Hotărârea nr. 327/2005

HOTARAREA NR. 327 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Calea Surii Mici nr. 19 , identificat in C.F.6676 Sibiu nr. top 5216/1 , in vederea vanzarii acestuia fara licitatie publica in favoarea S.C.Toscana S.R.L.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.327

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Calea Șurii Mici nr. 19 , identificat în C.F.6676 Sibiu nr. top 5216/1 , în vederea vânzării acestuia fără licitație publică în favoarea S.C.Toscana S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2005, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 53283/2005 , prin care se propune

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Calea Șurii Mici nr. 19 , identificat în C.F.6676 Sibiu nr. top 5216/1 , în vederea vânzării acestuia fără licitație publică în favoarea S.C. TOSCANA S.R.L.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “h”, lit. “f”, art. 123 alin. 1 și alin. 2, art. 125 și ale art.

46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Calea Șurii Mici nr. 19 , identificat în C.F.6676 Sibiu nr. top 5216/1, în suprafață de 1242,76 mp.

Art.2. - Se aprobă vânzarea fără licitație publică a imobilului -- teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Calea Șurii Mici nr. 19 , identificat în C.F.6676 Sibiu nr. top 5216/1, în suprafață de 1.242,76 mp, în favoarea S.C. TOSCANA S.R.L. cu sediul în Sibiu , str. Calea Șurii Mici nr. 19 , proprietarul construcțiilor edificate pe terenul menționat, în următoarele condiții :

să nu figureze cu debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu ;

să nu fie în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

să nu fie adjudecător al unei licitații anterioare în urma căreia nu a încheiat contract cu Primăria Municipiului Sibiu.

Art.3 - Prețul de vânzare este stabilit la valoarea de 24 euro/mp + TVA, ( echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare - cumpărare), preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România. Valoarea terenului va fi achitată integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.