrul programelor de dezvoltare

4021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

4027

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Asociații si fundații

4041

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Programe cu finanțare rambursabila

4055

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Transferuri pentru acțiuni de sanatate

4060

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Susținerea cultelor

4061

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Contribuții la salarizarea personalului neclericai

4072

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte transferuri

4080

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

86

Ajutoare pentru incalzirea locuinței

4090

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Programe cu finanțare nerambursabila

4094

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Alocații si indemnizații pentru presoane cu handicap

4097

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

TITLUL VI. DOBÂNZI (cod 50+51)

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Dobinzi aferente datoriei publice locale (cod 50.01 la 50.08)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobinzi,comisioane si alte cpsturi aferente datoriei publice interne

5001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobinzi,comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe

5002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de riscul garanțiilor acordate de autorit.locale

5003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare

5008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)

69

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

97

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 72 la 77)

70

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

98

Investiții ale instituțiilor publice

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Investiții ale reg.autonome,societ.si companiilor nation. si soc.com. cu capital majoritar de stat

73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

74

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

101

Rate aferente achizițiilor in leasing financiar

77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 79+84)

78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

TITLUL VIII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

împrumuturi (cod 80.07 la 80.12)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Fondul de rulment pt.acoperirea golurilor temporare de casa

8007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

împrumut temp pt înființarea unor instit si servicii publice de interes local sau a unor act finant integral din venit pr

8009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

împrumuturi acordate de agenții guvern si administrate prin agenții de credit

8012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE (cod 86+87+88)

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Rambursări de credite ext. si plăti dobânzi si comisioane aferente acestora (cod 86.01 la 86.04)

86

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

110

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

8601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Plăti de dobânzi si comisioane din fondul de garantare

8602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Rambursări de credite externe contractate de stat

8603

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de stat

8604

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Rambursări de imprumuturi (cod 87.02 la 87.05)

87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Rambursare de imprumuturi acordate din trezoreria statului

8702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Rambursare de imprumuturi interne pt investiții

8704

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Rambursare de imprumuturi externe pt investiții

8705

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora

88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Rambursări de credite interne (cod 88.01+88.02)

8801

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Plăti de dobânzi si comisioane

8802

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 90)

89

0.00

0 00

. 000

0.00

0.00

122

TITLUL X. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

//   0.00

0.00

0.00

123

Rezerve

91

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

124

Excedent

92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Deficit                     [/

93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONTRASEMNEAZĂ /

SECRETAR

IORDAN N1COLA /TEATRUL NATIONAL RADU STANCA

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. III

lnfluente(+/-)

Trim III Rectificat

An rectificat

VENITURI PROPRII

1,680.50

300.00

0.00

300.00

1,680.50

SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL

3,000.00

500.00

406.32

906.32

3,406.32

VENITURI TOTALE

4,680.50

800.00

406.32

1,206.32

5,086.82

1

CHELTUIELI (cod01+69+78+89)

4,680.50

800.00

406.32

1,206.32

5,086.82

2

A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02+20+34+38+49)

01

4,340.50

800.00

406.32

1,206.32

4,746.82

3

TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10+11 + 12+13+14+15+16)

02

1,700.00

423.10

0.00

423.10

1,700.00

4

Cheltuieli cu salariile(cod 10.01 la 10.14)

10

1,264.00

316.20

0.00

316.20

1,264.00

5

Salarii de baza

1001

1,239.20

310.00

0.00

310.00

1,239.20

6

Salarii de merit

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Indemnizații de conducere

1003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Spor de vechime

1004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

1005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Alte sporuri

1006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

1007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

1008

24.80

6.20

0.00

6.20

24.80

13

Prima de vacanta

1009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

1011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Alte drepturi salariale

1014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

284.40

72.00

0.00

72.00

284.40

19

Contribuții pentru asigurările de șomaj

12

37.90

9.50

0.00

9.50

37.90

20

Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sanatate

13

88.50

22.20

0.00

22.20

88.50

21

Deplasări, detasari, transferări (cod 14.01+14.02)

14

25.20

3.20

0.00

3.20

25.20

22

Deplasări, detasari, transferări in tara

1401

22.20

3.20

0.00

3.20

22.20

23

Deplasări in străinătate

1402

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

24

Tichete de masa

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

16

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

26

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (cod 21+22+23+24+25+26+27+28

20

2,640.50

376.90

406.32

783.22

3,046.82

27

Drepturi cu caracter social (cod 21.01 la 21.07)

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Rechizite școlare

2101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Transport elevi, studenti, asistați, bolnavi, invalizi si insotitorii lor

2102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campionatele

2103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Drepturi pentru donatorii de singe

2104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

2105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Drepturi in natura pentru elevi

2107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Hrana (cod 22.01+22.02)

22

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

35

Hrana pentru oameni

2201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

Hrana pentru animale

2202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37

Medicamente si materiale sanitare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

Medicamente (cod 23.01+23.03)

2301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| 39

Materiale sanitare

2302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Reactivi

2303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie (cod 24.01 la 24.07)

24

1,960.00

255.90

406.32

662.22

2,366.32

42

încălzit

2401

30.00

5.00

0.00

5.00

30.00

43

Iluminat si forța motrica

2402

52.00

7.00

0.00

7.00

52.00

44

Apa, canal, salubritate

2403

8.00

2.00

0.00

2.00

8.00

45

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

2404

55.00

10.00

0.00

10.00

55.00

46

Furnituri de birou

2405

10.00

1.00

0.00

1.00

10.00

47

Materiale pentru curățenie

2406

10.00

2.00

0.00

2.00

10.00

48

Alte materiale si prestări de servicii

2407

1,795.00

228.90

406.32

635.22

2,201.32

49

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

522.50

100.00

0.00

100.00

522.50

50

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament (26.C

26

35.00

5.00

0.00

5.00

35.00

51

Lenjerie si accesorii de pat

2601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Echipament

2602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

2603

35.00

5.00

0.00

5.00

35.00

54

Reparații curente

27

50.00

5.00

0.00

5.00

50.00

55

Reparații capitale

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Cârti si publicații

29

5.00

1.00

0.00

1.00

5.00

57

Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)

30

68.00

10.00

0.00

10.00

68.00

58

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

Protocol

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Protecția muncii

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale

3007

68.00

10.00

0.00

10.00

68.00

62

TITLUL III. SUBVENȚII (cod 35)

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Subvenții (cod 35.01 la 35.03)

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

3501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Subvenții pe produse si activitati

3502

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

3503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

TITLUL V. TRANSFERURI (cod 39+40)

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Transferuri consolidabile (cod 39.12+39.21)

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Transferuri din bug. locale pt.instit.de asist.sociala pt.pers.cu handicap

3912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Transferuri din bug. locale si județene pt. acordarea unor ajutoare in situe

3918

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Transf din bugetul comunei, orașului, municip. către bugetul consil jud pt s

3921

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Transferuri neconsolidabile (cod 40.02 la 40.97)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Burse

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Ajutoare sociale

4008

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

75

Alte ajutoare, alocații si indemnizații

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Transferuri către căminele pt persoanele vârstnice

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Contrib.ale adm pub.locale la realiz.unor lucr.serv de interes public local,i

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Plăti efectuate in cadrul programelor de dezvoltare

4021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

4027

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Asociații si fundații

4041

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Programe cu finanțare rambursabila

4055

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Transferuri pentru acțiuni de sanatate

4060

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Susținerea cultelor

4061

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

4072

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte transferuri

4080

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Ajutoare pentru incalzirea locuinței

4090

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Programe cu finanțare nerambursabila

4094

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Alocații si indemnizații pentru presoane cu handicap

4097

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89

TITLUL VI. DOBÂNZI (cod 50+51)

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Dobinzi aferente datoriei publice locale (cod 50.01 la 50.08)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91

Dobinzi,comisioane si alte cpsturi aferente datoriei publice interne

5001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobinzi,comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe

5002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare si de ris

5003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare

5008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)

69

340.00

0.00

0.00

0.00

340.00

97

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 72 la 77)

70

340.00

0.00

0.00

0.00

340.00

98

Investiții ale instituțiilor publice

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Investiții ale reg.autonome.societ.si companiilor nation. si soc.com. cu cap

73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

74

340.00

0.00

0.00

0.00

340.00

101

Rate aferente achizițiilor in leasing financiar

77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 79+84)

78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

TITLUL VIII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

împrumuturi (cod 80.07 la 80.12)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Fondul de rulment pt.acoperirea golurilor temporare de casa

8007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

împrumut temp pt infiintarea unor instit si servicii publice de interes local;

8009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

împrumuturi acordate de agenții guvern si administrate prin agenții de ere

8012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI SI COMISI

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Rambursări de credite ext. si plăti dobânzi si comisioane aferente acestor;

86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

8601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Plăti de dobânzi si comisioane din fondul de garantare

8602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Rambursări de credite externe contractate de stat

8603

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de stat

8604

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Rambursări de împrumuturi (cod 87.02 la 87.05)

87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statului

8702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Rambursare de imprumuturi interne pt investiții

8704

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Rambursare de imprumuturi externe pt investiții

8705

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane aferente ac

88

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

119

Rambursări de credite interne (cod 88.01+88.02)

8801

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Plăti de dobânzi si comisioane

8802

0.00

o.ool

0.00

“o.oo

0.00

121

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 90)

89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

TITLUL X. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

123

Rezerve

91

0.00

0.00

O.OQ

0.00

0.00

124

Excedent

92

0.00

0.00

o/o

0.00

0.00

125

Deficit             /1

93

0.00

0.00

.■0.00

0.00

0.00

JUDEȚUL SIBIU                          ANEXA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU nr.......la H.C.L.............

Lista poziției „Alte cheltuieli de investiții”, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2005

mii lei

Nominalizarea achizițiilor

de bunuri și a altor cheltuieli U.M. Cantit. Valoarea de investiții

•>

Plăti efectuate

Nr. și Suma data doc.

I.

Achiziții imobile

->

1.

2.

II.

Dotări independete

15,00

1. Calculator

buc.

2

7,02

2. Imprimantă

buc.

1

1,13

3. Jaguar

buc.

1

2,00

4. Păun

buc.

4

3,00

5. Fazan auriu

buc.

3

0,36

6. Cal de muncă

buc.

0

0,00

7. Program contabilitate

buc.

1

1,49

III. Consolidări

1..........................

2.........................

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

1.............................

2............................

PREȘEDINTE, loatyS/troie h/\ m


CONTRASEMNEAZĂ /

SECRETAR, / Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU

ANEXA NR. X.


RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

SUBVENȚIE

5/19.09.2005

mii lei

Denumire indicatori

Cod

Anual

Trim.lll

lnfluențe(+/-)

Anual

Trim.lll

VENITURI PROPRII

0

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL

402.00

52.96

300.00

702.00

352.96

VENITURI TOTAL

402.00

52.96

300.00

702.00

352.96

CHELTUIELI TOTAL

224.16

52.96

300.00

524.16

352.96

CHELTUIELI CURENTE

1

85.90

50.96

245.00

330.90

295.96

CHELTUIELI DE PERSONAL

2

0.00

0.97

0.00

0.00

0.97

Cheltuieli cu salariile

10

132.65

0.61

0.00

132.65

0.61

Salarii de bază

10.01

128.35

0.03

0.00

128.35

0.03

Fond de premii

10.08

4.30

0.58

0.00

4.30

0.58

Convenții civile

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

, 0.00

Cheltuieli cu asigurări sociale

11

29.48

0.07

0.00

29.48

0.07

Cheltuieli constituire fond șomaj

12

4.79

0.08

0.00

4.79

0.08

Cheltuieli constituire fond de sănătate

13

8.23

0.06

0.00

8.23

0.06

Deplasări

14

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

Deplasări, detașări în țară

14.01

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

Deplasări in străinătate

14.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribasig accid si boli profesionale

16

0.69

0.15

0.00

0.69

0.00

CHELTUIELI MATERIALE Șl SERVICII

20

85.90

49.99

245.00

330.90

294.99

Chelt.pt.întreținere și gospodărie

24

66.90

35.60

14.00

80.90

49.60

încălzit

24.01

12.00

3.00

0.00

12.00

3.00

Iluminat

24.02

10.00

3.75

0.00

10.00

3.75

Apă, canal, salubritate

24.03

1.00

0.25

0.00

1.00

0.25

Poștă, telefon

24.04

8.40

2.10

0.00

8.40

2.10

Furnituri de birou

24.05

2.50

1.00

0.00

2.50

1.00

Materiale de curățenie

24.06

1.00

0.25

0.00

1.00

0.25

Alte mat.și prestări de servicii

24.07

32.00

25.25

14.00

46.00

39.25

Materiale cu caracter funcțional

25

3.50

1.50

0.60

4.10

2.10

Obiecte de inventar de mică valoare

26

10.50

10.13

10.40

20.90

20.53

Alte obiecte de inventar

26.03

10.50

10.13

10.40

20.90

20.53

Reparații curente

27

1.50

1.50

205.00

206.50

206.50

Cărți și publicații

29

0.50

0.13

0.00

0.50

0.13

Alte cheltuieli

30

3.00

1.13

15.00

18.00

16.13

Calificarea si perfecționarea

30.01

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale

30.07

3.00

1.13

13.00

16.00

14.13

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

138.26

2.00

55.00

193.26

57.00

Inv. instit. publ. și activ, autofinanțate

74

138.26

2.00

55.00

1^.26

57.00


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU Str.Stefan cel Mare nr.4, Sibiu, Romania tel. 004-0269-216471; fax. 0269/211275

e-mail: primarie@sibiu.ro, http://www.sibiu.ro

ANEXA NR.

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2005 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local

INV.C + M (Mii lei)

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea

Totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2005

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanl

atre

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

193.26

193.26

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

173.26

173.26

C

Alte cheltuieli de investiții

20

207

______________________________________________ Din total,desfășurat potrivit clasificatiei ,pe capitole bugetare:

Cap............................din care:

A.

Lucrări în continuare,total,din care

1.

B

Lucrări noi, total, din care:

173.26

173.26

1.

C

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

20

20

a.

Achiziții imobile

________________________1

z:\rodica\lista inv c+m .doc

b.

Dotări independente

20

20

c.

Cheltuieli pt.elaborarea SPF,SF


Contrasemnează /

SECRETAR /

NICOLA IORDAN


z:\rodica\lista inv c+m .doc

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


anexa 9 la HCL^3.909.2005

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial an

influențe

Plan rectificat an

Plan inițial trim III

influențe

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

influențe

Plan rectificat trim IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

30.02.01

3,988.31

3,624.41

7,612.72

793.87

3,624.41

4,418.28

299.90

0.00

299.90

Sume defalcate din TVA pentru instituțiile de înv.preuniv.de stat ,creșe,etc

33.02.01

37,858.89

5,149.93

43,008.82

8,170.00

0.00

8,170.00

3,684.95

5,149.93

8,834.88

Autorități publice

51.02.07.34.35.01

323.46

19.39

342.85

98.02

19.39

117.41

98.02

0.00

98.02

învățământ

57.02.02

37,360.40

5,149.93

42,510.33

8,141.54

0.00

8,141.54

3,653.36

5,149.93

8,803.29

Cultura-Teatrul Radu Stanca

59.02.05.34.35.01

3,000.00

406.32

3,406.32

500.00

406.32

906.32

500.00

0.00

500.00

Servicii și dezv.publică-lluminat

63.02.03.20.24.02

3,461.05

800.00

4,261.05

449.00

800.00

1,249.00

100.00

0.00

100.00

Servicii și dezv.publică-LTE

63.02.08.70.72

4,000.00

1,060.00

5,060.00

1,100.00

1,060.00

2,160.00

200.00

0.00

200.00

Servicii și dezv.publică-Alte acțiuni

63.02.50.34.35.01

6,873.90

388.70

7,262.60

1,403.84

388.70

1,792.54

1,525.23

0.00

1,525.23

Servicii și dezv.publică-Alte acțiuni

63.02.50.70.72

46,314.19

-142.50

46,171.69

14,242.65

-142.50

14,100.15

7,693.00

0.00

7,693.00

Mediu și Ape -Salubritate

64.02.06.20.24.03

3,883.00

592.50

4,475.50

758.00

592.50

1,350.50

1,075.00

0.00

1,075.00

Transporturi și Comunicații-Transport în comun

68.02.07.34:35.03

4,500.00

500.00

5,000.00

1,700.00

500.00

2,200.00

0J30

0.00

0.00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU                                      ANEXA NR. 1 /

LA HCL NR.

GRĂDINIȚĂ NR. 26 SIBIU

Rectificare bugetara

capitol

5709

TOTAL

mii lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

anuale

Prevederi

Trimestrul III

rectificare

trim III

Credite trim III rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

26.5

10

+29.6

39.6

56.1

2

A.CHELTUIELI CURENTE

26.5

10

+29.6

39.6

56.1

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

4

Cheltuieli cu salariile

10

5

Salarii de baza

10.01

6

Salarii de merit

10.02

7

Indemnizații de conducere

10.03

8

Spor de vechime

10.04

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

10

Alte sporuri

10.06

11

Ore suplimentare

10.07

12

Fond de premii

10.08

13

Prima de vacanta

10.09

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

16

Fond pentru convenții civile

10 12

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

18

Alte drepturi salariale

10.14

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de

12

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

22

Deplasări, detasari, transferări

14

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

24

Deplasări in străinătate

14.02

25

Tichete de masa

15

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

26.5

10

+29.6

39.6

56.1

28

Drepturi cu caracter social

21

29

Rechizite școlare

21.01

30

Transport elevi, studenti

21.02

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

35

Hrana

22

26

10

+ 15

25

41

36

Hrana pentru oameni

22.01

26

10

+15

25

41

37

Hrana pentru animale

22.02

38

Medicamente si materiale sanitare

23

39

Medicamente

23.01

40

Materiale sanitare

23.02

41

Cheltuieli de întreținere si gospodărire

24

0

0

+2.3

2.3

2.3

42

încălzit

24.01

43

Iluminat

24.02

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

45

Posta,telefon, telex

24.04

46

Furnituri de birou

24.05

47

Materiale pentru curățenie

24.06

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0

0

+2.3

2.3

2.3

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

50

Obiecte de inventar

26

0.5

0

+ 12.3

12.3

12.8

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

52

Echipament

26.02

53

Alte obiecte de înv.

26.03

0.5

0

+12.3

12.3

12.8

54

Reparații curente

27

55

Reparații capitale

28

56

Cârti si publicații

29

57

Alte cheltuieli

30

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

59

Protocol

30.02

60

Protecția muncii

30.03

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

63

Transferuri neconsolidabile

40

64

Burse

40.02

65

ajutoare sociale

40.08

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

67

TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL

70

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74CONTRASEMNE SECRETAR, IORDAN NICOL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

GRĂDINIȚĂ NR. 26 SIBIU

ANEXA NR.P/

LA HCL NR


Rectificare bugetara

capitol                                                    5709

subcapitol_____________________________________________02 PREȘCOLAR_____________________________ mii lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

anuale

Prevederi

Trimestrul III

rectificare

trim III

Credite trim III rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

26.5

10

+29.6

39.6

56.1

2

A.CHELTUIELI CURENTE

26.5

10

+29.6

39.6

56.1

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

4

Cheltuieli cu salariile

10

5

Salarii de baza

10.01

6

Salarii de merit

10.02

7

Indemnizații de conducere

10.03

8

Spor de vechime

10.04

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

10

Alte sporuri

10.06

11

Ore suplimentare

10.07

12

Fond de premii

10.08

13

Prima de vacanta

10.09

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

16

Fond pentru convenții civile

10.12

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

18

Alte drepturi salariale

10.14

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

_____20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de

12

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

22

Deplasări, detasari, transferări

14

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

24

Deplasări in străinătate

14.02

25

Tichete de masa

15

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

26.5

10

+29.6

39.6

56.1

28

Drepturi cu caracter social

21

29

Rechizite școlare

21.01

30

Transport elevi, studenti

21.02

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

35

Hrana

22

26

10

+ 15

25

41

36

Hrana pentru oameni

22.01

26

10

+15

25

41

37

Hrana pentru animale

22.02

38

Medicamente si materiale sanitare

23

39

Medicamente

23.01

40

Materiale sanitare

23.02

41

Cheltuieli de întreținere si gospodărire

24

0

0

+2.3

2.3

2.3

42

încălzit

24.01

43

Iluminat

24.02

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

45

Posta,telefon, telex

24.04

46

Furnituri de birou

24.05

47

Materiale pentru curățenie

24.06

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0

0

+2.3

2.3

2.3

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

50

Obiecte de inventar

26

0.5

0

+12.3

12.3

12.8

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

52

Echipament

26.02

53

Alte obiecte de inv.

26.03

0.5

0

+12.3

12 3

12.8

54

Reparații curente

27

55

Reparații capitale

28

56

Cârti si publicații

29

57

Alte cheltuieli

30

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

59

Protocol

30.02

60

Protecția muncii

30.03

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

63

Transferuri neconsolidabile

40

64

Burse

40.02

65

ajutoare sociale

40.08

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

67

TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL

70

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ANEXA NR. 3 LA HOL NR.

GRĂDINIȚĂ NR. 26 SIBIU

RECTIFICARE BUGET /2005

mii lei

Rând

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

An

trimestrul

rectificare

trimestrul

an 2005

2005

III

tr. III

III rectificat

rectificat

1

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

0001

26.5

10

+29.6

39.6

56.1

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

0002

26.5

10

+29.6

39.6

56.1

3

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

26.5

10

+15.6

25.6

42.1

4

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

2109

26

10

+ 15

25

41

5

Taxe si alte venituri in invatamant

210917

6

Venituri din prestări servicii

210920

7

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

210923

8

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

210926

9

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

210927

10

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări de sanatate

210928

11

Venituri din contribuția lunara de întreținere a persoanelor asistate

210929

12

Alte venituri de la instituțiile publice

210930

13

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine si cantine

210931

26

10

+ 15

25

41

14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

210933

15

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

2209

0.5

0

+0.6

0.6

1.1

16

Venituri din concesiuni si închirieri

220907

0.5

0

+0.6

0.6

1.1

17

Pășuni comunale

220923

18

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

19

STATULUI (cod 30.09.01)

3009

__20

publice

300901

21

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

0009

0

0

+ 14

14

14

22

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

4009

0

0

+ 14

14,                  14

23

Donații si sponsorizări

400901

26.5

10

+ 14.6

24.6

41.1

24

CHELTUIELI - TOTAL (cod

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+6909)

25

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

5509

26

Corpurile gardienilor publici

550910

__27

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

550950

28

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

5709

26.5

10

+14.6

24.6

41.1

29

Invatamant preșcolar

570902

26.5

10

+ 14.6

24 6

41.1

30

Invatamant primar si gimnazial

570903

31

Invatamant liceal

570904

32

Invatamant profesional

570905

33

Invatamant postliceal

570906

__34

Invatamant special

570908

35

Centre de specializare si perfecționare

570912

36

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

570914

37

Alte instituții si acțiuni de invatamant

570950

74

EXCEDENT (cod 980901)

9809

__75

Excedent

980901

76

DEFICIT (cod 990901)

9909

77

Deficit

990901

CONSILIUL LOCAL SIBIU

ANEXA NR.

LAHCLNR.


Școala cu clasele l-VIII Nr.2 Sibiu

RECTIFICARE BUGET/2005

TOTAL 57.09

mii lei

Rând

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Ap

trimestrul

trimestrul

rectificare

rectificare

trimestrul

trimestrul

an 2005

2005

III

IV

tr. III

tr. IV

III rectificat

V rectifica

rectificat

1

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

0001

2.55

1.05

1.5

2.5

3.55

1.5

5.05

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

0002

2.55

1.05

1.5

2.5

3.55

1.5

5.05

3

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

2.55

1.05

1.5

2.5

3.55

1.5

5.05

4

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

2109

5

Taxe si alte venituri in invatamant

210917

6

Venituri din prestări servicii

210920

7

Venituri din serbari si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

210923

8

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

210926

9

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

210927

10

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

210928

11

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

210929

12

Alte venituri de la instituțiile publice

210930

»

13

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine si cantine

210931

14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

210933

___15

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

2209

2.55

1.05

1.5

2.5

3.55

1.5

5.05

16

Venituri din concesiuni si inchirieri

220907

2.55

1.05

1.5

2.5

3.55

1.5

5.05

17

Pășuni comunale

220923

18

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

19

STATULUI (cod 30.09.01)

3009

20

publice

300901

21

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

0009

22

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

4009

___23

Donații si sponsorizări

400901

24

CHELTUIELI - TOTAL (cod

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+6909)

0

0

0

25

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

5509

26

Corpurile gardienilor publici

550910

27

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

550950

28

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

5709

0

0

0

29

Invatamant preșcolar

570902

0

0

0

30

Invatamant primar si gimnazial

570903

0

0

0

31

Invatamant liceal

570904

0

0

0

32

Invatamant profesional

570905

0

0

0

33

Invatamant postliceal

570906

0

0

0

34

Invatamant special

570908

0

0

0

35

Centre de specializare si perfecționare

570912

36

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

570914

37

Alte instituții si acțiuni de invatamant

570950

74

EXCEDENT (cod 980901)

9809

75

Excedent

980901

76

DEFICIT (cod 990901)

9909

77

Deficit

990901

PR


1NTE,


CONTRASEMNEAZĂ/ SECRETAR / / lORDAH^ICOlJ/7

Județul Sibiu______________________

Consiliul Local al Municipiului Sibiu Școala cu clasele l-VIII Nr.2 Sibiu


Anexa nr. $ / /Lj


Rectificare bugetara

mii lei

capitol subcapitol

5709

TOTAL

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul III

Rectificare bugetara

Credite trim III rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

2.55

1.05

2.5

3.55

5.05

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

2.55

1.05

2.5

3.55

5.05

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

0.00

0.00

4

Cheltuieli cu salariile

10

0.00

0.00

5

Salarii de baza

10.01

0.00

0.00

6

Salarii de merit

10.02

0.00

0.00

7

Indemnizații de conducere

10.03

0.00

0.00

8

Spor de vechime

10.04

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0.00

0.00

10

Alte sporuri

10.06

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

10.07

0.00

0.00

12

Fond de premii

10.08

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

10.09

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0.00

0.00

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0.00

0.00

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0.00

0.00

18

Alte drepturi salariale

10.14

0.00

0.00

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0.00

0.00

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0.00

0.00

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

000

0.00

22

Deplasări, detasari, transferări

14

0.00

0.00

23

Deplasări, detasari , transferări in tara

14.01

0.00

0.00

24

Deplasări in străinătate

14.02

0.00

0.00

25

Tichete de masa

15

0.00

0.00

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0.00

0.00

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.55

1.05

2.50

3.55

5 05

28

Drepturi cu caracter social

21

0.00

0.00

29

Rechizite școlare

21.01

0.00

0.00

30

Transport elevi, studenti

21.02

0.00

0.00

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0.00

0.00

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0.00

0.00

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0.00

0.00

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0.00

0.00

35

Hrana

22

0.00

0.00

36

Hrana pentru oameni

22.01

0.00

0.00

37

Hrana pentru animale

22.02

0.00

0.00

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0.00

0.00

39

Medicamente

23.01

0.00

0.00

40

Materiale sanitare

23.02

0.00

0.00

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

0.00

0.00

42

încălzit

24.01

0.00

0.00

43

Iluminat

24.02

0.00

0.00

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

0.00

0.00

45

Posta,telefon, telex

24.04

0.00

0.00

46

Furnituri de birou

24.05

0.00

0.00

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0.00

0.00

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0.00

0.00

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

0.00

0.00

50

Obiecte de inventar

26

0.60

0.50

2.5

3.00

3.10

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0.00

0.00

52

Echipament

26.02

0.00

0.00

53

Alte obiecte de inv.

26.03

0.60

0.50

2.5

3.00

3.10

54

Reparații curente

27

0.00

0 00

55

Reparații capitale

28

0.00

0.00

56

Cârti si publicații

29

0.00

0.00

57

Alte cheltuieli

30

0.00

0.00

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0.00

0.00

59

Protocol

30.02

0.00

0.00

60

Protecția muncii

30.03

0.00

0.00

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0.00

0.00

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0.00

0.00

63

Transferuri neconsolidabile

40

0.00

0.00

64

Burse

40.02

0.00

0.00

65

ajutoare sociale

40.08

0.00

0.00

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0.00

0.00

67

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0.00

0.00

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74

0.00

0 00

Județul Sibiu_____________________

Consiliul Local al Municipiului Sibiu Școala cu clasele l-VIII Nr.2 Sibiu


Anexa nr. G / / £


Rectificare bugetara

capitol                                                    5709

subcapitol_________________________________________________570903______________________________________________________________________________________mii lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul III

Rectificare bugetara

Credite trim III rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

2.55

1.05

2.5

3.55

5.05

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

2.55

1.05

2.5

3.55

5.05

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

0.00

0.00

4

Cheltuieli cu salariile

10

0.00

0.00

5

Salarii de baza

10.01

0.00

0.00

6

Salarii de merit

10 02

0.00

0.00

7

Indemnizații de conducere

10.03

0.00

0.00

8

Spor de vechime

10.04

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0.00

0.00

10

Alte sporuri

10.06

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

10.07

0.00

0.00

12

Fond de premii

10.08

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

10.09

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0.00

0.00

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0.00

0.00

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0.00

0.00

18

Alte drepturi salariale

10.14

0.00

0.00

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0.00

0.00

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0.00

0.00

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0.00

0.00

22

Deplasări, detasari, transferări

14

0.00

0.00

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

0.00

0.00

24

Deplasări in străinătate

14.02

0.00

0.00

25

Tichete de masa

15

0.00

0.00

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0.00

0.00

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.55

1.05

2.50

3.55

5.05

28

Drepturi cu caracter social

21

0.00

0.00

29

Rechizite școlare

21.01

0.00

0.00

30

Transport elevi, studenti

21.02

0.00

0.00

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0.00

0.00

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0.00

0.00

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0.00

0.00

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0.00

0.00

35

Hrana

22

0.00

0.00

36

Hrana pentru oameni

22.01

0.00

0.00

37

Hrana pentru animale

22.02

0.00

0.00

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0.00

0.00

39

Medicamente

23.01

0.00

0.00

40

Materiale sanitare

23.02

0.00

0.00

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

0.00

0.00

42

încălzit

24.01

0.00

0.00

43

Iluminat

24.02

0.00

0.00

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

0.00

0.00

45

Posta.telefon, telex

24.04

0.00

0.00

46

Furnituri de birou

24.05

0.00

0.00

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0.00

0.00

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0.00

0.00

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

0.00

0.00

50

Obiecte de inventar

26

0.60

0.50

2.5

3.00

3.10

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0.00

0.00

52

Echipament

26.02

0.00

0.00

53

Alte obiecte de inv.

26.03

0.60

0.50

2.5

3.00

3.10

54

Reparații curente

27

0.00

0.00

55

Reparații capitale

28

0.00

0.00

56

Cârti si publicații

29

0.00

000

57

Alte cheltuieli

30

0.00

0.00

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0 00

0.00

59

Protocol

30.02

0.00

0.00

60

Protecția muncii

30.03

0.00

0.00

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0.00

0.00

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0.00

0.00

63

Transferuri neconsolidabile

40

0.00

0.00

64

Burse

40.02

0.00

0.00

65

ajutoare sociale

40.08

0.00

0.00

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0.00

0.00

67

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0.00

0.00

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74

0.00

0.00

Anexa nr f La HCL Nr.

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII MIHAI EMINESCU NR 9

Rectificări bugetare anul 2005

5709

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

An 2005

trimestrul

rectificări

Credite triml II

Credite 2005

aprobat

III aprobat

bugetare

rectificat

rectificat

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

1

0001

7

4.7

7.8

12.5

14.8

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

2

0002

6.99

4.69

7.8

12.49

14.79

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

3

6.99

4.69

7 8

12.49

14.79

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

4

2109

0

0

2

2

2

Taxe si alte venituri in invatamant

5

210917

2

2

2

Venituri din prestări servicii

6

210920

0

0

Venituri din serbări si spectacole scolare, manifestări culturale, artistice, si sportive

7

210923

0

0

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

8

210926

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

9

210927

0

0

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări de sanatate

10

210928

0

0

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

11

210929

0

0

Alte venituri de la instituțiile publice

12

210930

0

0

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine

13

210931

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

210933

0

0

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

15

2209

6.99

4.69

5.8

10.49

12.79

Venituri din concesiuni si inchirieri

16

220907

6.99

4.69

5.8

10.49

12.79

Pășuni comunale

17

220923

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

18

0

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

19

3009

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

20

300901

0

0

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

21

0009

0.01

0.01

0

0.01

0.01

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

22

4009

0.01

0.01

0

0.01

0.01

Donații si sponsorizări

23

400901

0.01

0.01

0.01

0.01

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+

6909)

24

7

4.7

7.8

12.5

14.8ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

25

5509

0

0

0

0

0

Corpurile gardienilor publici

26

550910

0

0

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

27

550950

0

0

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

28

5709

7

4.7

7.8

12.5

14.8

Invatamant preșcolar

29

570902

0

0

Invatamant primar si gimnazial

30

570903

7

4.7

7.8

12.5

14.8

Invatamant liceal

31

570904

0

0

Invatamant profesional

32

570905

0

0

Invatamant postliceal

33

570906

0

0

Invatamant special

34

570908

0

0

Centre de specializare si perfecționare

35

570912

0

0

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

36

570914

0

0

Alte instituții si acțiuni de invatamant

37

570950

0

0

EXCEDENT (cod 980901)

74

9809

0

0

0

0

0

Excedent

75

980901

0

0

DEFICIT (co/990901)

76

9909

0

o

0

0

0

Deficit

77

990901

/ /

0

0

PREȘCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR IORDAN


Unitatea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.


ȘCOALA CU CLS.I-VIII NR.9 MIHAI EMINESCU SIBIU

RECTIFICĂRI BUGETARE ANUL 2005

capitol 57.09.03

subcapitol___________________________________________GIMNAZIAL                                                                                  mii lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul III

RECTIFICĂRI credite

Credite trim III rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

7

4.7

7.8

12.5

14.8

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

7

4.7

7.8

12.5

14.8

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

1.4

0.7

0.7

1.4

4

Cheltuieli cu salariile

10

1

0.5

0.5

1

5

Salarii de baza

10.01

0

0

6

Salarii de merit

10.02

0

0

7

Indemnizații de conducere

10.03

0

0

8

Spor de vechime

10.04

0

0

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0

0

10

Alte sporuri

10.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.07

0

0

12

Fond de premii

10.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0

0

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0

0

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0

0

18

Alte drepturi salariale

10.14

1

0.5

0.5

1

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0.2

0.1

0.1

0.2

20

Chelt pt constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0

0

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0.2

0.1

0.1

0.2

22

Deplasări, detasari, transferări

14

0

0

23

Deplasări, detasari . transferări in tara

14.01

0

0

24

Deplasări in străinătate

14.02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0

0

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

5.6

4

7.8

11.8

13.4

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21.01

0

0

30

Transport elevi, studenti

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0

0

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0

0

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0

0

35

Hrana

22

0

0

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

0

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0

0

39

Medicamente

23.01

0

0

40

Materiale sanitare

23.02

0

0

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

0.9

0.6

3.4

4

4.3

42

încălzit

24.01

0.1

0

0.1

43

Iluminat

24.02

0.2

0.1

0.1

0.2

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

1

1

1

45

Posta,telefon, telex

24.04

0.1

0.1

0.1

0.1

46

Furnituri de birou

24.05

0.1

0.8

0.8

0.9

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0.2

0.2

0.8

1

1

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0.2

0.2

0.8

1

1

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

0.7

0.5

1

1.5

1.7

50

Obiecte de inventar

26

1.5

0.5

1

1.5

2.5

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de inv.

26.03

1.5

0.5

1

1.5

2.5

54

Reparații curente

27

2

2

2

4

4

55

Reparații capitale

28

0

0

56

Cârti si publicații

29

0.4

0.3

0.3

0.4

57

Alte cheltuieli

30

0.1

0.1

0.4

0.5

0.5

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0

0

59

Protocol

30.02

0

0

60

Protecția muncii

30.03

0.05

0.05

0.05

0.05

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0.05

0.05

0.4

0.45

0.45

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0

0

63

Transferuri neconsolidabile

40

0

0

64

Burse

40.02

0

0

65

ajutoare sociale

40.08

0

0

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0

0

67

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0

0

69

Investiții ale inștitutiilor publice si act.autofinantate

74

0

0

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ //

SECRETAR, /

IORDAN NICOLA /

*    -7

Anexa nr La HCL Nr.

ȘCOALA NR 4 SIBIU

Rectificări bugetare anul 2005

5709                                                                                                  mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

An 2005

trimestrul

rectificări

Credite trim III

Credite 2005

aprobat

III aprobat

bugetare

rectificat

rectificat

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

1

0001

4.5

3.4

7.3

10.7

11.8

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

2

0002

4.5

3.4

7.3

10.7

11.8

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

3

4.5

3.4

7.3

10.7

11.8

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

4

2109

0

0

2

2

2

Taxe si alte venituri in invatamant

5

210917

2

2

2

Venituri din prestări servicii

6

210920

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

7

210923

0

0

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

8

210926

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

9

210927

0

0

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

10

210928

0

0

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

11

210929

0

0

Alte venituri de la instituțiile publice

12

210930

0

0

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine

13

210931

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

210933

0

0

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

15

2209

4.5

3.4

5.3

8.7

9.8

Venituri din concesiuni si inchirieri

16

220907

4.5

3.4

5.3

8.7

9.8

Pășuni comunale

17

220923

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

18

0

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

19

3009

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

20

300901

0

0

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

21

0009

0

0

0

0

0

DONAȚII S. SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

22

4009

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

23

400901

0

0

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+

6909)

24

4.5

3.4

7.3

10.7

11.8

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

25

5509

0

0

0

0

0

Corpurile gardienilor publici

26

550910

0

0

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

27

550950

0

0

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

28

5709

4.5

3.4

7.3

10.7

11.8

Invatamant preșcolar

29

570902

0

0

Invatamant primar si gimnazial

30

570903

4.5

3.4

7.3

10.7

11.8

Invatamant liceal

31

570904

0

0

Invatamant profesional

32

570905

0

0

Invatamant postliceal

33

570906

0

0

Invatamant special

34

570908

0

0

Centre de specializare si perfecționare

35

570912

0

0

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

36

570914

0

0

Alte instituții si acțiuni de invatamant

37

570950

0

0

EXCEDENT (cod 980901)

74

9809

0

0

0

0

0

Excedent

75

980901

0

0

DEFICIT (cod,$90901)

76

9909

0

/7o

0

0

0

Deficit

77

990901

o

0

PREȘEDINTE                                             CONTRASEMNEAZĂ,

M                                         SECRETAR, /

A                                                 IORDAN NICOLA '

/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILULUI SIBIU

ANEXA nr iO / / ț?


ȘCOALA NR 4 SIBIU

RECTIFICĂRI BUGETARE ANUL 2005

capitol 57.09.03

subcapitol___________________________________________GIMNAZIAL__________________________________________________________________________________mii lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul III

Rectificări credite

Credite trim III rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

4.5

3.4

7.3

10.70

11.80

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

4.5

3.4

7.3

10.70

11.80

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

0.00

0.00

4

Cheltuieli cu salariile

10

0.00

0.00

5

Salarii de baza

10.01

0.00

0.00

6

Salarii de merit

10.02

0.00

0.00

7

Indemnizații de conducere

10.03

0.00

0.00

8

Spor de vechime

10.04

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0.00

0.00

10

Alte sporuri

10.06

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

10.07

0.00

0.00

12

Fond de premii

10.08

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

10.09

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0.00

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0.00

0.00

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0.00

0.00

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0.00

0.00

18

Alte drepturi salariale

10.14

0.00

0.00

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0.00

0.00

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0.00

0.00

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0.00

0.00

22

Deplasări, detasari, transferări

14

0.00

0.00

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

0.00

0.00

24

Deplasări in străinătate

14.02

0.00

0.00

25

Tichete de masa

15

0.00

0.00

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0.00

0.00

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4 5

3.4

7.3

10.70

11.80

28

Drepturi cu caracter social

21

0.00

0.00

29

Rechizite școlare

21.01

0.00

0.00

30

Transport elevi, studenti

21.02

0.00

0.00

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0.00

0.00

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0.00

0.00

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0.00

0.00

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0.00

0.00

35

Hrana

22

0.00

0.00

36

Hrana pentru oameni

22.01

0.00

0.00

37

Hrana pentru animale

22.02

0.00

0.00

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0.00

0.00

39

Medicamente

23.01

0.00

0.00

40

Materiale sanitare

23.02

0.00

0.00

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

1.1

0.6

3.3

3.90

4.40

42

încălzit

24.01

0.2

0.00

0.20

43

Iluminat

24.02

0.3

0.1

0.10

0.30

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

0

0

0.5

0.50

0.50

45

Posta.telefon, telex

24.04

0.1

0.1

0.10

0.10

46

Furnituri de birou

24.05

0.1

1

1.00

1.10

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0.2

0.2

0.8

1.00

1.00

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0.2

0.2

1

1.20

1.20

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

0.5

0.5

1

1.50

1.50

50

Obiecte de inventar

26

0.8

0.3

1.5

1.80

2.30

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0.00

0.00

52

Echipament

26.02

0.00

0.00

53

Alte obiecte de inv.

26.03

0.8

0.3

1.5

1.80

2.30

______54

Reparații curente________ __________________________

______27

1.5

1.5

__________________________1_

2.50

__2.50

55

Reparații capitale

28

0.00

0.00

56

Cârti si publicații

29

0.4

0.3

0.30

0.40

57

Alte cheltuieli

30

0.2

0.2

0.5

0.70

0.70

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0.00

0.00

59

Protocol

30.02

0.00

0.00

60

Protecția muncii

30.03

0.1

0.1

0.10

0.10

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0.1

0.1

0.5

0.60

0.60

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0.00

0.00

63

Transferuri neconsolidabile

40

0.00

0.00

64

Burse

40.02

0.00

0.00

65

ajutoare sociale

40.08

o.ool

0.00

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0.00

0.00

67

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0.00

0.00

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate -----------4J________________________________________

74

0.00

0.00

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, /

IORDAN NICOlA/

Anexa nr / La HCL Nr.

Rectificări bugetare anul 2005

mii lei

ȘCOALA CU CLS.I-VIII NR. 17 RADU SELEJAN SIBIU

5709

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

An 2005

trimestrul

rectificări

Credite trim III

Credite 2005

aprobat

III aprobat

bugetare

rectificat

rectificat

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

1

0001

3.6

2.8

8.4

11.2

12

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

2

0002

3.6

2.8

8.4|

11.2

12

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

3

3.6

2.8

8.4

11.2

12

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

4

2109

0

0

1

1

1

Taxe si alte venituri in invatamant

5

210917

0

0

Venituri din prestări servicii

6

210920

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

7

210923

0

0

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

8

210926

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

9

210927

0

0

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

10

210928

0

0

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

11

210929

0

0

Alte venituri de la instituțiile publice

12

210930

0

0

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine

13

210931

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

210933

0

0

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

15

2209

3.6

2.8

7.4

10.2

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

16

220907

3.6

~2TT

7.4

10.2

11

Pășuni comunale

17

220923

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

18

0

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

19

3009

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

20

300901

0

0

VIL DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

21

0009

0

0

0

0

0

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

22

4009

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

23

400901

0

0

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+

6909)

24

3.6

2.8

8.4

11.2

12

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

25

5509

0

0

0

0

0

Corpurile gardienilor publici

26

550910

0

0

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

27

550950

0

0

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

28

5709

3.6

2.8

8.4

11.2

12

Invatamant preșcolar

29

570902

0

0

Invatamant primar si gimnazial

30

570903

3.6

2.8

8.4

11.2

12

Invatamant liceal

31

570904

0

0

Invatamant profesional

32

570905

0

0

Invatamant postliceal

33

570906

0

0

Invatamant special

34

570908

0

0

Centre de specializare si perfecționare

35

570912

0

0

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

36

570914

0

0

Alte instituții si acțiuni de invatamant

37

570950

0

0

EXCEDENT (cod 980901)

741

9809

0

0

~o|

0

0

Excedent

75

980901

0

0

DEFICIT (co^90901)

76

9909

0

X7 0

0

0

0

Deficit / )

77

990901

0

0

Anexa nr. i2-

SCOALACU CLS.I-VIII NR. 178 RADU SELEJAN SIBIU

RECTIFICĂRI BUGETARE PE ANUL 2005

capitol

5709.03

subcapitol

_____________________GIMNAZIAL________ mii lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul III

Rectificări credite

Credite trim III rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

3.6

2.8

8.4

11.2

12

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

3.6

2.8

8.4

11.2

12

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

0

0

4

Cheltuieli cu salariile

10

0

0

5

Salarii de baza

10.01

0

0

6

Salarii de merit

10.02

0

0

7

Indemnizații de conducere

10.03

0

0

8

Spor de vechime

10.04

0

0

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0

0

10

Alte sporuri

10.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.07

0

0

12

Fond de premii

10.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0

0

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0

0

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0

0

18

Alte drepturi salariale

10.14

0

0

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0

0

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0

0

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0

0

22

Deplasări, detasari, transferări

14

0

_________________0

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

0

0

24

Deplasări in străinătate

14.02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0

0

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

3.6

2.8

8.4

11.2

12

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21.01

0

0

30

Transport elevi, studenti

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0

0

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0

0

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0

0

35

Hrana

22

0

0

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

0

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0

0

39

Medicamente

23.01

0

0

40

Materiale sanitare

23.02

0

0

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

0.6

0.3

3.6

3.9

4.2

42

încălzit

24.01

0.1

0

1

1

1.1

43

Iluminat

24.02

0.2

0.1

0

0 1

0.2

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

0

0

1

1

1

45

Posta,telefon, telex

24.04

0

0

46

Furnituri de birou

24.05

0.1

0

0.8

0.8

0.9

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0.1

0.1

0.3

0.4

0.4

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0.1

0.1

0.5

0.6

0.6

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

0.5

0.5

1

1.5

1.5

50

Obiecte de inventar

26

0.8

0.4

2

2.4

2.8

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de inv.

26.03

0.8

0.4

2

2.4

2.8

54

Reparații curente

27

1.2

1.2

1

2.20

2.20

55

Reparații capitale

28

0.00

0.00

56

Cârti si publicații

29

0.4

0.3

0

0.30

0.40

57

Alte cheltuieli

30

0.10

0.10

0.80

0.90

0.90

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0.00

0.00

59

Protocol

30.02

0.00

0.00

60

Protecția muncii

30.03

0.05

0.05

0

0.05

0.05

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0.05

0.05

0.80

0.85

0.85

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0.00

0.00

63

Transferuri neconsolidabile

40

0.00

0.00

64

Burse

40.02

0.00

0.00

65

- ___________________

ajutoare sociale

40.08

0.00

0.00

66 j

B CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0.00

0.00

67

TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0.00

0.00

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74

0.00

0.00

//

presei/nte

CONTRASAMNEA&A

SECRETAR //

IORDAN NICOL»/


B

Anexa nr i La HCL Nr.

ȘCOALA NR 19 SIBIU

Rectificări bugetare anul 2005

5709

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

An 2005

trimestrul

rectificări

Credite trim III

Credite 2005

aprobat

III aprobat

bugetare

rectificat

rectificat

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

1

0001

3.5

2.6

1.5

4.1

5

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

2

0002

3.5

2.6

1.5

4.1

5

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

3

3.5

2.6

1.5

4.1

5

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

4

2109

0

0

0.5

0.5

0.5

Taxe si alte venituri in invatamant

5

210917

0.5

0.5

0.5

Venituri din prestări servicii

6

210920

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

7

210923

0

0

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

8

210926

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

9

210927

0

0

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

10

210928

0

0

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

11

210929

0

0

Alte venituri de la instituțiile publice

12

210930

0

0

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine

13

210931

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

210933

0

0

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

15

2209

3.5

2.6

1

3.6

4.5

Venituri din concesiuni si inchirieri

16

220907

3.5

2.6

1

3.6

4.5

Pășuni comunale

17

220923

(T

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

18

0

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

19

3009

0

0

0

0

__0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

20

300901

0

0

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

21

0009

0

0

0

0

0

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

22

4009

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

23

400901

0

0

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6^09+

6909)

24

3.5

2.6

1.5

4.1

5

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

25

5509

0

0

0

0

0

Corpurile gardienilor publici

26

550910

0

0

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

27

550950

0

0

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

28

5709

3.5

2.6

1.5

4.1

5

Invatamant preșcolar

29

570902

0

0

Invatamant primar si gimnazial

30

570903

3.5

2.6

1.5

4.1

5

Invatamant liceal

31

570904

0

0

Invatamant profesional

32

570905

0

0

Invatamant postliceal

33

570906

0

0

Invatamant special

34

570908

0

0

Centre de specializare si perfecționare

35

570912

0

0

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

36

570914

0

0

Alte instituții si acțiuni de invatamant

37

570950

0

0

EXCEDENT (cod 980901)

74

9809

0

0

0

0

0

Excedent

75

980901

0

0

DEFICIT (p6d 990901)

76

9909

0

Z o

0

0

0

Deficit / /

77

990901

✓ /

0

0

// /

PREȘEDINTE                                             CONTRASEMNEAZĂ,

//Uz                                              SECRETAR, /

// 7                                                    IORDAN NICOLA / /

/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILULI SIBIU

ȘCOALA NR 19 SIBIU_______________________ , /

Anexa nr. /7

RECTIFICĂRI BUGETARE

capitol 57.09.03

subcapitc________________________________________GIMNAZIAL____mii lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul III

RECTIFICĂRI credite

Credite trimll rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

3.5

2.6

1.5

4.10

5.00

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

3.5

2.6

1.5

4.10

5.00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

0.00

0.00

4

Cheltuieli cu salariile

10

0.00

0.00

5

Salarii de baza

10.01

0.00

0.00

6

Salarii de merit

10.02

0.00

0.00

7

Indemnizații de conducere

10.03

0.00

0.00

8

Spor de vechime

10.04

0.00

0.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0.00

0.00

10

Alte sporuri

10.06

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

10.07

0.00

0.00

12

Fond de premii

10.08

0.00

0.00

13

Prima de vacanta

10.09

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0.00

_____________0,00

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0.00

0.00

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0.00

0.00

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0.00

0.00

18

Alte drepturi salariale

10.14

0 00

0.00

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0.00

0.00

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0.00

0.00

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0.00

0.00

22

Deplasări, detasari, transferări

14

0.00

0.00

23

Dep.asari, detasari , transferări in tara

14.01

0.00

O.CJ

24

Deplasări in străinătate

14.02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0

0

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

3.5

2.6

1.5

4.1

5

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21.01

0

0

30

Transport elevi, studenti

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0

0

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0

0

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0

0

35

Hrana

22

0

0

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

0

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0

0

39

Medicamente

23.01

0

0

40

Materiale sanitare

23.02

0

0

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

0.6

0.3

0.5

0.8

1.1

42

încălzit

24.01

0.1

0

0.1

43

Iluminat

24.02

0.1

0

0.1

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

0

0

45

Posta,telefon, telex

24.04

0.1

0.1

0.1

0.1

46

Furnituri de birou

24.05

0.1

0.3

0.3

0.4

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0.1

0.1

0.1

0.1

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0.1

0.1

0.2

0.3

0.3

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

0.6

0.5

0.5

0.6

50

Obiecte de inventar

26

0.6

0.2

0.2

0.6

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de inv.

