Hotărârea nr. 324/2005

HOTARAREA NR. 324 privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Sibiu, in vederea realizarii obiectivului de investitii “lucrari echipament telefonic Digital (ONU) de exterior amplasat stradal in 23 puncte pe socluri de beton”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.324

privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public a! municipiului Sibiu, în vederea realizării obiectivului de investiții “lucrări echipament telefonic Digital (ONU) de exterior amplasat stradal în 13 puncte pe socluri de beton”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 29.09.2005,

Analizând raportul nr. 53282/2005, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, în vederea realizării obiectivului de investiții “lucrări echipament telefonic Digital (ONU) de exterior amplasat stradal în 23 puncte pe socluri de beton”

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 11, lit. a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin 2 lit. “g “ și “f” precum și ale art. 46 și art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, în vederea realizării obiectivului de investiții “lucrări echipament telefonic Digital (ONU) de exterior amplasat stradal în 23 puncte pe socluri de beton” -conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă caietul de sarcini care va sta la baza desfășurării licitației, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Durata închirierii va fi de 5 ani începând cu data semnării centratului.

Art. 4. - Prețul de pornire la licitație este stabilit prin H.C.L. nr. 182/2005, urmând a se indexa cu indicele de inflație prevăzut în Buletinul Statistic de prețuri până în momentul organizării licitației. Art.5 - Se aprobă comisia de licitație în următoarea componență:

 • ■ loan Banciu - președinte - Viceprimar,

 • ■ Vasile Pânzar - membru - Șef Serviciu Patrimoniu,

 • ■ Guttmann Szabolcs - membru - Arhitect Șef,

 • ■ Nistor Dorin - membru - Serv. Juridic,

 • ■ Mariana Hașu - membru - Direcția Fiscală,

Art.6 - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de^9/09.2005 / /

Contrasemnează/ Secretar /

î

Iordan Ni cula Â/7

Județul Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 324/2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Listă privind amplasarea a 23 de echipamente stradale de tip cofret, fixate pe socluri de beton de dimensiunile l,5m x 0,5 m

Nr.crt.

Amplasament (ONU)

Suprafața mp.

Zona

1.

Metro Sibiu, Șos. Alba lulia

0,75

II

2.

Zona Vest -Sibiu, Șos. Alba lulia după Petrom

0,75

II

3.

Compa Sibiu, str. H. Coandă

0,75

III

4.

Cema Sibiu, str. Podului

0,75

III

5.

Dumbrava Sibiu, DJ 106 A, la muzeul Astra -intrarea principală

0,75

II

6.

Est Sibiu, str. Ștefan cel Mare -la Hidrosib

0,75

III

7.

Turismului -Sibiu, Bif. Alba lulia cu str.

Turismului

0,75

I

8.

Rennes Sibiu, str. Rennes

0,75

I

9.

Ocnei Sibiu, str Ocnei nr. 3

0,75

I

10.

Uzinei Sibiu, str. Uzinei nr. 20

0,75

I

11.

Bâlea Sibiu, str. H. Oberth -la policlinică

0,75

I

12.

Negoiu Sibiu, str. Negoiu nr. 1

0,75

1!

13.

str. Cameliei, Sibiu

0,75

III

14.

str. Argeșului, Sibiu

0,75

I

15.

str. Codru Drăguțanu, Sibiu

0,75

II

16.

str. Geniștilor, Sibiu

0,75

II

17.

str. Rahovei, Sibiu

0,75

II

18.

str. Mirăslău, Sibiu

0,75

II

19.

str. Oștirii, Sibiu

0,75

II

20.

str. Dima, Sibiu

0,75

II

21.

Streiu Sibiu, Aleea Streiu bl. 102

0,75

II

22.

str. Șiretului, Sibiu

0,75

11

23.

str. Vișinilor, Sibiu

0,75

ni

Total Suprafață

17,25

/ ''                                                      //

Președinte                                                  / /

loam&troie                                  Contrasemnează7

/                                                  Secretar /,

, /                                      Iordan Nicola/

Județul Sibiu


Anexa nr.2 la HCL nr. 324/2005

Consiliu] Local al Municipiului Sibiu

CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, în vederea realizării obiectivului de investiții “lucrări echipament telefonic Digital (ONU) de exterior amplasat stradal în 23 puncte pe socluri de beton”

 • I OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, pentru amplasarea a 23 de echipamente stradale de tip cofret, fixate pe socluri de beton de dimensiunile de 1,5 x 0,5 m -conform anexei nr. 1.

 • II DURATA ÎNCHIRIERII

Durata închirierii este de 5 ani.

 • III CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

Realizarea obiectivului de investiții “lucrări echipament telefonic Digital (ONU) de exterior amplasat stradal în 23 puncte pe socluri de beton”, lucrări respectiv construcții ce se vor putea realiza numai în baza avizelor, acordurilor și autorizației de construire eliberate conform legii.

In termen de 30 zile de la semnarea contractului adjudecătorul va solicita emiterea autorizației de construire și va executa construcția conform autorizației de construire.

Amplasarea în teren ca și accesele vor fi proiectate astfel încât să nu stânjenească circulația auto sau pietonală.

Racordarea la rețeaua de energie electrică cade în sarcina adjudecătorului.

Durata de execuție a obiectivului este cea prevăzută în autorizația de construire.

 • IV ELEMENTE DE PREȚ

Chiriașul are obligația de a respecta planurile de amplasare anexate.

