Hotărârea nr. 300/2005

HOTARAREA NR. 300 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la transmiterea, fara plata, a unui imobil din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul privat al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.300 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la transmiterea, fără plată, a unui imobil din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința extraordinară din data de 06.09.2005,

Analizând raportul nr. 49546/2005, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la transmiterea, fără plată, a unui imobil din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Văzând avizul Comisiei de studii , prognoze economico- sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat,

In temeiul dispozițiilor art. 38 alin 1 și alin 2 lit. “f ’ precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se exprimă acordul privind transmiterea, fără plată, a imobilului teren și construcții, situat în extravilanul municipiului Sibiu, fostele depozite de muniții din Pădurea Dumbrava Sibiu, în suprafață de 17 ha, aflat în folosința UM 01473 Sibiu Cazarma 969 Garnizoana Sibiu, din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 06.09.2005