Hotărârea nr. 293/2005

HOTARAREA NR. 293 privind transmiterea in folosinta gratuita Fundatiei “ Un copil, o speranta” a unei parti din imobilul situat in Sibiu, Aleea Streiu nr. 8

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.293 privind transmiterea în folosință gratuită Fundației “ Un copil, o speranță” a unei părți din imobilul situat în Sibiu, Aleea Streiu nr. 8

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2005,

Analizând raportul nr. 46885/2005 întocmit de Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Fundației “ Un copil, o speranță” a unei părți din imobilul situat în Sibiu, Aleea Streiu nr. 8,

Văzând avizul Comisiei de studii , prognoze economico-sociale , buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a! municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, coroborate cu art. 166 din Legea învățământului nr.84/1995,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. n, ale art. 126 și 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, în perioada 15.09.2005 -15.09.2006, în favoarea Fundației “Un copil, o speranță”, a spațiului în suprafață de 734 mp. din incinta Grădiniței nr.43, imobil situat în Sibiu, Aleea Streiu nr. 8.

Art.2. Se aprobă Convenția de transmitere în folosință gratuită în favoarea Fundației “Un copil, o speranță”, a unei părți din imobilul situat în Sibiu, Aleea Streiu nr. 8, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2005


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU                 ANEXĂ LA HCL 293/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

CONVENȚIE

privind transmiterea în folosință gratuită FUNDAȚIEI „UN COPIL, O SPERANȚĂ” a unei părți din imobilul situat în Sibiu, str. Aleea

Streiu nr.8

Nr......

încheiată azi........................

CAP. I PĂRȚILE

între:

Municipiul Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr.1-3, având cod fiscal nr. 14392273, cont nr.500414392273 deschis la B.N.-Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar- Klaus W. lohannis, în calitate de proprietar, pe de o parte

Și

Fundația “Un copil, o speranță” Sibiu, cu sediul social în str. Șiretului Nr.2/14,Sibiu, reprezentată prin d-na Elena Tudorache, în calitate de director, cod fiscal nr. R 10705769, înregistrată la Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei Sibiu la poziția 39/31.01.2002, avînd cont nr. 2511 100 033 900 977, deschis la Banca Transilvania SA Sibiu, în calitate de comodatar, s-a încheiat prezenta convenție, în aplicarea prevederilor art. 126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 - Proprietarul cedează în folosință gratuită Fundației “Un copil, o speranță” Sibiu, o parte din imobilul situat în Sibiu, str. Aleea Streiu nr.8, în incinta Grădiniței nr.43 Sibiu în suprafață totală de 734 mp compusă din:

parter : sală de mese, 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cameră, 1 magazie, 1 birou social, 1 vestiar, 1 vestibul

- etajul I : 7 încăperi, 1 baie.

Art.2.2 - Spațiul este destinat desfășurării de activități social umanitare.

Art.2.3. - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentanții celor două instituții, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a convenției.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care spațiul este cedat în folosință gratuită către Fundația “Un copil, o speranță” este de un an: din 15.09.2005 până în data de 15.09.2006.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Proprietarul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința imobilului în condițiile prezentei convenții;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului;

Art.4,2 - Comodatarul se obligă:

 • a.  să efectueze plata utilităților lunar până la data scadentă, în baza unui protocol încheiat între unitatea școlară și comodatar, conform suprafețelor date spre folosință si facturilor de plată; neplata utilităților la termen îndrituiește pe proprietar să încaseze de la Fundația “Un copil, o speranță” penalitățile în cuantumul celor stabilite de furnizorii de utilități

 • b. să efectueze lucrările de reparații în întreaga clădire, cu acordul proprietarului;

 • c. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea convenției, imobilul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri;

(Lorice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentei convenții se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • e. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • f. să nu tulbure liniștea publică ;

 • g. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă,efectuând dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • h. să asigure evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din p restarea activității, fiind oligat să prezinte proprietarului în prima lună de derulare a convenției, contractele încheiate cu GETESIB sau cu alți agenți cu același gen de activitate din care să rezulte acest lucru;

 • i. să obțină autorizațiile necesare desfășurării activității;

 • j. să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor tehnice, metodologice,

de protecție a muncii, PSI, protecția mediului înconjurător precum și a actelor normative specifice activității desfășurate;

 • k.  să realizeze îmbunătățirile și dotările suplimentare prevăzute în convenție și agreate de către proprietar;

 • l. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității ;

 • m. în termen de 10 zile de la încetarea convenției să elibereze imobilul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor convenției dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezenta convenție încetează în următoarele situații :

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • c. pieirea bunului ce face obiectul prezentei convenții.

Art.6.2   - In situația prevăzută la art.6.1 lit.b proprietarul este obligat să

înștiințeze comodatarul cu 30 de zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în convenție.

Art. 7.2 - Comodatarul îsi va exercita ca un bun proprietar dreptul de folosință, dreptul de dispoziție aparținând exclusiv proprietarului.

Art. 7.3 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore proprietarului.

Anexele la prezenta convenție fac parte integrantă din aceasta.

Prezenta convenție s-a încheiat în 2 exemplare originale.

PROPRIETAR,                         COMODAT AR,

Primar                                           Fundația “Un copil,o speranță”

Director,


Director Economic

Serviciul Juridic

Șef Serviciu Patrimoniu Director Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat

Contabil Șef

Consilier juridic

PREȘEDINTE Livia SâvaContrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola