Hotărârea nr. 314/2005

HOTARAREA NR. 314 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare in municipiul Sibiu si Statiunea Paltinis

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 314 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabilă și serviciile de canalizare în municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2005,

Analizând raportul nr. 51816/2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea noilor tarife pentru apa potabilă și serviciile de canalizare în municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș,

Având în vedere avizul nr.3383/24.08.2005 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală și adresa nr.5391/01.09.2005 a S.C Apă-Canal SA,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 32 lit.e din Ordonanța Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare aprobată prin Legea 634/2002 și ale art. 6 alin.9 din Legea nr. 52/2003,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. i și ale art. 46 din Legea nr. 215/2002 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 octombrie 2005 se aprobă nivelul noilor tarife pentru apa potabilă și serviciile de canalizare în municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș, după cum urmează :

Denumire produs /serviciu Localitate

Preț/Tarif pentru populație lei/mc

Preț/Tarif pentru restul utilizatorilor lei/mc

Apă potabilă pentru : Municipiul Sibiu

1,24

1,04

Canalizare - epurare pentru

Municipiul Sibiu

0,56

0,47

Apă potabilă pentru :

Păltiniș

1,27

1,07

Canalizare - epurare pentru

Păltiniș

0,67

0,56

Art.2. Preturile la apa potabilă și tariful la canalizare pentru populație conțin TVA iar cele pentru restul utilizatorilor nu conțin TVA.

Art.3. Directorul S.C. Apă - Canal S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 29.09.2005


Contrasemneâz Secretar / Iordan Nicoja