Hotărârea nr. 321/2005

HOTARAREA NR. 321 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu in dosar nr. 3853/2005 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.321

privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în dosar nr. 3853/2005 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2005,

Analizând raportul nr. 53848/2005 prin care Serviciul Juridic propune mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în dosar nr. 3853/2005 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.1532 Cod civil,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.n și ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se mandatează Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în dosar nr. 3853/2005 aflat pe rol la Tribunalul Sibiu, în fața instanțelor de judecată.

Adoptată în Sibiu la data de 29.09.2005

/ / / /

Președinte loan/stroie


Contrasemnează

Secretar I

Iordan Nicoia

C i