26.03

0.6

0.2

0.2

0.6

54

Reparații curente__

27

__1.2

1.2

__1

2.2

__________22

55

Reparații capitale

28

0

0

56

Cârti si publicații

29

0.4

0.3

0.3

0.4

57

Alte cheltuieli

30

0.1

0.1

0.1

0.1

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0

0

59

Protocol

30.02

0

0

60

Protecția muncii

30.03

0.05

0.05

0.05

0.05

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0.05

0.05

0.05

0.05

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0

0

63

Transferuri neconsolidabile

40

0

0

64

Burse

40.02

0

0

65

ajutoare sociale

40.08

0

0

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0

0

67

TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0

0

69

Investiții ale Jnstitutiilor publice si act.autofmantate

74

0

0

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEZ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

Anexa nr /*?

La HCL Nr.

ȘCOALA CU CLS.I-VIII NR. 24 SIBIU

Rectificări bugetare anul 2005

5709                                                                                                      mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

An 2005

trimestrul

rectificări

Credite trim III

Credite 2005

aprobat

III aprobat

bugetare

rectificat

rectificat

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

1

0001

3.1

2.3

9.6

11.9

12.7

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

2

0002

3.1

2.3

9.6

11.9

12.7

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

3

3.1

2.3

9.6

11.9

12.7

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

4

2109

0

0

1

1

1

Taxe si alte venituri in invatamant

5

210917

0

0

Venituri din prestări servicii

6

210920

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

7

210923

0

0

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

8

210926

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

9

210927

0

0

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

10

210928

0

0

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

11

210929

0

0

Alte venituri de la instituțiile publice

12

210930

0

0

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine

13

210931

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

210933

0

0

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

15

2209

3.1

2.3

8.6

10.9

11.7

Venituri din concesiuni si inchirieri

16

220907

3.1

2.3

8.6

10.9

11.7

Pășuni comunale

17

220923

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

18

0

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

19

3009

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

20

300901

0

0

VIL DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

21

0009

0

0

0

0

0

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

22

4009

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

23

400901

0

0

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+

6909)

24

3.1

2.3

9.6

11.9

12.7

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

25

5509

0

0

0

0

0

Corpurile gardienilor publici

26

550910

0

0

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

27

550950

0

0

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

28

5709

3.1

2.3

9.6

11.9

12.7

Invatamant preșcolar

29

570902

0

0

Invatamant primar si gimnazial

30

570903

3.1

2.3

9.6

11.9

12.7

Invatamant liceal

31

570904

0

0

Invatamant profesional

32

570905

0

0

Invatamant postliceal

33

570906

0

0

Invatamant special

34

570908

0

0

Centre de specializare si perfecționare

35

570912

0

0

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

36

570914

0

0

Alte instituții si acțiuni de invatamant

37

570950

0

0

EXCEDENT (cod 980901)

74

9809

0

0

“ol

0

0

Excedent

75’1

980901

0

0

DEFICIT (qdd 990901)

76

9909

0

/i o

0

—ol

0

Deficit

77

990901

_a_

0

0


CONTRASEMNEZ SECRETAR, IORDAN NICOLA

Anexa nr. IL

ȘCOALA CU CLS.I-VIII NR. 24 SIBIU                                                                    !

RECTIFICĂRI BUGETARE PE ANUL 2005

capitol

5709.03

subcapitol

GIMNAZIAL                                                                               mii lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul III

Rectificări credite

Credite trim III rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

3.1

2.3

9.6

119

12.7

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

3.1

2.3

9.6

11.9

12.7

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

0

0

4

Cheltuieli cu salariile

10

0

0

5

Salarii de baza

10.01

0

0

6

Salarii de merit

10.02

0

0

7

Indemnizații de conducere

10.03

0

0

8

Spor de vechime

10.04

0

0

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0

0

10

Alte sporuri

10.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.07

0

0

12

Fond de premii

10.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0

0

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0

0

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0

0

18

Alte drepturi salariale

10.14

0

0

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0

0

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0

0

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0

0

22

Deplasări, detasari, transferări

14

0

0

23

Deplasări, detasari , transferări in tara

14.01

0

0

24

Deplasări in străinătate

14.02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0

0

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

3.1

2.3

9.6

11.9

12.7

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21.01

0

0

30

Transport elevi, studenti

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0

0

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0

0

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0

0

35

Hrana

22

0

0

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

0

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0

0

39

Medicamente

23.01

0

0

40

Materiale sanitare

23.02

0

0

41

Cheltuieli de întreținere si gospodărire

24

0.5

0.2

5.3

5.5

5.8

42

încălzit

24.01

0.1

0

1

1

1.1

43

Iluminat

24.02

0.1

0

0

0

0.1

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

0

0

0.8

0.8

0.8

45

Posta,telefon, telex

24.04

0

0

46

Furnituri de birou

24.05

0.1

0

1

1

1.1

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0.1

0.1

0.5

0.6

0.6

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0.1

0.1

2

2.1

2.1

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

0.5

0.5

0.5

1

1

50

Obiecte de inventar

26

0.6

0.2

2

2.2

2.6

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de inv.

26.03

0.6

0.2

2

2.2

2.6

54

Reparații curente

27

1

1

1

2

2

55

Reparații capitale

28

0

0

56

Cârti si publicații

29

0.4

0.3

0

0.3

0.4

57

Alte cheltuieli

30

0.1

0.1

0.8

0.9

0.9

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0

0

59

Protocol

30.02

0

6

60

Protecția muncii

30.03

0.05

0.05

0.05

0.05

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0.05

0.05

0.8

0.85

0.85

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0

0

63

Transferuri neconsolidabile

40

0

0

64

Burse

40.02

0

0

65

ajutoare sociale

40.08

0

0

66

B CHELTUIELI DE CAPITAL

69

0

0

67

TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0

0

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofmantate

74

0

0
CONTRASEMN SECRETAR, IORDAN NICOLA

Anexa nr / La HCL Nr.

Rectificări bugetare anul 2005

ȘCOALA CU CLASELE l-VIII NR.25 SIBIU

5709

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

An 2005

trimestrul

rectificări

Credite trim III

Credite 2005

aprobat

III aprobat

bugetare

rectificat

rectificat

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

1

0001

6.2

5.2

4.3

9.5

10.5

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

2

0002

6.2

5.2

4.3

9.5

10.5

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

3

6.2

5.2

4.3

9.5

10.5

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

4

2109

0

0

1

1

1

Taxe si alte venituri in invatamant

5

210917

0

0

1

1

1

Venituri din prestări servicii

6

210920

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

7

210923

0

0

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

8

210926

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

9

210927

0

0

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

10

210928

0

0

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

11

210929

0

0

Alte venituri de la instituțiile publice

12

210930

0

0

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine

13

210931

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

14

210933

0

0

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

15

2209

6.2

5.2

3.3

8.5

9.5

Venituri din concesiuni si inchirieri

16

220907

6.2

5.2

3.3

8.5

9.5

Pășuni comunale

17

220923

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

18

0

0

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

19

3009

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

20

300901

0

0

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI'(cod 40.09)

21

0009

0

0

0

0

0

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

22

4009

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

23

400901

0

0

0

0

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6809+

6909)

24

6.2

5.2

4.3

9.5

10.5

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

25

5509

0

0

0

0

0

Corpurile gardienilor publici

26

550910

0

0

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

27

550950

0

0

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

28

5709

6.2

5.2

4.3

9.5

10.5

Invatamant preșcolar

29

570902

0

0

Invatamant primar si gimnazial

30

570903

6.2

5.2

4.3

9.5

10.5

Invatamant liceal

31

570904

0

0

Invatamant profesional

32

570905

0

0

Invatamant postliceal

33

570906

0

0

Invatamant special

34

570908

0

0

Centre de specializare si perfecționare

35

570912

0

0

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

36

570914

0

0

Alte instituții si acțiuni de invatamant

37

570950

0

0

EXCEDENT (cod 980901)

74

9809

0

0

0

0

0

Excedent

75

980901

“o1

0

DEFICIT (cod ^0901)

76

9909

0

o

0

0

0

Deficit

77

990901

/ /

0

0

PREȘEDINTE                                             CONTRASEMNE.

/! /[A                                                 SECRETAR,

/1                                                       IORDAN NICOLA

//

Unitatea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

l-G

ȘCOALA CU CLS.I-VIII NR.25 SIBIU

Anexa nr. /dy

capitol subcapitol

57.09.03

RECTIFICĂRI BUGETARE ANUL 2005

GIMNAZIAL                   __

/

mii lei

Nr. rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi anuale

Prevederi

Trimestrul III

RECTIFICĂRI credite

Credite trim III rectificat

Credite 2005 rectificat

1

CHELTUIELI

6.2

5.2

4.3

9.5

10.5

2

A.CHELTUIELI CURENTE

1

4.2

3.2

4.3

7.5

8.5

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2

0

0

0

0

4

Cheltuieli cu salariile

10

0

0

0

0

5

Salarii de baza

10.01

0

0

6

Salarii de merit

10.02

0

0

7

Indemnizații de conducere

10.03

0

0

8

Spor de vechime

10.04

0

0

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.05

0

0

10

Alte sporuri

10.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.07

0

0

12

Fond de premii

10.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.11

0

0

16

Fond pentru convenții civile

10.12

0

0

17

Indemnizații plătite unor pers. Din afara unitatii

10.13

0

0

18

Alte drepturi salariale

10.14

0

0

0

0

19

Contrib. pentru asigurări soc.de stat

11

0

0

0

0

20

Chelt.pt. constit. Fondului pt.plata ajut.de șomaj

12

0

0

21

Contrib. constit.fond asig.sociale de sanatate

13

0

0

0

0

22

Deplasări, detasari, transferări

14

0

0

23

Deplasări, detasari, transferări in tara

14.01

0

0

24

Deplasări in străinătate

14.02

0

0

25

Tichete de masa

15

0

0

26

Contribuții asig. Accidente munca

16

0

_________________0

27

TITLUL II. CHEUTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4.2

3.2

4.3

7.5

8.5

28

Drepturi cu caracter social

21

0

0

29

Rechizite școlare

21.01

0

0

30

Transport elevi, studenti

21.02

0

0

31

Dr.elevi si studenti pe per.concursurilor

21.03

0

0

32

Dr. donatoruii de sânge

21.04

0

0

33

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

21.05

0

_________________0

34

Dr. in natura pentru elvi

21.07

0

0

35

Hrana

22

0

0

36

Hrana pentru oameni

22.01

0

0

37

Hrana pentru animale

22.02

0

0

38

Medicamente si materiale sanitare

23

0

0

39

Medicamente

23.01

0

________________0

40

Materiale sanitare

23.02

0

_______________0

41

Cheltuieli de intretinere si gospodărire

24

0.8

0.4

1.5

1.9

2.3

42

încălzit

24.01

0.1

0

0

0.1

43

Iluminat

24.02

0.2

0.1

0.1

0.2

44

Apa, canal, forte motrice

24.03

0

_______________0

45

Posta,telefon, telex

24.04

0.1

0.1

0.1

0.1

46

Furnituri de birou

24.05

0.2

0

0.5

0.5

0.7

47

Materiale pentru curățenie

24.06

0.1

0.1

0.5

0.6

0.6

48

Alte materiale si prestări servicii

24.07

0.1

0.1

0.5

0.6

0.6

49

Materiale si prestări servicii cu car.functional

25

0.7

0.5

0.5

0.7

50

Obiecte de inventar

26

0.7

0.3

1

1.3

1.7

51

Lenjerie si accesorii de pat

26.01

0

_______________0

52

Echipament

26.02

0

0

53

Alte obiecte de inv.

26.03

0.7

0.3

1                  1.3

1.7

54

Reparații curente

27

1.6

1.6

1

2.6

2.6

55

Reparații capitale

28

0

0

56

Cârti si publicații

29

0.3

0.3

0.3

0.3

57

Alte cheltuieli

30

0.1

0.1

0.8

0.9

0.9

58

Calificarea,perfecționarea si specializarea profesionala

30.01

0

0

59

Protocol

30.02

0

0

60

Protecția muncii

30.03

0.05

0.05

0.05

0.05

61

Alte ch.autorizate prin dispozițiile legale

30.07

0.05

0.05

0.8

0.85

0.85

62

TITLUL V. TRANSFERURI

38

0

0

63

Transferuri neconsolidabile

40

0

0

64

Burse

40.02

0

0

65

ajutoare sociale

40.08

0

0

66

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

69

2

2

2

2

67

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2

2

2

2

68

Investiții ale instituțiilor publice

72

0

0

69

Investiții ale instituțiilor publice si act.autofinantate

74

2

2

2

2CONTRASEMNEAZ SECRETAR, IORDAN NICOL


CONSILIUL LOCAL SIBIU


Anexa nr.

LA HCLNR.ȘCOALA NR.10

BUGET/2005

mi' lei

Rând

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

An

trimestrul

trimestrul

trimestrul

trimestrul

2005

I

II

III

___iy._J

1

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

0001

10

0

0

5

5

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

0002

10

0

0

5

5

3

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

10

0

0

5

5

4

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

2109

10

0

0

5

5

5

Taxe si alte venituri in invatamant

210917

0

6

Venituri din prestări servicii

210920

0

7

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

210923

0

8

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

210926

0

9

si conversie profesionala, specializare si perfecționare

210927

0

10

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

210928

0

11

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

210929

0

12

Alte venituri de la instituțiile publice

210930

0

13

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine si cantine

210931

10

0

0

5

________5

14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

210933

0

15

22.09.23)

2209

0

0

0

0

__0

16

Venituri din concesiuni si închirieri

220907

0

0

0

0

________0

17

Pășuni comunale

220923

0

18

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

0

0

0

0

______0

___19

BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

3009

0

0

0

0

________0

20

instituțiilor publice

300901

0

21

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

0009

0

0

0

0

__0

22

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

4009

0

______0

__________0

_________0

__________0

23

Donații si sponsorizări

400901

0

0

0

0

_______2

24

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+68

09+6909)

10

0

0

5

__5

25

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

5509

0

0

0

0

________0

26

Corpurile gardienilor publici

550910

0

___27

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

550950

0

28

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

5709

10

_________0

0

5

________5

29

Invatamant preșcolar

570902

10

__0

0

5

_________5

30

Invatamant primar si gimnazial

570903

0

0

0

0

0

31

Invatamant liceal

570904

0

32

Invatamant profesional

570905

0

___33

Invatamant postliceal

570906

0

34

Invatamant special

570908

0

35

Centre de specializare si perfecționare

570912

0

36

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

570914

0

37

Alte instituții si acțiuni de invatamant

570950

0

74

EXCEDENT (cod 980901)

9809

0

0

0

0

0

75

Excedent

980901

0

0

0

0

0

76

DEFICIT (cod 990901)

9909

0

0

0

0

0

77

Deficit

990901

0


CONTRASE ^AZA, SECRETAR^ / IORDAN NI£0LA

CONSILIUL LOCAL SC. GEN. NR. 13 SIBIU

ANEXA NR.

LAHCL NR.

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 57.02 SUBCAP 03 - INVATAMNT PRIMAR GIMNAZIAL

August - 2005

(mii lei ROL)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev.Trim.IV

1

CHELTUIELI (cod01+69+78+89)

130,28

0,00

0,00

57,28|

73,00

2

A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02+20+34+38+49)

01

130,28

0,00

0,00

57,28|           73,00

3

TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

02

122,00

0,00

0,00

53,74|___________68,26

4

Cheltuieli cu salariile(cod 10.01 la 10.14)

10

84,54

0,00

0,00

33,03|            51,51

5

Salarii de baza

1001

44,42

0,00

0,00

13,40|____________31,02

6

Salarii de merit

1002

6,17

0,00

0,00

3,45|______________2,72

7

Indemnizații de conducere

1003

2,51

0,00

0,00

1,63|               0,88

8

Spor de vechime

1004

14,53

0,00

0,00

6,37

:                8,16

9

Sporuri pentru condiții de munca

1005

0,87

0,00

0,00

0,49

0,38

10

Alte sporuri

1006

0,37

0,00

0,00

0,25|______________0,12

11

Ore suplimentare

1007

0,00

0,00

0,00

o,ooj______________0,00

12

Fond de premii

1008

2,77

0,00

0,00

1,28]______________1,49

13

Prima de vacanta

1009

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1010

2,34

0,00

0,00

1,82|______________0,52

15

Fond aferent plătii cu ora

1011

3,93

0,00

0,00

1,72|______________2,21

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1013

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

17

Alte drepturi salariale

1014

6,63

0,00

0,00

2,621             4.01

18

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

25,60

0,00

0,00

14,27

|_____________11,33

19

Contribuții pentru asigurările de șomaj

12

3,41

0,00

0,00

1,87

1,54

20

Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de

13

7,68

0,00

0,00

4,07|______________3,61

21

Deplasări, detasari, transferări (cod 14.01+14.02)

14

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

22

Deplasări, detasari, transferări in tara

1401

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

23

Deplasări in străinătate

1402

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

24

Tichete de masa

15

“ăoo

0,00

0,00

0,00|   __________0,00

25

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli

16

0,77

0,00

0,00

0,50|___________ 0,27

26

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (cod

20

7,08

0,00

0,00

2,91|_____________4,17

27

Drepturi cu caracter social (cod 21.01 la 21.07)

21

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

28

Rechizite școlare

2101

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

29

Transport elevi, studenti, asistați, bolnavi, invalizi si insotitorii lor

2102

0,00

0,00

0,00

0,001             0,00

30

Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si

2103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Drepturi pentru donatorii de singe

2104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

| Prev. Trim. IV

32

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

2105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Drepturi in natura pentru elevi

2107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Hrana (cod 22.01+22.02)

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Hrana pentru oameni

2201

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

36

Hrana pentru animale

2202

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

37

Medicamente si materiale sanitare

23

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

38

Medicamente (cod 23.01+23.03)

2301

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

39

Materiale sanitare

2302

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

40

Reactivi

2303

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

41

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie (cod 24.01 la 24.07)

24

4,38

0,00

0,00

1,51|             2,87

42

încălzit

2401

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

43

Iluminat si forța motrica

2402

0,81

0,00

0,00

0,21|______________0,60

44

Apa, canal, salubritate

2403

0,50

0,00

0,00

0,00|______________0,50

45

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

2404

1.34

0,00

0,00

0,44)             0,90

46

Furnituri de birou

2405

0,30

0,00

0,00

0,10

0,20

47

Materiale pentru curățenie

2406

0,43

0,00

0,00

0,36

0,07

48

Alte materiale si prestări de servicii

2407

1,00

0,00

0,00

0,40

0,60

49

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

0,90

0,00

0,00

0,50

0,40

50

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si

26

0,85

0,00

0,00

0,35

0,50

51

Lenjerie si accesorii de pat

2601

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Echipament

2602

0,00

0,00

0,00

0,001______________o,oo

53

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

2603

0,85

0,00

0,00

0,35|______________0,50

54

Reparații curente

27

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

55

Reparații capitale

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

Cârti si publicații

29

0,80

0,00

0,00

0,40

0,40

57

Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)

30

0,15

0,00

0,00

0,15|______________0,00

58

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a

3001

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

59

Protocol

3002

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

60

Protecția muncii

3003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale

3007

0,15

0,00

0,00

0,15

0,00

62

TITLUL III. SUBVENȚII (cod 35)

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63

Subvenții (cod 35.01 la 35.03)

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

3501

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Subvenții pe produse si activitati

3502

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

66

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

3503

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

67

TITLUL V. TRANSFERURI (cod 39+40)

38

1,20

0,00

0,00

0,63|______________0,57

68

Transferuri consolidabile (cod 39.12+39.21)

39

0,00

0,00

0,00

0.00|______________0,00

69

Transferuri din bug. locale pt.instit.de asist.sociala pt.pers.cu

3912

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

70

Transferuri din bug. locale si județene pt. acordarea unor

3918

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. 1

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

| Prev. Trim. IV

71

Transf din bugetul comunei, orașului, municip. către bugetul

3921

0,00

0,00

0,00

0.0Q

0,00

72

Transferuri neconsolidabile (cod 40.02 la 40.97)

40

1,20

0,00

0,00

0,63|             0,57

73

Burse

4002

1,20

0,00

0,00

0,63|             0,57

74

Ajutoare sociale

4008

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

75

Alte ajutoare, alocații si indemnizații

4009

0,00

0,00

0,00

0,00             0,00

76

Transferuri către căminele pt persoanele vârstnice

4010

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

77

Contrib.ale adm pub.locale la realiz.unor lucr.serv de interes

4012

0,00

0,00

0,00

0 00|

0,00

78

Plăti efectuate in cadrul programelor de dezvoltare

4021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79

Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

4027

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

80

Asociații si fundații

4041

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

81

Programe cu finanțare rambursabila

4055

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

82

Transferuri pentru acțiuni de sanatate

4060

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

83

Susținerea cultelor

4061

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

84

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

4072

0,00

0,00

0,00

0,00             0,00

85

Alte transferuri

4080

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

86

Ajutoare pentru incalzirea locuinței

4090

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87

Programe cu finanțare nerambursabila

4094

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

88

Alocații si indemnizații pentru presoane cu handicap

4097

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

89

TITLUL VI. DOBÂNZI (cod 50+51)

49

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

90

Dobinzi aferente datoriei publice locale (cod 50.01 la 50.08)

50

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

91

Dobinzi,comisioane si alte cpsturi aferente datoriei publice

5001

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

92

Dobinzi,comisioane si alte costuri aferente datoriei publice

5002

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

93

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare

5003

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

94

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

5004

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

95

Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de

5008

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

96

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)

69

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

97

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 72 la 77)

70

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

98

Investiții ale instituțiilor publice

72

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

99

Investiții ale reg.autonome,societ.si companiilor nation. si

73

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

100

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

74

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

101

Rate aferente achizițiilor in leasing financiar

77

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

102

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 79+84)

78

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

103

TITLUL VIII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)

79

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

104

împrumuturi (cod 80.07 la 80.12)

80

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

105

Fondul de rulment pt.acoperirea golurilor temporare de casa

8007

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

106

împrumut temp pt înființarea unor instit si servicii publice de

8009

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

107

împrumuturi acordate de agenții guvern si administrate prin

8012

0,00

0,00

0,00

0,Q0|______________0,00

108

TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI

84

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

109

Rambursări de credite ext. si plăti dobânzi si comisioane aferente

86

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

110

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

8601

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

111

Plăti de dobânzi si comisioane din fondul de garantare

8602

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

112

Rambursări de credite externe contractate de stat

8603

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

113

Plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de

8604

0,00

0,00

0,00

0,00             0.00

114

Rambursări de împrumuturi (cod 87.02 la 87.05)

87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115

Rambursare de imprumuturi acordate din trezoreria statului

8702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116

Rambursare de imprumuturi interne pt investiții

8704

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117

Rambursare de imprumuturi externe pt investiții

8705

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118

Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane

88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119

Rambursări de credite interne (cod 88.01+88.02)

8801

0,00

0,00

0,00

0,00

;               0,00

120

Plăti de dobânzi si comisioane

8802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 90)

89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122

TITLUL X. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123

Rezerve

91

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

124

Excedent

92

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

125

Deficit

93

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00


CONTRASEMNEAZĂ
Anexa nr    / 2/ >

LA HCL NR. / ’

SCOALĂ NR. 21

BUGET/2005

mii lei

Rând

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

An

trimestrul

trimestrul

trimestrul

trimestrul

2005

I

II

__m___

IV

1

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09

)0001

7.1

0

0

'___2.6

4.5

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

0002

7.1

0

0

'__________2.6

4.5

3

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

7.1

0

0

2.6

4.5

4

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE

PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

2109

7.1

0

0

2.6

4.5

5

Taxe si alte venituri in invatamant

210917

0

6

Venituri din prestări servicii

210920

0

7

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

210923

0

8

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

210926

0

9

calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

210927

0

10

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

210928

0

11

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

210929

0

___12

Alte venituri de la instituțiile publice

210930

0

___13

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine si cantine

210931

7.1

0

0

2.6

4,5

___14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

210933

0

___15

22.09.23)

2209

0

_________0

0

0

_______q

16

Venituri din concesiuni si închirieri

220907

0

0

0

0

_______q

___17

Pășuni comunale

220923

0

___18

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

0

0

0

0

_______q

___19

BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

3009

0

0

0

____0

_______q

20

instituțiilor publice

300901

0

21

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

0009

0

0

0

0

_______q

22

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

4009

0

0

0

0

_________q

23

Donații si sponsorizări

400901

0

___24

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+6

809+6909)

7.1

0

0

_______2.6

_______4.5

25

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

5509

0

0

0

________0

______q

26

Corpurile gardienilor publici

550910

0

27

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

550950

0

28

INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)

5709

________7.1

0

0

2.6

_______4.5

29

Invatamant preșcolar

570902

7.1

_2 6.

4,5

30

Invatamant primar si gimnazial______________

570903

0

0

0

0

____q

___31

Invatamant liceal _____________

570904

0

___32

Invatamant profesional___

570905

0

33

Invatamant postliceal_____________

570906

__0

______i

34

Invatamant special

570908

0

35

Centre de specializare si perfecționare

570912

0

36

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

570914

0

37

Alte instituții si acțiuni de invatamant

570950

0

74

EXCEDENT (cod 980901)

9809

0

0

0

0

_________0

75

Excedent

980901

0

0

0

0

0

76

DEFICIT (cod 990901)

9909

0

0

__0

0

0

77

Deficit

990901

0

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, / ' IORDAN NICOtA

CONSILIUL LOCAL SIBIU

ȘCOALA NR.23

Anexa nr.

LA HCL NR.BUGET /2005

mii lei

Rând

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

An

trimestrul

trimestrul

trimestrul

trimestrul

2005

I

II

III

IV

1

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+30.09+40.09)

0001

12

0

0

_________5

7

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03)

0002

12

0

0

5

7

3

B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09)

12

0

0

5

7

4

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)

2109

12

0

0

5

7

5

Taxe si alte venituri in invatamant

210917

0

6

Venituri din prestări servicii

210920

0

7

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, si sportive

210923

0

8

Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrărilor de construcție

210926

0

____9

si conversie profesionala, specializare si perfecționare

210927

0

___10

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări de sanatate

210928

0

11

Venituri din contribuția lunara de intretinere a persoanelor asistate

210929

0

12

Alte venituri de la instituțiile publice

210930

0

___13

Contribuția elevilor si studenților internate, cămine si cantine

210931

12

0

0

5

_________7

___14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

210933

0

15

DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 + 22.09.23)

2209

0

0

0

0

_________0

___16

Venituri din concesiuni si inchirieri

220907

0

0

0

0

_________0

___17

Pășuni comunale

220923

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)

0

0

0

0

_________0

19

BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)

3009

0

0

0

0

_________0

20

instituțiilor publice

300901

0

21

VII. DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09)

0009

0

0

0

0

_________0

22

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI (cod 40.09.01)

4009

0

0

0

______0

_________0

23

Donații si sponsorizări

400901

0

24

5509+5709+5809+5909+6009+6309+6709+680 9+6909)

12

0

0

5

_________7

25

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 55.09.10 + 55.09.50)

5509

0

0

0

0

________0

___26

Corpurile gardienilor publici

550910

0

27

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

550950

0

28

INVATAMANT (cod 57.09.02 ia 57.09.50)

5709

12

0

0

5

__7

29

Invatamant preșcolar__

570902

12

ol

__________0

5

________7

30

Invatamant primar si gimnazial

570903

0

0

0

0

_________0

31

Invatamant liceal

570904

0

32

Invatamant profesional

570905

0

___33

Invatamant postliceal

570906

0

34

Invatamant special

570908

0

35

Centre de specializare si perfecționare

570912

0

36

Internate, cămine si cantine pt elevi si studenti

570914

0

37

Alte instituții si acțiuni de invatamant

570950

0

74

EXCEDENT (cod 980901)

9809

0

0

0

0

0

75

Excedent

980901

0

0

0

0

0

76

DEFICIT (cod 990901)

9909

0

0

0

0

0

77

Deficit

990901

0CONSILIUL LOCAL SIBIU    UNIT.ȘCOALA NR 25

Anexa la HCL nr.

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 57.02 - INVATAMANT BUGET LOCAL August - 2005

(mii lei ROL)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. 1

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

1

CHELTUIELI (cod01+69+78+89)

145,16

0,00

0,00

64,06|

81,10

2

A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02+20+34+38+49)

01

145,16

0,00

0,00

64,06|

81,10

3

TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

02

131,56

0,00

0,00

58,14|

73,42

4

Cheltuieli cu salariile(cod 10.01 la 10.14)

10

95,77

0,00

0,00

37,95|

57,82

5

Salarii de baza

1001

46,36

0,00

0,00

13,08|

33,28

6

Salarii de merit

1002

4,41

0,00

0,00

1,42|

2,99

7

Indemnizații de conducere

1003

1,46

0,00

0,00

0,62|

0,84

8

Spor de vechime

1004

15,57

0,00

0,00

3,02|

12,55

9

Sporuri pentru condiții de munca

1005

0,28

0,00

0,00

0,16|

0,12

10

Alte sporuri

1006

0,11

0,00

0,00

0,07|

0,04

11

Ore suplimentare

1007

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

12

Fond de premii

1008

7,17

0,00

0,00

3,76|

3,41

13

Prima de vacanta

1009

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

~14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1010

0,73

0,00

0,00

0,56|

0,17

15

Fond aferent plătii cu ora

1011

3,41

0,00

0,00

0,94|

2,47

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1013

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

17

Alte drepturi salariale

1014

16,27

0,00

0,00

14,32|

1,95

18

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

23,70

~O0

0,00

13,30|

10,40

19

Contribuții pentru asigurările de șomaj

12

3,75

0,00

0,00

2,25|

1,50

20

Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de

13

7,45

0,00

0,00

4,18|

3,27

21

Deplasări, detasari, transferări (cod 14.01 + 14.02)

14

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

22

Deplasări, detasari, transferări in tara

1401

o,ool

0,00

0,00

0,00|

0,00

23

Deplasări in străinătate

1402

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

24

Tichete de masa

15

0,00

0,00

0,00

o,oo|

0,00

25

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli

16

0,89

0,00

0,00

0,46|

0,43

26

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (cod

20

12,52

0,00

0,00

5,38|

7,14

27

Drepturi cu caracter social (cod 21.01 la 21.07)

21

0,00

0,00

0,00

0,00]

0,00

28

Rechizite școlare

2101

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

29

Transport elevi, studenti, asistați, bolnavi, invalizi si insotitorii lor

2102

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

30

Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si

2103

0,00

o,oc

0,00

o,oc;

0,00

31

Drepturi pentru donatorii de singe

2104

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

32

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

2105

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

33

Drepturi in natura pentru elevi

2107

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

34

Hrana (cod 22.01+22.02)

22

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

35

Hrana pentru oameni

2201

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

36

Hrana pentru animale

2202

0,00

0,00

0,00

0,00|              0,00

37

Medicamente si materiale sanitare

23

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

38

Medicamente (cod 23.01+23.03)

2301

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

39

Materiale sanitare

2302

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

40

Reactivi

2303

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

41

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie (cod 24.01 la 24.07)

24

10,34

0,00

0,00

4,30|             6,04

42

încălzit

2401

1,44

0,00

0,00

0,44|              1,00

43

Iluminat si forta motrica

2402

2,53

0,00

0,00

0,93|              1,60

44

Apa, canal, salubritate

2403

2,57

0,00

0,00

0,57|______________2,00

45

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

2404

1,49

0,00

0,00

0,59|______________0,90

46

Furnituri de birou

2405

1,10

0,00

0,00

0,90|             0,20

47

Materiale pentru curățenie

2406

0,79

0,00

o’ool

0,65|

0,14

48

Alte materiale si prestări de servicii

2407

0,42

0,00

0,00

0,22

0,20

49

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

0,71

0,00

0,00

0,51|______________0,20

___50

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si

26

0,86

0,00

0,00

0,46|             0,40

51

Lenjerie si accesorii de pat

2601

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

52

Echipament

2602

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

53

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

2603

0,86

0,00

0,00

0,46|             0,40

54

Reparații curente

27

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

55

Reparații capitale

28

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

56

Cârti si publicații

29

0,55

0,00

0,00

0,05|______________0,50

57

Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)

30

0,06

0,00

0,00

0,06|______________0,00

58

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a

3001

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

59

Protocol

3002

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

60

Protecția muncii

3003

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

61

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale

3007

0,06

0,00

0,00

0,06|______________0,00

62

TITLUL III. SUBVENȚII (cod 35)

34

0,00

0,00

0,00

0,00|_____________0,00

63

Subvenții (cod 35.01 la 35.03)

35

0,00

0,00

0,00

0t00|_____________0,00

64

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

3501

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

65

Subvenții pe produse si activitati

3502

0,00

0,00

0,00

0,00|              0,00

66

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

3503

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

67

TITLUL V. TRANSFERURI (cod 39+40)

38

1,08

0,00

0,00

0,54|______________0,54

68

Transferuri consolidabile (cod 39.12+39.21)

39

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

69

Transferuri din bum locale pt.instit.de asist.sociala pt.pers.cu

3912

0,n0

0,00

0 00

0,00

0 00

70

Transferuri din bug. locale si județene pt. acordarea unor

3918

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

71

Transf din bugetul comunei, orașului, municip. către bugetul

3921

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

72

Transferuri neconsolidabile (cod 40.02 la 40.97)

40

1,08

0,00

0,00

0,54|             0,54

73

Burse

4002

1,08

0,00

0,00

0,54|_____________0,54

74

Ajutoare sociale

4008

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

75

Alte ajutoare, alocații si indemnizații

4009

0,00

0,00

0,00

0,00|_____________0,00

76

Transferuri către căminele pt persoanele vârstnice

4010

0,00

0,00

0,00

Q.Ooj_____________0,00

77

Contrib.ale adm pub.locale la realiz.unor lucr.serv de interes

4012

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

78

Plăti efectuate in cadrul programelor de dezvoltare

4021

0,00

0,00

0,00

0,00|_____________0,00

79

Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

4027

0,00

0,00

0,00

O.Ooj             0,00

80

Asociații si fundații

4041

0,00

0,00

0,00

O.Ooj             0,00

81

Programe cu finanțare rambursabila

4055

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

82

Transferuri pentru acțiuni de sanatate

4060

0,00

0,00

0,00

0,00|_____________0,00

83

Susținerea cultelor

4061

0,00

0,00

0,00

O.Ooj             0,00

84

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

4072

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

85

Alte transferuri

4080

0,00

0,00

0,00

0,00}             0,00

86

Ajutoare pentru incalzirea locuinței

4090

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

87

Programe cu finanțare nerambursabila

4094

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88

Alocații si indemnizații pentru presoane cu handicap

4097

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

89

TITLUL VI. DOBÂNZI (cod 50+51)

49

0,00

0,00

0,00

0,00|_____________0,00

90

Dobinzi aferente datoriei publice locale (cod 50.01 la 50.08)

50

0,00

0,00

0,00

o,ooj_____________0,00

91

Dobinzi,comisioane si alte cpsturi aferente datoriei publice

5001

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

92

Dobinzi,comisioane si alte costuri aferente datoriei publice

5002

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

93

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare

5003

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

94

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

5004

0,00

0,00

0,00

o.ooj______________0,00

95

Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de

5008

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

96

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)

69

0,00

0,00

0,00

o.ooj______________0,00

97

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 72 la 77)

70

0,00

0,00

0,00

o.ooj______________0,00

98

Investiții ale instituțiilor publice

72

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

99

Investiții ale reg.autonome,societ.si companiilor nation. si

73

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

100

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

74

0,00

o.ool

0,00

0,00             0,00

101

Rate aferente achizițiilor in leasing financiar

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 79+84)

78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103

TITLUL VIII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)

79

0,00

0,00

0,00

0.00|             0,00

104

împrumuturi (cod 80.07 la 80.12)

80

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

105

Fondul de rulment pt.acoperirea golurilor temporare de casa

8007

0,00

0,00

0,00

o.ooj______________0,00

106

împrumut temp pt infiintarea unor instit si servicii publice de

8009

0,00

0,00

0,00

o.ooj______________0,00

107

împrumuturi acordate de agenții guvern si administrate prin

8012

0,00

0,00

0,00

o,ooj______________0,00

108

TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI

84

0,00

0,00

0,00

o.ooj______________0,00

109

Rambursări de credite ext. si plăti dobânzi si comisioane aferente

86

0,00

0,00

0,00

0,00j             0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III [

Trim. IV

110

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

8601

0,00

0,00

0,00

_________________0,00| _

0,00

111

Plăti de dobânzi si comisioane din fondul de garantare

8602

o,oo'

0,00

0,00

________________0,00| _____

0,00

112

Rambursări de credite externe contractate de stat

8603

0,00

0,00

0,00

________________0,00| _____

0,00

113

Plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de

8604

0,00

0,00

0,00

________________0,00| _____

0,00

114

Rambursări de imprumuturi (cod 87.02 la 87.05)

87

0,00

0,00

0,00

0,00| _____

0,00

115

Rambursare de imprumuturi acordate din trezoreria statului

8702

0,00

0,00

0,00

________________0,00|

0,00

116

Rambursare de imprumuturi interne pt investiții

8704

0,00

0,00

0,00

________________0,00| _____

0,00

117

Rambursare de imprumuturi externe pt investiții

8705

0,00

0,00

0,00

________________0,00| _____

0,00

118

Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane

88

0,00

0,00

0,00

________________0,00|    ____

0,00

119

Rambursări de credite interne (cod 88.01+88.02)

8801

0,00

0,00

0,00

________________0,00|    ____

0,00

120

Plăti de dobânzi si comisioane

8802

0,00

0,00

0,00

________________0,00|   _____

0,00

121

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 90)

89

0,00

0,00

0,00

________________0,00| _____

0,00

122

I TITLUL X. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0,00

0,00

0,00

________________0,00|   _____

0,00

123

Rezerve

91

0,00

0,00

0,00

________________0,00|   _____

0,00

124

Excedent

92

0,00

0,00

0,00

________________0,00|

0,00;

125

Deficit

93

0,00

0,00

0,00

________________0,00|

0,00j

CONSILIUL LOCAL SIBIU    UNIT.ȘCOALA NR 25

Anexa la HCL nr.

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 57.02 SUBCAP 03 - INVATAMANT GIMNAZIAL August - 2005

(mii lei ROL)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

1

CHELTUIELI (cod01+69+78+89)

120,16

0,00

0,00

60,41|

59,75

2

A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02+20+34+38+49)

01

120,16

0,00

0,00

60,41

59,75

3

TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

02

107,77

0,00

0,00

54,79

52,98

4

Cheltuieli cu salariile(cod 10.01 la 10.14)

10

77,99

0,00

0,00

35,41]            42,58

5

Salarii de baza

1001

36,04

0,00

0,00

11,87|________ 24,17

6

Salarii de merit

1002

3,63

0,00

0,00

1,35|_____________2,28

7

Indemnizații de conducere

1003

1,46

0,00

0,00

0,62|             0,84

8

Spor de vechime

1004

11,52

0,00

0,00

2,71|

8,81

9

Sporuri pentru condiții de munca

1005

0,28

0,00

0,00

0,16

0,12

10

Alte sporuri

1006

0,11

0,00

0,00

0,07

0,04

11

Ore suplimentare

1007

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

12

Fond de premii

1008

6,44

0,00

0,00

3,61]_____________2,83

13

Prima de vacanta

1009

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1010

0,73

0,00

0,00

0,56]             0,17

15

Fond aferent plătii cu ora

1011

2,92

0,00

0,00

0,90

2,02

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Alte drepturi salariale

1014

14,86

0,00

0,00

13,56|______________1,30

18

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

11

19,73

0,00

0,00

12,75|_____________6,98

19

Contribuții pentru asigurările de șomaj

12

3,19

0,00

0,00

2,18|______________1,01

20

Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de

'13I

6,11

0,00

0,00

4,00]_____________2,11

21

Deplasări, detasari, transferări (cod 14.01 + 14.02)

14

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

22

Deplasări, detasari, transferări in tara

1401

0,00

0,00

0,00

0,00|_____________0,00

23

Deplasări in străinătate

1402

0,00

0,00

0,00

0,00]_____________0,00

24

Tichete de masa

15

0,00

0,00

0,00

0,00]             0,00

25

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli

16

0,75

0,00

0,00

0,45]             0,30

26

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (cod

20

11,31

0,00

0,00

5,08|             6,23

27

Drepturi cu caracter social (cod 21.01 la 21.07)

21

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

28

Rechizite școlare

2101

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

29

Transport elevi, studenti, asistați, bolnavi, invalizi si insotitorii lor

2102

0,00

0,00

0,00

0,00]             0,00

30

Drepturi pentru elevi si ttudenti pe perioada concursurilor si

2103

0,00

0,00

0,00

0,00|_____________0,00

31

Drepturi pentru donatorii de singe

2104

0,00

0,00

0,00

0,00]             0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. IU

Prev. Trim. IV

32

Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale

2105

0,00

0,00

0,00

o,oo|_

0,00

33

Drepturi in natura pentru elevi

2107

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

34

Hrana (cod 22.01+22.02)

22

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

35

Hrana pentru oameni

2201

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

36

Hrana pentru animale

2202

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

37

Medicamente si materiale sanitare

23

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

38

Medicamente (cod 23.01+23.03)

2301

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

39

Materiale sanitare

2302

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

40

Reactivi

2303

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

41

Cheltuieli pentru întreținere si gospodărie (cod 24.01 la 24.07)

24

9,43

0,00

0,00

4,30|

5,13

42

încălzit

2401

0,53

0,00

0,00

0,44|

0,09

43

Iluminat si forța motrica

2402

2,53

0,00

0,00

0,93|

1,60

44

Apa, canal, salubritate

2403

2,57

0,00

0,00

0,57|

2,00

45

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

2404

1,49

0,00

0,00

0,59|

0,90

46

Furnituri de birou

2405

1,10

0,00

o.oo'

0,90|

0,20

47

Materiale pentru curățenie

2406

0,79

0,00

0,00

0,65|

0,14

48

Alte materiale si prestări de servicii

2407

0,42

0,00

0,00

0,22|

0,20

49

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25

0,71

0,00

0,00!

0,51|

0,20

50

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si

26

0,56

0,00

0,00

0,16|

0,40

51

Lenjerie si accesorii de pat

2601

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

52

Echipament

2602

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

53

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

2603

0,56

0,00

0,00

0,16|

0,40

54

Reparații curente

27

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

55

Reparații capitale

28

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

56

Cârti si publicații

29

0,55

0,00

0,00

0,05|

0,50

57

Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)

■~3CT

0,06

0,00

0,00

006|

0,00

58

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a

3001

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

59

Protocol

3002

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

60

Protectia muncii

3003

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

61

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale

3007

0,06

0,00

0,00

0,06|

0,00

62

TITLUL III. SUBVENȚII (cod 35)

34

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

63

Subvenții (cod 35.01 la 35.03)

35

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

64

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

3501

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

65

Subvenții pe produse si activitati

3502

0,00

0,00

~~o7oo

o.ooj

0,00

66

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

3503

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

67

TITLUL V. TRANSFERURI (cod 39+40)

38

1,08

0,00

0,00

0,54|

0,54

68

Transferuri consolidabile (cod 39.12+39.21)

39

0,00

0,00

0,00

0.00|

0,00

69

Transferuri din bug. locale pt.instit.de asjst.sociala pt.pers.cu

3912

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

70

Transferuri din bug. locale si județene pt. acordarea unor

3918

0,00

0,00|              0,00

o.ooj

0,00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Trim. II

Prev. Trim. III

Prev. Trim. IV

71

Transf din bugetul comunei, orașului, municip. către bugetul

3921

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

72

Transferuri neconsolidabile (cod 40.02 la 40.97)

40

1,08

0,00

0,00

0,54

0,54

73

Burse

4002

1,08

0,00

0,00

0,54}             0,54

74

Ajutoare sociale

4008

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

75

Alte ajutoare, alocații si indemnizații

4009

0,00

0,00

0,00

o,oo|

0,00

76

Transferuri către căminele pt persoanele vârstnice

4010

0,00

0,00

0,00

0,00|_____________0,00

77

Contrib.ale adm pub.locale la realiz.unor lucr.serv de interes

4012

0,00

0,00

0,00

0,00|_____________0,00

78

Plăti efectuate in cadrul programelor de dezvoltare

4021

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

79

Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

4027

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

80

Asociații si fundații

4041

0,00

0,00

0,00

O.ooj             0,00

81

Programe cu finanțare rambursabila

4055

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0.00

82

Transferuri pentru acțiuni de sanatate

4060

0,00

0,00

0,00

o.ooj             0,00

83

Susținerea cultelor

4061

0,00

0,00

0,00

O.Qoj______________0,00

84

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

4072

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

85

Alte transferuri

4080

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

86

Ajutoare pentru incalzirea locuinței

4090

0,00

0,00

0,00

o.ooj              0,00

87

Programe cu finanțare nerambursabila

4094

0,00

0,00

0,00

o.ooj              0,00

88

Alocații si indemnizații pentru presoane cu handicap

4097

0,00

0,00

0,00

o.ooj              0,00

89

TITLUL VI. DOBÂNZI (cod 50+51)

49

0,00

0,00'

0,00

o.ooj             0,00

90

Dobinzi aferente datoriei publice locale (cod 50.01 la 50.08)

50

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

91

Dobinzi,comisioane si alte cpsturi aferente datoriei publice

5001

0,00

o,oo'

0,00

o.ooi

0,00

92

Dobinzi,comisioane si alte costuri aferente datoriei publice

5002

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

93

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare

5003

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

94

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

5004

o.ooi

0,00

0,00

o.ooj              0,00

95

Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de

5008

0,00

0,00

0,00

o.ooj              0,00

96

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)

69

0,00

0,00

0,00

o.ooj______________0,00

97

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 72 la 77)

70

0,00

0,00

0,00

o.ooj              0,00

98

Investiții ale instituțiilor publice

72

0,00

0,00

0,00

0,00|             0,00

99

Investiții ale reg.autonome,societ.si companiilor nation. si

73

0,00

0,00

0,00

o,ooj______________0,00

100

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

74

0,00

0,00

0,00

o,ooj______________0,00

101

Rate aferente achizițiilor in leasing financiar

77

0,00

0,00

0,00

o,ooj______________0,00

102

C. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 79+84)

78

0,00

0,00

0,00

o.ooj              0,00

103

TITLUL VIII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)

79

0,00

0,00

0,00

o.ooj              0,00

104

împrumuturi (cod 80.07 la 80.12)

80

0,00

0,00

0,00

0,00|______________0,00

105

Fondul de rulment pt.acoperirea golurilor temporare de casa

8007

0,00

0,00

0,00

o,ooj______________0,00

106

împrumut temp pt infiintarea unor instit si servicii publice de

8009

0,00

0,00

0,00

o.ooj              0,00

107

împrumuturi acordate de agenții guvern si administrate prin

8012

0,00

0,00

0,00

o.ooj______________0,00

108

TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI

84

0 00

0,00

0,00

o.ooj______________0,00

109

Rambursări de credite ext. si plăti dobânzi si comisioane aferente

86

0,00

0,00

0,00

o.ooj              0,00

X

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. '

Prev. Trim. II

Prev. Trim. Iii

Prev. Trim. IV

110

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

8601

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,0C

111

Plăti de dobânzi si comisioane din fondul de garantare

8602

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

112

Rambursări de credite externe contractate de stat

8603

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

113

Plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de

8604

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

114

Rambursări de împrumuturi (cod 87.02 la 87.05)

87

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

115

Rambursare de împrumuturi acordate din trezoreria statuiui

8702

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

116

Rambursare de împrumuturi interne pt investiții

8704

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

117

Rambursare de împrumuturi externe pt investiții

8705

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

118

Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane

88

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

119

Rambursări de credite interne (cod 88.01+88.02)

8801

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

120

Plăti de dobânzi si comisioane

8802

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

121

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 90)

89

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

122

TITLUL X. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0,00

0,00

0,00

0,00|

0,00

123

Rezerve

91

0,00

0,00

0,00

0,00|

_____________o,oc;

124

Excedent

92

0,00

0,00

0,00

o.ooj

o,oc.

125

Deficit

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00;\

I /


/


CONSILIUL LOCAL SIBIU

.ICEUL WALDORF


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 57.02 INVATAMANT Septembrie - 2005

(mii lei ROL)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim. I

Prev. Tr