Hotărârea nr. 305/2005

HOTARAREA NR. 305 privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.284/2005 si repartizarea in vederea inchirierii fara licitatie publica, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in Sibiu, str.Fabricii nr.2, in favoarea Organizatiei Judetene P.N.L.Sibiu, cu destinatia: sediu (Art. 1 abrogat prin HCL NR. 232/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.305

privind modificarea anexei nr.l la H.C.L.nr.284/2005 și repartizarea în vederea închirierii fără licitație publică, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str.Fabricii nr.2, în favoarea Organizației Județene P.N.L.Sibiu, cu destinația : sediu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința extraordinară din data de 06.09.2005,

Analizând raportul nr.50181/2005, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind modificarea anexei nr.l la H.C.L.nr.284/2005 și repartizarea în vederea închirierii fără licitație publică, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str.Fabricii nr.2, în favoarea Organizației Județene P.N.L.Sibiu, cu destinația : sediu,

Văzând avizul Comisiei de studii , prognoze economico- sociale, buget , finanțe și administrarea domeniului public și privat,

în conformitate cu prevederile OUG nr.l 10/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

în temeiul dispozițiilor art. 38, alin. 2 lit . " f " și “g”, ale art. 125 pct. 1 și ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică anexa nr. 1 la H.C.L. nr.284/2005 prin radierea următoarelor poziții:

  • a) 12-str.Doljului nr.8;

  • b) 13-Parc Tineretului bloc 9;

  • c) 14-Livezii nr.2,

Art.2.- Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică,pe o perioadă de 5 ani, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Fabricii nr.2, în suprafață de 68,24 mp., în favoarea Organizației Județene a Partidului Național Liberal, pentru amenajare sediu .

Art.3- Primarul municipiului Sibiu și S.C.URBANA S.A. vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 06.09.2005