Prețul minim pentru închiriere, care reprezintă și prețul de pornire la licitație (valabil la data de 30.09.2005) este de :

 • ■  10,63 RON/mp/lună - pentru zona I

 • ■  9,60 RON/mp/lună - pentru zona II

 • ■  7,06 RON/mp/lună - pentru zona III

conform H.C.L. nr. 182/2005, pct 20 “terenuri ocupate cu construcții provizorii, altele decât garaje și copertine

Prețul de pornire la licitație va fi indexat până la data organizării licitației.

Prețul închirierii licitat va fi indexat trimestrial cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Plata chiriei se va face lunar, anticipat, până la data de 25 a fiecărei luni.

Pentru fiecare zi întârziere după data de 25 a lunii anterioare, se vor percepe dobânzi și penalități în conformitate cu prevederile legale.

 • V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în contract.

în cazul neprelungirii contractului, chiriașul are obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului și cele ce au rezultat în urma investițiilor comune prevăzute în autorizația de construire, gratuite și libere de orice sarcini.

în situația în care pentru nevoi de interes obștesc terenul închiriat va fi destinat altor scopuri (construcții, amenajări edilitare, etc.) contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înștiințarea chiriașului cu 60 de zile înainte.

Pentru neândeplinirea obligațiilor contractuale părțile pot solicita instanței de judecată rezoluțiunea contractului de închiriere.

 • VI CONTROLUL

Controlul general al respectării de către chiriaș al caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuează de către părți și de către organele abilitate de lege.

 • VII SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

5

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

 • VIII DISPOZIȚII FINALE

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

După închirierea amplasamentului, realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat și aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente.

Subînchirierea , împrumutul în totalitate sau în parte a terenurilor închiriate sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

Proprietarul are dreptul ca prin împutreniciții săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții și încadrarea în termenul de punere în funcțiune prin actul de închiriere.

Chiriașul are obligația de a realiza pe cheltuiala sa obiectivul de investiții “lucrări echipament telefonic Digital (ONU) de exterior amplasat stradal în 23 puncte pe socluri de beton”, pentru care va prezenta la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, documentația spre autorizare.

Totodată chiriașul este obligat să execute și lucrările de investiții aferente de îmbunătățire a spațiului înconjurător conform planurilor.

Cel care adjudecă licitația este obligat la realizarea amenajărilor în jurul construcției.

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANT!

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să achite :

 • - taxa de participare la licitație în valoare de 300 RON,

 • - să plătească garanția de participare la licitație de 1000 RON,

 • - caietul de sarcini aferent licitației în sumă de 200 RON.

Taxa de participare la licitație , garanția de participare și caietului de sarcini se vor achita la casieria Primăriei Municipiului Sibiu.

Restituirea garanției în cazul ofertanților care nu au adjudecat amplasamentul se efectuează la cerere de la casieria Primăriei Sibiu.

Prețul de pornire la licitație (valabil la data de 30.09.2005) pentru terenul aferent amplasamentului este de :

10,63 RON/mp/lună - pentru zona I

9,60 RON /mp/lună - pentru zona II

7,06 RON/mp/lună - pentru zona III

conform H.C.L. nr. 182/2005, pct 20 “terenuri ocupate cu construcții provizorii, altele decât garaje și copertine ”. Prețul de pornire la licitație va fi indexat până la data organizării licitației, iar pasul de strigare va fî de 0,5 RON.

Ofertanții vor anexa la cererea tip :

1 xerocopie după chitanțele care atestă plata taxei de participare Ia licitație, a garanției și a cumpărării caietului de sarcini.

 • 2. xerocopie după obiectul de activitate conform clasificării C.A.E.N.,

 • 3. certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de D.G.F.P, Consiliul Local al Municipiului Sibiu, Direcția Muncii, Casa de Sănătate. Certificatele fiscale vor fi eliberate de instituțiile abilitate și vor fi depuse în formă originală.

 • 4.  dovadă de la serviciul juridic din care să rezulte că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 5. certificat constatator emis de la Camera de Comerț,

 • 6. copie act constitutiv al societății (statut/contract), copie certificat de înregistrare fiscală, copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului.

 • 7. împuternicire pentru participarea la licitație (dacă este cazul) și xerocopie după carte de identitate

Cererile tip vor fi distribuite ofertanților de către Serviciul Patrimoniu, cu sediul în Sibiu, B-dul. Victoriei nr. 1-3, et. II, cam. 122.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul de strigare.

In cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 participanți pentru închirierea amplasamentului, se așteaptă o oră după care licitația pentru amplasamentul respectiv se amână.

De asemenea, în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

în ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, amplasamentul va fi atribuit acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de închiriere se va încheia și semna în termen de maxim 30 de zile , de la data adjudecării, la sediul Serviciului Patrimoniu. Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentului pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de închiriere din garanția depusă pentru participare la licitație se va reține cuantumul chiriei pe două luni, restituindu-se diferența, dacă este cazul.

Nu se pot înscrie la licitație adjudecătorii care nu au încheiat contracte de închiriere la licitațiile anterioare.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou ) .

în cazul repetării licitației indifierent de cauză, se percepe o taxă de participare la licitație pentru acoperirea diferenței de cheltuieli ce se vor efectua.

Viceprimar          Director Economic          Serv. Juridic         Sef Serv. Patrimoniu

loan Banciu         Viorica Bândescu           Dorin Nistor          Vasile Pânzar


Președinte loan SrroifContrasemnea:

Secretar / Iordan NicqW,