Hotărârea nr. 292/2005

HOTARAREA NR. 292 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu in dosar nr. 3851/2005 si dosar nr.3859/2005 aflate pe rol la Tribunalul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.292

privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în dosar nr. 3851/2005 și dosar nr.3859/2005 aflate pe rol la Tribunalul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2005,

Analizând raportul nr.46884/2005 prin care Serviciului Juridic propune mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în dosar nr. 3851/2005 și dosar nr.3859/2005 aflate pe rol la Tribunalul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.1532 Cod civil,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.n și ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se mandatează Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Sibiu în fața instanțelor de judecată , în dosar nr. 3851/2005 și dosar nr.3859/2005 aflate pe rol la Tribunalul Sibiu.


Președinte Livi^ Șav


Adoptată în Sibiu la data de 25.08.2005

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola