Hotărârea nr. 33/2005

HOTARAREA NR. 33 privind incetarea dreptului de administrare al SC Urbana SA asupra imobilului situat in Sibiu, str. Sofocle nr. 2-3 si transmiterea acestuia in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
05h33

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 33

privind incetarea dreptului de administrare al SC Urbana SA asupra imobilului situat in Sibiu, str. Sofocle nr. 2-3 si transmiterea acestuia in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2005

Analizand raportul nr. 3671/2005 prin care Serviciul Patrimoniu propune incetarea dreptului de administrare al SC Urbana SA asupra imobilului situat in Sibiu, str. Sofocle nr. 2-3 identificat in CF 1712 Sibiu nr. top. 650; 651 si transmiterea acestuia in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu,

In conformitate cu dispozitiile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f, ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art.1 Inceteaza dreptul de administrare al SC Urbana SA asupra imobilului situat in Sibiu, str. Sofocle nr. 2-3 identificat in CF 1712 Sibiu nr. top. 650; 651 compus din 7 incaperi si un antreu de acces in suprafata totala de 277,86 mp.

Art.2. Imobilul situat in Sibiu str. Sofocle nr. 2-3 identificat in CF 1712 Sibiu nr. top. 650; 651 se transmite in administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu pe baza de Protocol incheiat in termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotarari.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu si directorul SC Urbana SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 27.01.2005

 

PRESEDINTE
Marianne Fritzmann CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola