Hotărârea nr. 322/2005

HOTARAREA NR. 322 privind acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun ale SC Tursib SA pentru copiii cu situatie familiala si materiala deosebita

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.322

privind acordarea gratuității pe mijloacele de transport în comun ale SC Tursib SA pentru copiii cu situație familială și materială deosebită

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2005,

Analizând raportul nr. 53849/2005 prin care se propune acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC Tursib SA pentru 54 de copii cu situație familială și materială deosebită, respectiv reducerea cu 50% din prețul abonamentului pentru 2 copii pentru anul școlar 2005/2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art 8 alin.2 lit. c din O G. nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, aprobată cu modificări prin Legea nr. 284/2002,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transportul gratuit pentru anul școlar 2005/2006 cu autobuzul nr. 7 aparținând SC Tursib SA pe ruta Viile Sibiului - Sibiu pentru 54 de copii cu situații familiale și materiale deosebite.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu, directorul Serviciului public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.09.2005