Hotărârea nr. 312/2005

HOTARAREA NR. 312 privind aprobarea modelului legitimatiei pentru Primarul Municipiului Sibiu si consilierii din Consiliul Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTAR ARE A NR. 312

privind aprobarea modelului legitimației pentru Primarul Municipiului Sibiu și consilierii din Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2005

Analizând raportul nr. 52474/2005 întocmit de Serviciul administrație locală prin care se propune aprobarea modelului legitimației pentru Primarul Municipiului Sibiu și consilierii din Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile Anexei nr. 2 lit.E pct. 4 din H.G. nr. 282/2005 ,

în temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică

locală,


HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modelul legitimației pentru Primarul Municipiului Sibiu și consilierii din Consiliul Local al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 29.09.2005


Secretar

Iordan Nicola

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. „4 la HCL % (Z / Loo \

MODELUL LEGITIMAȚIEI PENTRU PRIMARUL MUNICIPIULUI / ORAȘULUI / COMUNEI


LEGITIMAȚIEMODELUL LEGITIMAȚIEI DE CONSILIER LOCAL


( dala eiiberâru )